Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Žaidžiame ir skaitome priešmokyklinėje grupėje

2019-11-27
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Žaidžiame ir skaitome priešmokyklinėje grupėje
Irena Šmigelskienė
Vilniaus sav. Grigiškių l.-d. „Lokiuko giraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Pedagogai ir tėveliai turi stengtis formuoti vaiko rašymo ir skaitymo motyvaciją. Šis etapas labai reikšmingas vaiko mąstymo raidai, jis pratinamas sukaupti dėmesį, ugdosi pasitikėjimą savo jėgomis. Žaidimas – natūralus vaiko ugdymo ir ugdymosi būdas, įgimtų fizinių bei psichinių galių lavinimo ir rengimosi ateities gyvenimui priemonė. 
Vaikas mokymuisi turi subręsti – kai jis ima domėtis, klausti raidžių, greitai jas išmoksta, vėliau klausia jų jungimo principo ir kai sekasi raides jungti į žodį, būtina jį skatinti skaityti. Vadinasi vaikas yra brandus ir pats to siekia, ne per prievartą, o todėl, kad jam įdomu. Apie šeštuosius-septintuosius metus prasideda mąstymo periodas – tai yra tinkamas metas vaiko mokymuisi, bet ne per prievartą. Mokymas pažinti raides ir skaityti per prievartą, gali pasibaigti emociniu sutrikimu arba visiškai atgrasyti vaiką nuo knygos.
Kai norime mažą vaiką supažindinti su raidžių ir žodžių pasauliu, galime tai padaryti žaisdami. Juk raidės vaikui yra nepažįstami simboliai, kuriuos jam suvokti sunku.
 
Pedagogai ir tėveliai turi stengtis formuoti vaiko rašymo ir skaitymo motyvaciją. Šis etapas labai reikšmingas vaiko mąstymo raidai, jis pratinamas sukaupti dėmesį, ugdosi pasitikėjimą savo jėgomis. Žaidimas – natūralus vaiko ugdymo ir ugdymosi būdas, įgimtų fizinių bei psichinių galių lavinimo ir rengimosi ateities gyvenimui priemonė.
 
Žaidimas skatina vaiko protinių gebėjimų raidą, įtraukia jį į kūrybinius ieškojimus. Žaisdamas vaikas išbando, atranda, pritaiko tai ką jau žino, moka, ugdosi gebėjimus, pratinasi reikšti mintis, savo norus. Žaidžiant skatinamas vaiko aktyvumas, lavėja vaizduotė, turtėja jo patirtis ir perteikiama nauja informacija. Žaidimas padeda formuoti visuminį vaiką supančio pasaulio suvokimą. Jis vaikui suteikia galimybę siekti įvairių tikslų, tarp jų – žadina vaiko norą išmokti skaityti ir rašyti. Skatinant vaiką domėtis raidžių ir žodžių pasauliu, būtina organizuoti žaidimus, kurie būtų patrauklūs, „krintantys į akį“, taip pat vaiką uždegantys. Atsižvelgiant į vaikų poreikius, galima pagaminti įvairių priemonių ir žaidimų, pritaikytų skirtingo amžiaus tarpsnių reikmėms. Grupėje svarbu suteikti galimybių savarankiškai pajusti, sužinoti ir atrasti. Kai vaikai susidomi nauju žaidimu ar priemone, svarbu juos padrąsinti, pagirti, patarti. Taip jie aktyviai žaidžia, žaidimai didina jų motyvaciją patiems išmokti skaityti. Pagamintus žaidimus vaikai gali žaisti individualiai arba grupelėmis. Atkreipiam dėmesį į tai, kokius žaidimus pasirenka vaikas, ar pasiektas numatytas tikslas, uždaviniai, ar vaikas patyrė džiaugsmą, ar pažadintas jo smalsumas, ar žaidimas padeda lavėti jo protiniams gebėjimams, kalbai.
 
Be žaidimų, žaidžiamų grupėje, kiekvieną dieną vaikai skatinami domėtis knyga. Labai svarbu kad vaiko aplinkoje būtų kuo daugiau knygų: pažintinių, grožinės literatūros ir kt. Vaikai, kurie vaikystėje domisi knyga, dažniau jos pasigenda ir vėliau noriai su knyga draugauja. Kuo vaikai labiau mėgsta vartyti knygas, klausytis skaitymo, domisi raidėmis, tuo labiau jie yra subrendę.
Vaikai, kuriems buvo daug skaitoma, sugeba geriau sukaupti dėmesį, ilgesnį laiką jį išlaikyti. Skaitant vaikui skatiname ne tik jo kalbinį, bet ir socialinį bei emocinį vystymą.
 
Kūdikiams rekomenduojama kasdien garsiai skaityti. Tyrimais įrodyta, kad kuo daugiau kalbama, bendraujama, garsiai skaitoma kūdikiams, tuo labiau yra skatinamas jų fizinis bei protinis vystymasis.
Garsiai skaitant vaikui, žaidžiant įvairius muzikinius ir ritminius žaidimus, lavinsime vaiko jautrumą garsams, jų taktui ir ritmui.
 
Mokyti vaiką skaityti nereikia, nes jis skaityti išmoks palaipsniui, kai kartu vartysime ir skaitysime knygas, o vaikas įdėmiai klausys ir seks skaitymą. Vaiko skatinimas, kai jis jau domisi knyga, garsų simboliais, padės suvokti skaitymo naudą žmogui. Taip vaiko pasąmonėje ilgainiui susidaro sąryšis tarp tam tikro sąskambio ir žodį žyminčio ženklo knygoje.
 
Grupėje turime bibliotekėlę. Vaikai domisi enciklopedijomis, savarankiškai ieško informacijos, dalijasi ja su kitais. Labai patinka vartyti knygeles, klausytis skaitomo teksto.
Kuo labiau vaikai domisi knyga, žiūrinėja paveikslėlius, žvilgsniu palydi skaitomus žodžius, perpranta skaitymo esmę, tuo labiau yra subrendę ir didėja motyvacija patiems išmokti skaityti.
 
Knygelių skaitymas garsiai, sudaro prielaidas vaikams tas knygas skaityti savarankiškai. Inscenizuojant pasakas yra lavinamas kalbos jausmas, pastabumas, dėmesingumas, kūrybiškumas, vaizduotė.
Knyga žmogų lydi visą gyvenimą, todėl svarbu, kad vaikas prie jos prisiliestų vaikystėje, pamiltų ir susidraugautų su ja. Grupėje vaikai noriai „rašo“, kuria ir leidžia knygeles įvairiomis temomis. Taip pat organizuojame knygelių parodėles. Vaikams patinka kurti knygeles savo mamoms. Jie puikiai kopijuoja savo mintis ir iliustruoja knygutes piešiniais. Savo sukurtas knygeles vaikai dovanoja draugams, artimiesiems, auklėtojai. Patys noriai pasakoja apie ką jų knygelė. Kuriant knygeles, žaidžiant raidėmis, žodžiais vaikas visapusiškai ugdosi.
 
Formuojant vaiko motyvaciją, pasirengimą skaitymui ir rašymui, taikomi įvairūs metodai: visuminis, verbalinis, kontekstinis, vizualinis, kinestezinis (per judesius), probleminis, informacinis, multisensorinis (visais pojūčiais), emocinis. Žaidžiant žaidimus vaikai išmoksta ritmo ir labai svarbu suaugusiojo kalbos intonacija.
 
Savo darbe skatinam vaikus domėtis garsais, raidėmis, knyga ir skaitymu, taikome žaidimo metodą. Taip vaikai lengviau įsitraukia į žaidybinę veiklą, nes žaidimas jiems suteikia malonumą. Garsiniai žaidimai labai svarbūs priešmokyklinio ugdymo grupėje, ruošiant vaiką mokyklai. Labai svarbu, kad vaikai gebėtų skirti ir galėtų simbolį susieti su garsu.
 
Žaidimai, skirti vaiko foneminės klausos lavinimui, padės jam skirti garsus žodyje. Neišlavėjusi foneminė klausa pasireiškia skaitymo ir rašymo sutrikimais mokykloje. Nesusiformavus foneminei klausai, vaikas suvokia ne tai, ką mes jam sakome, o tai – ką jis išgirsta – kai ką tiksliai, o kai ką tik apytiksliai. Kai yra nesusiformavęs vaiko foneminis suvokimas, jis gali nesuprasti aplinkinių kalbos, negirdėti žodžio pabaigos, todėl netaria ir nerašo žodžio galūnės. Vaikas negali diferencijuoti iš klausos panašiai skambančių fonemų ir todėl susieti su atitinkamomis raidėmis. Geriausias būdas foneminės klausos lavinimui yra žaidimas. Vaikams, kurie netaisyklingai taria garsus, žaidimai padeda pašalinti tarties sutrikimus. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje būtina atkreipti dėmesį į vaiko girdimojo suvokimo ir foneminės klausos lavinimą.
 
Mūsų grupės vaikams žaidimas padeda ugdytis iniciatyvą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, padeda geriau suvokti juos supantį pasaulį. Taip pat skatina pajausti kalbos grožį, taisyklingai tarti garsus. Pastebėjus vaikų susidomėjimą knyga, spausdintiniu žodžiu, jų norą ir poreikį skaitymui, taikome žaidimą skatindamos vaikus skaityti. Labai svarbu, kad žaisdami žaidimus vaikai patirtų sėkmę, jei kas vaikams ir nepasiseka, reikia juos padrąsinti, paskatinti, suteikti jėgų. Tik tada vaikai pasitikės savo jėgomis ir jausis saugesni.
 
Siūlome keletą skaitymo žaidimų, kuriuos vaikai noriai žaidžia.
Didaktinis žaidimas „Sudėk žodį“
Uždaviniai:
·         lavinti vaiko gebėjimą domėtis ir pažinti raides;
·         iš raidžių sudėti žodį pagal pavyzdį kortelėje, nustatyti garso vietą žodyje;
·         tobulinti vaiko pasakojimo gebėjimą, turtinti žodyną.
Žaidimo naudojimo būdas: vaikas mato kortelėse parašytus žodžius ir pažvelgęs į kitoje pusėje priklijuotus paveikslėlius, sužino jų reikšmę. Paėmęs tuščias korteles, vaikas savarankiškai sudeda žodžius, bando perskaityti.
 
Didaktinis žaidimas „Ištark, surask, pagalvok“
Uždaviniai:
·         lavinti vaikų foneminę klausą, taisyklingą garsų tarimą;
·         turtinti vaikų žodyną naujais žodžiais, sugalvoti sakinius;
·         lavinti pastabumą, dėmesį.
Žaidimo naudojimo būdas: paimti kortelę, pasakyti kokia raidė parašyta kortelės viduryje, pavadinti nupieštus paveikslėlius, kurie prasideda su šiuo garsu, surasti vieną nereikalingą paveikslėlį (jis prasideda kitokiu garsu), su paveikslėliais sugalvoti sakinių.
 
 
Didaktinis žaidimas „Surask kas tinka“
Uždaviniai:
·         lavinti vaikų foneminę klausą, taisyklingą garsų tarimą;
·         turtinti vaikų žodyną naujais žodžiais, sugalvoti sakinius;
·         lavinti pastabumą, dėmesį, raidžių rašymo įgūdžius.
Žaidimo naudojimo būdas: paimti kortelę, pasakyti kokia raidė parašyta kortelės viduryje, apvedžioti raidę piršteliu. Pavadinti nupieštus paveikslėlius ir surasti paveikslėlį, kuris prasideda šiuo garsu. Sugalvoti sakinį su tinkamu paveikslėliu.
 
Didaktinis žaidimas „Būk atidus“
Uždaviniai:
·         lavinti vaiko gebėjimą susikaupti, ilgiau išlaikyti dėmesį;
·         lavinti vaiko atmintį, pastabumą, smalsumą;
·         tobulinti pažinimo patirtį apie geometrines figūras ir spalvas.
Žaidimo veikimo būdai: Vaikai turi rasti dvi vienodas korteles, su tomis pačiomis tokia pat seka išdėstytomis raidėmis. Pavadinti žinomas raides, sugalvoti žodžius. Apibūdinti geometrines figūras, pavadinti spalvas.