Emokykla.lt
D.U.K.
2013-12-30 Ar vaikas, turintis autizmo požymių, gali būti integruotas į bendrojo ugdymo grupę?
Bendrojo ugdymo grupę  lanko mergaitė, turinti autizmo požymių. Mama nerodo Vaiko raidos centro dokumentų, nors žinome, kad ji su dukra lankosi šiame centre. Vaiko gerovės komisijoje mergaitei nustatytas tik kalbėjimo ir kalbos sutrikimas. Kaip mums elgtis, nes mergaitė agresyvi, grupėje yra nesaugu kitiems vaikams. Grupėje dirba viena auklėtoja ir auklėtojos padėjėja. Mūsų įstaigoje nėra kitų specialistų, išskyrus logopedą. Mama reikalauja struktūrinti aplinką, bet nepateikia tai pagrindžiančios vertinimo išvados. Ar galime atsisakyti  ugdyti autizmo požymių turintį vaiką, nes neturime specialistų? Ar gali toks vaikas būti integruotas į bendrojo ugdymo grupę?

2013-12-30
 
Atsako Teresa Aidukienė, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė (el. paštas: Teresa.Aidukiene@smm.lt., tel. +370 5 2191254)
 
Atsakyti į Jūsų klausimą reikėtų pradėti nuo vaiko, pedagogo ir tėvų teisių bei pareigų. Vaiko teisių konvencijoje nurodoma, kad „Tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai“.
 
Pagrindinis pedagogo rūpestis – taip pat ugdytinio interesai. Jei manote, kad mamos elgesys pažeidžia vaiko interesus, pirmiausia turėtumėte bandyti pakalbėti apie tai su mama, primindami tėvų pareigą ,,bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas“. Ši pareiga yra nustatyta Švietimo įstatymo 47 straipsnyje. 
 
Taip pat turėtumėte vadovautis  Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, kuris nustato mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei kitais dokumentais.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vaiko pirminį įvertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). Šio įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų  pritaikymą, numatyti specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui optimalias ugdymosi sąlygas.
 
Ugdytinio auklėtoja pildo vaiko stebėjimo kortelę ir kreipiasi į ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kai iškyla vaiko ugdymo(si) sunkumų. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ir tėvų Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). Siekdami išsamesnio Įvertinimo,  Komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
 
Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija, nusprendusi, kad vaikui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi tėvų sutikimą (6 priedas) kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko išsamesnio įvertinimo.
 
Kitas dokumentas yra Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, kuris nustato vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo / mokymo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Jame nustatyta, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. Kad galėtumėte pritaikyti aplinką ir ugdymą, taip pat reikalingos pedagoginės psichologinės tarnybos išvados ir rekomendacijos.
 
Vadovaudamiesi Švietimo įstatymu ir paisydami vaiko interesų, tėvai privalo bendradarbiauti su specialistais ir pateikti jiems informaciją apie vaiką ir jo sveikatą. Atsisakydami tėvai pažeidžia įstatymą, taip pat ne tik savo vaiko, bet ir kitų (šiuo atveju – vaikų) teises.
 
Lietuvos Respublikos teisės aktai iš esmės detaliai reglamentuoja vaikų teises ir tėvų pareigas, atsakomybę už jų nevykdymą. Vaiko teisių apsaugos tarnyba yra pagrindinė įstaiga, tikrinanti, ar nepažeidžiamos vaikų teisės, ir jas ginanti. 
 
Išsamią informaciją, kaip reglamentuojama kompleksiškai teikiama pagalba vaikui ir šeimai, rasite šiame dokumente: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams  http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir677/dir33/dir1/17_0.php
 
Nuorodos:
 Papildantys straipsniai:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje