Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Paskelbta Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų elektroninė versija

2015-05-16
Susijusios temos: Projektai Pedagogika
Paskelbta Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų elektroninė versija
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytojai jau gali rasti elektroninę Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų versiją. 
 
Rekomendacijos parengtos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas rengė Utenos švietimo centro sutelkta įvairių sričių mokslininkų ir praktikų, dirbančių su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbo grupė, kuriai vadovavo prof. dr. Ona Monkevičienė.
 
Rekomendacijų projektą 2013–2014 metais išbandė ir tobulinti padėjo šalies ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai.
 
Siekis užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programa vis labiau suprantama kaip visuma, kurioje yra numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai bei rezultatai (tai, ko siekiama); ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės strategijos, ugdymosi aplinka ir priemonės (kaip siekiama vaiko ugdymosi rezultatų); vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas (iš ko žinome, ar rezultatai pasiekti).
 
Siekiant vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi, parengtas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (2014). Jis keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programų kokybę, padeda jas tikslingai tobulinti. 
 
Rekomendacijų paskirtis yra pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus. Rekomendacijose vartojama sąvoka „ugdymas“ suprantama kaip dvikryptis, dialogine sąveika grindžiamas procesas, apimantis tikslingą pedagogo poveikį vaiko ugdymuisi ir spontanišką vaiko ugdymąsi pedagogo tikslingai sukurtoje edukacinėje aplinkoje.
 
Pasiekimų aprašas yra ir orientyras tėvams, ko jie gali tikėtis iš ikimokyklinio ugdymo, ko gali pasiekti jų vaikas, todėl Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip pedagogai galėtų prasmingiau bendrauti su tėvais, siekdami vaiko kokybiško ugdymosi.
 
Rekomendacijose pateikiami pasiūlymai, kaip, remiantis Pasiekimų aprašu, garantuoti ugdymo dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų. Rekomendacijų prieduose pateikti praktikų ir leidinio autorių parengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rezultatų analizės pavyzdžiai; ugdomosios veiklos planų pavyzdžiai; vaikų pasiekimų analizės ir grafinio jų vaizdavimo pavyzdžiai.
 
Rekomendacijos skirtos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, aukštųjų mokyklų ikimokyklinio ugdymo studijų programų studentams.
 
Šaltiniai:
 IPUP projekto informacija
 
Daugiau informacijos teikia Edita MAŠČINSKAITĖ, projekto turinio specialistė, mob. tel. +370 679 86720, el. paštas edita.mascinskaite@sac.smm.lt