Emokykla.lt
D.U.K.
2012-10-09 Kiek laiko vaikas gali būti ugdomas priešmokyklinėje grupėje? Kam taikomos išimtys?
Vaikas turi sunkų neįgalumo lygį. Šiemet jam sukako 5 metai 10 mėnesių, tačiau mamos pageidavimu dar nelanko priešmokyklinės grupės. Norėtų ją lankyti kitais mokslo metais, tačiau neleidžia įstatymai. Kitais mokslo metais jam tektų lankyti jau pirmą klasę, nors serga mielio meningocele su hidrocefalija (nelaiko šlapimo). Mama norėtų patausoti vaiką ir leisti į mokyklą vyresnį (beveik 8 metų). Kokie iš gydytojų reikalingi dokumentai, jei kitais mokslo metais galėtų vaikas lankyti priešmokyklinę grupę? Ar didelis nusikaltimas leisti į mokyklą neįgalų vaiką vyresnį, beveik 8 metų? Ar priešmokyklinėje ugdymo grupėje ir pirmoje klasėje jam būtų skiriamas mokytojo padėjėjas, nors jo intelektas normalus? 
 
2012-10-09 
 
Atsako Gražina Valeikaitė, edukologė, Vilniaus SOS darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
Atsakant į portalo svetainės lankytojos klausimą, remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos išleistu įstatymu, galima teigti, jog priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai (toliau vadinami specialistai), teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
 
Tačiau įstatymas numato ir išimčių. Antai Švietimo įstatymo 9 straipsninio „Pradinis ugdymas“ 3 dalyje rašoma: „Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.“
 
Taigi, išimties tvarka priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas daugiau nei vienerius metus vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai, specialistams įvertinus vaiko galimybes ugdytis pagal pradinio ugdymo programą vadovaujantis Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608) ir rekomendavus šiuo atveju, kai nėra mokyklos, galinčios tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymas(-is) priešmokyklinėje grupėje padės sumažinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 
 
Vaikas gali būti ugdomas priešmokyklinėje grupėje du metus, jeigu tėvai pristatys atitinkamas gydytojų pažymas ar dėl vaiko brandumo, psichologinių problemų kreipsis į PPT (pedagoginę psichologinę tarnybą), kur specialistai spręs bei išduos reikiamą pažymą dėl vaiko brandumo mokyklai.
 
Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos užsakytu 2007 metais atliktu tyrimu „Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis“, buvo nustatyta, kad prasčiausiai ugdymo įstaigose identifikuojami nedideli specialieji ugdymo poreikiai. Atliktoje švietimo problemos analizėje pateiktomis rekomendacijomis, darytina išvada, kad būtent švietimo įstaiga turėtų būti pagrindine institucija, atliekančia vaiko ugdymo poreikių vertinimą ir tenkinimą, nes būtent ji geriausiai išmano vaiko situaciją ir gali geriausiai numatyti ir koordinuoti vaiko raidos ir ugdymo perspektyvą.
 
Tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Klausimo autorės atveju siūlau, prieš pasirašant sutartį būtinai pristatyti iš savo šeimos gydytojo vaiko ligos diagnozės įvertinimą t.y. medicininę pažymą, pedagoginės ir psichologinės tarnybos vertinimą, kurioje yra pateikiama įvairių specialistų vertinimai, pastebėjimai, siūlymai dėl tolimesnio vaiko ugdymo. Svarbu pažymėti, kad ši išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio, sprendimą dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai, atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą - rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę.
 
Nemanau, kad galite sulaukti nuobaudos, jei vaiką į mokyklą išleisite 8 metų. Svarbiausia yra vaikas, jo psichologinis nusiteikimas, noras, taip pat sveikatos galimybės mokytis mokykloje. Kaip rašo portalo lankytoja vaiko intelektas yra normalus, tad ar vaikas brandus mokytis būdamas 7 metų, galiu teigti, kad taip. Kiekvienas turi galimybę eiti savo laiku į mokyklą, vieni, kiti praleisti ne mokykloje brandos daug nesuteiks. Bet atsižvelgiant šiuo konkrečiu atveju, klausimo autorė turi pilną teisę reikalauti atsižvelgti į specialistų vertinimus, rekomendacijas ir jei būtina, specialistų nuomone, skirti specialų pedagogą. Na, o jei ugdymo įstaigos vadovas nepriima, nesuteikia tinkamų sąlygų ugdytis savo įstaigoje sunkaus neįgalumo vaikui, siūlau kreiptis į įstaigos steigėją, savo miesto savivaldybę.
 
Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
 
Priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurioje ugdosi vaikas(ai) negalintis(ys) savarankiškai dalyvauti ugdyme, turintis(ys) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie nustatyti vadovaujantis Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1329/368/980 (Žin., 2002, Nr.84-3672), steigiamas mokytojo padėjėjo etatas. Kitais atvejais dėl priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo etato steigimo sprendimus priima steigėjas.
 
Specialiojoje priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurioje ugdosi vaikai, turinys žymų ir labai žymų protinį atsilikimą, dirba specialusis pedagogas.
 
Specialiojoje priešmokyklinėje ugdymo grupėje, kurioje ugdosi vaikai, turintys kitus, nei nurodyta, specialiuosius ugdymosi poreikius/sutrikimus, nustatytus vadovaujantis Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarka, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir specialusis pedagogas.
 
Specialiojoje priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikų skaičius nustatomas vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo, pavirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Žin. 2004, Nr. 95-3510) 6.13 punktu.
 
Pasirašo mokymo sutartį su tėvais (globėjais), kurioje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų ir/ar švietimo pagalbos. Mokyklos ir tėvų (globėjų) teisių ir vaikų pažanga, pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK- 1015 (Žin.,2003, Nr. 77-3525). Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ai).
 
Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio pedagogas kartu su specialistu(ais) (specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir kt.), individualiai dirbusiu(ais) su vaiku. Įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodu. Pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše, atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje.
 
Sprendimus dėl vaikų ugdymo organizavimo šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais priima mokyklos steigėjas. Rekomenduojama, esant reikalui, kompensuoti specialistų keliones į mokyklą ir atgal išlaidas.
 
Tad klausimo autorei siūlau pirmiausiai atsižvelgti į vaiką, jei reikia ir pakovoti dėl jo teisių.
 
Linkiu tiesiog pasitikėjimo savimi, drąsos, sėkmės.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje