Emokykla.lt
D.U.K.
2013-05-07 Kokia yra vaikų valgiaraščių sudarymo tvarka ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?
Ugdymo ir globos įstaigų valgiaraščių sudarymo klausimai – kas ir kaip gali sudaryti valgiaraščius, bei kada juos reikia derinti, išdėstyti Sveikatos apsaugos ministro nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintame ”Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše” (toliau – Tvarkos aprašas) (Žin., 2011, Nr. 140-6573). 
 
Tvarkos aprašas nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokyklos) ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus. Tvarkos aprašo tikslas - sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
 
Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi Mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ar savininkams, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. 
 
Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas (www.smlpc.lt/metodine_medžiaga)
 
Vadovaujantis Tvarkos aprašu, vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi:
 • Pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje http://smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba/.
 • Pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus patiekalų receptūrų rinkinius ar jų ir Tvarkos aprašo 44.1 punkte pateiktų receptūrų kombinacijas; 
 • Savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais.
 • Pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo). Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtus, vaiko (asmens) individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo.
Kokie valgiaraščiai turi būti derinami su Visuomenės sveikatos centru?
 • Parengti savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais.
 • Parengti pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo).
 • Vadovas arba jo įgaliotas asmuo iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios turi pateikti valgiaraščius derinti Visuomenės sveikatos centrui.
Visuomenės sveikatos centro atliekamos procedūros:
 • Visuomenės sveikatos centras per 20 darbo dienų įvertina pateiktus valgiaraščius.
 • Esant poreikiui Visuomenės sveikatos centras gali paprašyti detalesnės informacijos, reikalingos valgiaraščiams įvertinti. 
 • Vertinimo rezultatai bus surašomi „Valgiaraščių vertinimo pažymoje“ 2 egzemplioriais.
 • Kiekvienas suderintų valgiaraščių lapas turės būti pažymėtas Visuomenės sveikatos centro žyma.
Valgiaraščių pakeitimai
 • Pasikeitus valgiaraščiams (parengtiems vadovaujantis Tvarkos aprašo 44.3 ir 44.4 punktais), jie turės būti pakartotinai derinami su Visuomenės sveikatos centru. Atliekant nereikšmingus keitimus, t. y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų, valgiaraščių pakartotinai derinti su Visuomenės sveikatos centru nereikės.
Pagrindiniai vaikų maitinimo valgiaraščių sudarymo reikalavimai ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose ir socialinės globos įstaigose nurodyti Tvarkos apraše ir prieduose, kuriuos galite rasti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411986&p_query=&p_tr2=2.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje