Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-03 Ar galima nekontaktinių valandų metu metodinė veikla už įstaigos ribų?
Remiantis LRŠMM įsakymu - ikimokyklinių įstaigų auklėtojoms priklauso 3 papildomos valandos savaitėje metodinei veiklai. Ar galima minėtų valandų metodinė veikla už įstaigos ribų ar tik įstaigos ribose? Dirbu 36 kontaktines valandas su vaikais ir jokių papildomų 3 valandų metodinei veiklai negaunu. Grupėje esu vienintelis pedagogas, kadangi ikimokyklinė grupė įsteigta pagrindinės mokyklos skyriuje. Darbo valandos nuo 9 iki 16,42 (7val.12 min. kontaktinės ir 0,5 val. pietų pertrauka). Paaiškinkite prašau, kokią ir kur 3 val. metodinę veiklą ikimokyklinės įstaigos auklėtojas gali vykdyti, ir kokiu būdu įstaigos direktorius privalo ar neprivalo šias valandas grąžinti ar negrąžinti? Ir kokiu būdu grąžinti? Ar pedagogas turi teisę pats nuspręsti, ar tai nusprendžia už jį administracija ir direktorius kokią ir kur metodinę veiklą pasirinkti? Kuo skiriasi metodinė veikla nuo dokumentacijos tvarkymo. Kada ir kokiu laiku galima pildyti grupės dokumentaciją? Ar galima pildyti vaikų pietų poilsio metu? Kas privalo prižiūrėti grupės vaikus, kai auklėtojas pietauja? Ir ar turi teisę dalyko mokytojai (matematikos, rusų kalbos ir pan.) kontroliuoti, kuruoti, vykdyti ugdymo priežiūrą, dalinti patarimus, koreguoti ikimokyklinio ugdymo programą ir pan., jei jie neturi reikiamos ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos, nebaigę papildomų kursų ir pan. Įstaigoje dirba viena ugdymo skyriaus pavaduotoja (dalyko mokytoja), kuri vykdo ugdymo priežiūrą ir 1-10 klasėms, ir ikimokyklinei grupei? 
 
 2012-01-03
 
Atsako UAB „Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
(2009 12 14 Nr. ISAK-2711, Žin., 2009 12 19, Nr. 150-6739) (toliau – Aprašas) yra išskiriamos kontaktinės ir papildomos pedagogų darbo valandos. Kontaktinės valandos – laikas, per kurį  tiesiogiai dirbama su vaikais. Papildomos valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais (pasirengimui darbui, metodinei veiklai planuoti, savišvietai, ikimokyklinio ugdymo programai kurti ir kitai panašiai veikla).
 
Remiantis šiuo Aprašu 36 savaitines kontaktines valandas turintiems ikimokyklinių įstaigų    auklėtojams nuspręsta 3 kontaktines valandas padaryti metodinėmis. Jeigu, Jums nėra suteikiamos šios netiesioginio darbo valandos, turėtumėte kreiptis į įstaigos direktorių ir, atsižvelgiant į įstaigoje patvirtintą tvarką, Jums turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 3 netiesioginio darbo valandos per savaitę skirtos metodinei veiklai. Kokiu būdu gali būti panaudotos netiesioginei veiklai su vaikais skirtos valandos turi nuspręsti pati ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga konkrečią numatytą tvarką turi pasitvirtinti įsakymu. Taigi, kaip vykdyti ministerijos išleistą įsakymą, sprendžia kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
 
Metodinė veikla gali būti vykdoma ir už įstaigos ribų. Paprastai visos metodinės valandos kiekvienam auklėtojui skiriamos vieną dieną. Netiesioginio darbo su vaikais valandos gali būti skirtos metodinei veiklai planuoti, savišvietai, ikimokyklinio ugdymo programai kurti ir kitai panašiai veiklai. Tuo metu, kai auklėtojams nereikia tiesiogiai dirbti su vaikais, metodine veikla, dokumentacijos tvarkymu galima užsiimti taip pat ir grupėje. Auklėtojai, galėdami būti laisvi nuo tiesioginio darbo su vaikais, turi teisę išeiti į metodinį renginį, seminarą, bibliotekoje ieškotis reikiamos medžiagos ar kelti savo kvalifikaciją kitokiais būdais. Tuo metu, kai auklėtojams yra sudaromas sąlygos užsiimti metodine veikla arba auklėtojo pietų metu vaikų priežiūra turi būti patikėta kitiems asmenims, taip pat turintiems pedagoginį išsilavinimą.
 
Kiekvienoje ikimokyklinėje įstaigoje šiuo metu egzistuoja skirtinga tvarka, netiesioginės darbo valandos yra panaudojamos skirtingai, atsižvelgiant į pačių auklėtojų pageidavimus. Kai kuriose ikimokyklinio ugdymo įstaigose tuo metu, kai auklėtojas užsiima metodine veikla prižiūri įstaigos direktorius ar jo pavaduotoja ugdymui, kitose – kiti pedagoginį išsilavinimą turintys asmenys. Kai kuriose ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba papildomi specialistai, vaduojantys grupių auklėtojus pagal sudarytą grafiką. Manytina, jog ikimokyklines ugdymo įstaigos auklėtojai gali užsiimti metodine veikla bei dokumentacijos tvarkymu ir vaikų pietų poilsio metu.
 
Įstaigos nuostatuose yra nustatomos konkrečios pavaduotojo ugdymui pareigos. Įprastai, pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą ir priežiūrą, ugdymo rezultatų analizavimą, metodinės pagalbos teikimą, jis organizuoja pedagogų švietimą, užtikrina ugdymo paslaugų kokybę, atsako už tai, kad ugdymo procesas, ugdymo programos, metodinės priemonės, ugdymo metodai ir formos būtų taikomi kasdieniniame darbe, įstaigoje būtų organizuojamas metodinis darbas, teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai, rengia pedagogų atestacijai reikalingus dokumentus, teikia juos direktoriui tvirtinti. Reikalavimai keliami direktoriaus pavaduotojui ugdymui - turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, tam, kad jis galėtų vykdyti ugdymo priežiūrą papildomi reikalavimai (ikimokyklinio ugdymo kvalifikacija) nėra keliami.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje