Emokykla.lt

Geroji ugdymo turinio diegimo patirtis, įgyvendinant inovatyvų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“

2014-04-10
Susijusios temos: Projektai Ugdymo įstaigos
Geroji ugdymo turinio diegimo patirtis, įgyvendinant inovatyvų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“
Aldona STAGNIŪNIENĖ, direktorė
Jurgita LAZAUSKIENĖ, vyresnioji auklėtoja
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
Grupėje dirbančių pedagogių teigimu, svarbiausias tikslas įgyvendinant modelį – užtikrinti sėkmingą vaikų, jų tėvų ir pedagogų partnerystę, atskleidžiant vaikų individualumą, išryškinant priimtiniausias visiems bendradarbiavimo ir bendravimo formas, teikiant kokybiškas paslaugas „čia ir dabar“.
Decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir pedagogams atsirado daugiau galimybių rinktis, kaip modeliuoti ugdymo turinį, kuriant inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, užtikrinant ugdymo kokybę, atliepiant įvairius ugdymo(si) poreikius.
 
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ – šiuolaikinė, atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, turinti aiškią filosofiją ir siekianti įgyvendinti strateginį tikslą – užtikrinti vaiko socialinį, emocinį, intelektualinį ugdymą, stiprinti ir saugoti sveikatą, užtikrinti socialinės paramos ir kitų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą šeimai.
 
2013 metų pavasarį mūsų įstaiga dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (IPUP) skelbtame Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse ir tapo viena jo laimėtojų.
 
Įstaigos bendruomenė džiaugėsi, kad galės dirbti naujaip: pagal įstaigos darbo grupės narių – direktorės Aldonos Stagniūnienės, pavaduotojos ugdymui Valentinos Pranckevičienės, auklėtojų Marinos Kažemėkienės, Jurgitos Lazauskienės, Elenos Rugienienės ir Inetos Levulienės parengtą ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“. Juo siekiama teikti įvairesnio turinio kokybišką ugdymą, skatinti glaudesnį vaiko ir gamtos ryšį, kūrybines vaikų galias, modeliuoti taip ugdymo procesą, kad būtų skatinama vaiko saviugda ir stiprinama sveikata. Stebėdamas ir tyrinėdamas aplinką, kuo ilgiau aktyviai veikdamas gamtoje, rūpindamasis gyvąja gamta, vaikas kaups individualią patirtį, įgis ne tik gebėjimą suvokti gamtos, jos saugojimo ir tausojimo svarbą, bet stiprins savo fizines ir dvasines galias.
 
Nuo 2013 metų rugsėjo modelis „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ įgyvendinamas „Vabaliukų“ grupėje, kurią lanko 23 penkerių šešerių metų vaikai. Grupėje yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių dėl regos, kalbos, elgesio sutrikimų. Grupėje dirbančių pedagogių Jurgitos Lazauskienės ir Marinos Kažemėkienės teigimu, svarbiausias tikslas įgyvendinant modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ – užtikrinti sėkmingą vaikų, jų tėvų ir pedagogų partnerystę, atskleidžiant vaikų individualumą, išryškinant priimtiniausias visiems bendradarbiavimo ir bendravimo formas, teikiant kokybiškas paslaugas „čia ir dabar“.
 
Lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ yra modeliui įgyvendinti itin tinkamoje gamtinėje aplinkoje: erdvus darželio kiemas, daug augmenijos (medžių, krūmų, gėlynų, žalios vejos), netoliese yra gražus didelis Pašešupio parkas ir vinguriuoja Šešupė. Tai atveria puikias galimybes 20 valandų per savaitę ugdymo procesą organizuoti gamtoje. Į ugdymo turinį įtraukiame ne tik pedagogų, bet ir pačių ugdytinių pasiūlytas temas, kurios dar labiau skatina vaikų smalsumą ir atvirumą.
 
Grupės pedagogės, įgyvendinančios šį ugdymo organizavimo modelį, turi unikalią galimybę kokybiškai įtvirtinti žinias ir įgūdžius, kuriuos vaikai įgijo dalyvaudami projekte „Žaliuoju takeliu“. Vaikai skatinami būti socialiai atsakingi: tikėti ir pasitikėti savimi ir kitais; pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, pomėgius; rūpintis kitais; kūrybiškai mąstyti (pateikti ir plėtoti idėjas, konstruktyviai ir nestandartiškai mąstyti, ieškoti ir surasti naujų, dar nežinomų problemos sprendimo būdų); siekti būti bendruomenės nariais, rodančiais pavyzdį, kaip reikia saugoti ir globoti gamtą: rūšiuojant buitines atliekas, atsakingai rūpinantis gamtos turtais.
 
Mūsų lopšelis-darželis pasižymi edukacinių aplinkų įvairove. Vaikai ugdomi netradicinėje aplinkoje už darželio ribų. Organizuojamos išvykos į mišką: Kazlų Rūdos, Šunskų, Rudžių giraitę ir kt. Tad vaikai turi galimybę ilgiau pabūti gryname ore, dažnokai sergančių kvėpavimo takų ir alerginėmis ligomis vaikų gerėja  savijauta ir sveikata, žaismingai ir emocingai bendraujant, išradingai pramogaujant. Pažintinių kelionių ir ekskursijų į Karužų kaime esantį botanikos sodą, Trakėnų kaime – zoologijos sodą „Minizoo“, Marijampolės miškų urėdiją, Kazlų Rūdos girininkijos Miško muziejų ir kt. metu ugdytiniai iš arti mato gamtos pasaulį, patiria atradimo, pažinimo jausmą ir suvokia gamtos saugojimo svarbą.
 
Kiekvieną mėnesį „Vabaliukų“ grupės ugdytiniams organizuojami „Gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo“ mokymų ciklai: „Iš ko duonelę kepame“, „Lietuvoje augantys medžiai“, „Švaraus vandenėlio kelionė“ ir kt., kuriuos veda Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties darbuotojai. Įgytos gamtos pažinimo ir ekologinio švietimo žinios įtvirtinamos per žaismingas viktorinas.
 
Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio „Vaikystė gamtos prieglobstyje“ ir ikimokyklinio ugdymo programos „Pasaulį šitokį matau...“ ugdymo(si) tikslams pasiekti pedagogai ieško kuo įvairesnių ugdomosios veiklos būdų ir formų, taip pat taiko ne tik gerai žinomas, bet ir inovatyvias priemones: šviesos ir smėlio stalus, „Mėnulio smėlį“ ir kt. Jais vaikai noriai žaidžia, turi galimybę pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti. Vaikai gali įsitikinti, kaip traukia magnetas, įvairius augalus stebėti pro didinamąjį stiklą, mikroskopą, tyrinėti ir eksperimentuoti su vandeniu ir smėliu išvykų į mišką ar parką metu. Priemonės mobilios, saugios ir estetiškos, funkcionalios ir žadinančios kūrybines vaikų galias.
 
„Vabaliukų“ grupės auklėtojos Marina Kažemėkienė ir Jurgita Lazauskienė ugdomajame procese taiko aktyviuosius ugdymo metodus ir būdus: pokalbius, „minčių lietų“, interviu, išvykas, žaidimus, vaizdingus pasakojimus, pirštukų žaidimus, PPP (pamačiau, pasakiau, padariau) metodą, tyrinėjimą, miško gėrybių receptus, gamtos akcijas, trumpalaikius projektus, saviraišką judesiu, viktorinas ir kt.
 
Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu mūsų ugdymo įstaigoje daugėja vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, nuo vasario mėnesio ikimokyklinėje „Vabaliukų“ grupėje kartu su įstaigos logopede Ilona Velepolskiene pradėjo dirbti socialinis pedagogas ir psichologas. Jie padeda ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, įveikti  emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimus; taip pat padeda vaikui modeliuoti savo elgesį įvairiose situacijose, koreguoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 
Įgyvendindami ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, tikimės prisidėti prie vieno iš Marijampolės savivaldybės pirmenybinių tikslų įgyvendinimo – gerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir kokybę. Sieksime sėkmingai tęsti ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių diegimą mūsų įstaigoje ir dalytis gerąja patirtimi.