Emokykla.lt
D.U.K.
2015-07-21 Dirbu ankstyvojo amžiaus grupėje. Grupės sąraše yra 17 vaikų. Ar man priklauso didesnis atlyginimas?
Biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254. Pagal šio Aprašo  64 punktą auklėtojams tarifinio atlygio koeficientas turi būti didinamas 5–10 procentų tuo atveju, jei grupėje ugdomi 1–4 mokiniai, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, o jeigu yra 5 ir daugiau tokių mokinių – 5–20 procentų. 
 
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ir kontrolę vykdančioms institucijoms. Taigi, ikimokyklinio ugdymo įstaiga atsako, jeigu nesilaikoma higienos normoje įtvirtinto leistino vaikų skaičiaus grupėje.
 
Minėtoje higienos normoje nustatyta, kad ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai, nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Skirtingo amžiaus (nuo gimimo iki 3 metų) vaikų grupėje gali būti ne daugiau kaip 8 vaikai.
 
Vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų, neįgalus vaikas, integruotai ugdomas įstaigos grupėje, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas nustatytas grupės vaikų skaičius.
 
Higienos normoje nustatyta, kad grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. Savivaldybės priimtas teisės aktas, numatantis, kad grupės gali būti formuojamos nesilaikant higienos normoje numatyto leistino vaikų skaičiaus grupėje, neatitinka minėto LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo, todėl turėtų būti pakeistas arba panaikintas.
 
LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 straipsnyje nustatomos nuobaudos už Higienos norminių aktų pažeidimus. Higienos norminių aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šiuos pažeidimus, užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
 
Remiantis Darbo kodekso 197 straipsniu, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam turi būti mokama proporcingai daugiau. Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse. Pagal Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 punktą, darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su darbuotojų atstovais. Šiame apraše yra numatytos koeficientų ribos. Vadinasi, kai padidėja darbo krūvis, turite teisę inicijuoti derybas dėl koeficiento padidinimo.
 
Nuorodos:
 1. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463228
 2. LR darbo kodeksas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=169334&Condition2=
 3. LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437321
 4. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje