Emokykla.lt
D.U.K.
2013 01 21 Ar galiu savivaldybę paduoti į teismą dėl nepatekimo į darželį?
Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar galiu savivaldybę paduoti į teismą dėl darželio. Situacija tokia: vaikas užrašytas į eilę nuo gimimo, o eilė patekti į darželį vis neprieina. Laikas išeiti į darbą, o vaiko nėra kur palikti; jei neišeisiu į darbą, neteksiu jo. Jokių privilegijų neturiu. Patarkite, ką daryti.
 
2013 01 21
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, kito neformaliojo) ir suaugusiųjų  švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą. Vietovėse, kuriose savivaldybė neužtikrina asmenų teisės mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas valstybine kalba, gali būti steigiamos valstybinės mokyklos, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.
 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuojamos savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
 
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų, todėl ji turėtų garantuoti jos įgyvendinimą. Pakankamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir vietų jose skaičiaus užtikrinimas yra būtina sąlyga ikimokyklinio ugdymo prieinamumui laiduoti.
 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnis reglamentuoja viešųjų paslaugų teikimą (ikimokyklinis ugdymas šiuo atveju turėtų būti laikomas viešąja paslauga). Šio straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Savivaldybės institucijos ir administracija viešųjų paslaugų neteikia, jas teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai. Šio straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad savivaldybė turi garantuoti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat.
 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnis nustato viešųjų paslaugų teikimo administravimą. Šio straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigdama savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdama viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. Šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės.
 
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą.
 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas numato galimybę asmenims pateikti skundą, tai yra raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, nurodant, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą priimamas administracinės procedūros sprendimas.
 
Taip pat reikėtų paminėti, kad savivaldybių administracinę priežiūrą vykdo, t. y. prižiūri, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, vyriausybės atstovai. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje kontaktus rasite čia.
 
Atsakant į Jūsų klausimą ir remiantis minėtomis vietos savivaldybėms nustatytomis pareigomis užtikrinti ikimokyklinio ugdymo organizavimą, pažymėtina, kadLietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnyje nurodoma, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.
 
Nuorodos:
 1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440725
 2. Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441200
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390913
 4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441204
 5. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje: http://vyr-atstovai.lrv.lt/vilnius/


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje