Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos: ką išmokome ir kuo norime pasidalyti?

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos: ką išmokome ir kuo norime pasidalyti?

2014-12-02
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos: ką išmokome ir kuo norime pasidalyti?
Parengė Daiva DOČKIENĖ
Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
Lapkričio 26 d. į Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliąją salę pasidalyti savo patirtimi rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, atstovės.
Įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ buvo vykdytas ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkursas. Gautos 143 paraiškos iš 45 savivaldybių. Po dviejų vertinimo etapų buvo atrinkti 32 laimėtojai, su kuriais buvo pasirašytos bendradarbiavimo ir paramos sutartys.
 
IPUP projektu siekta didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir gerinti ugdymo kokybę, o vienas iš uždavinių buvo skatinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę. Konkurso būdu atrinkus įdomiausius, kūrybingiausius ir vertingiausius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, finansuotas jų įgyvendinimas taip prisidedant prie institucinio ikimokyklinio ugdymo padėties gerinimo Lietuvoje ir skatinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovus drąsiau diegti inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius.
 
Inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovės lapkričio 26 d. Rinkosi į Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliąją salę pasidalyti savo patirtimi.
 
IPUP projekto vadovė Vigilija Gudauskytė, kviesdama susirinkusiuosius dalytis modelių įgyvendinimo sėkmėmis ir iššūkiais, pasidžiaugė, kad, nors buvo numatyta atrinkti 25 inovatyviausius modelius, pavyko finansuoti 32 modelių įgyvendinimą. 31 įstaiga savo sukurtus modelius sėkmingai įgyvendino/įgyvendina, viena įstaiga atsisakė baigti vykdyti modelį. Modelių įgyvendinimo laikotarpiu (kuris truko nuo 3 iki 14 mėn.) ikimokyklinio ugdymo įstaigose įdarbinti 65 specialistai, kurie prisidėjo prie kokybiško ikimokyklinio ugdymo veiklos organizavimo.
 
V. Gudauskytė pristatė savivaldybių žemėlapį. Mėlyna spalva pažymėtos savivaldybės, kurių darželiai teikė paraiškas, geltona, – kurių darželiai gavo finansavimą, žali trikampiukai žemėlapyje – įstaigos, gavusios finansavimą.
 
ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė sakė: „Skelbdami šį konkursą, pradėjome naują iniciatyvą Lietuvoje – ikimokyklinį ugdymą derinti su vaikų ugdymosi ir šeimų užimtumo poreikiais. Pabandėme provokuoti darželius keisti unifikuotą ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbo organizavimo sistemą, pagal kurią įstaigos pradeda darbą 7.00 val. ir baigia 17.00 ar 17.30 val., kuri yrapritaikyta industrinei ekonomikai, patogi įstaigos darbuotojams, bet ne  šeimai. Mūsų provokacijos tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kad ankstyvasis ugdymas yra labai daugialypis – čia susipina švietimo, kultūros, socialinės, sveikatos tausojimo ir kitos paslaugos vaikui ir šeimai, o ikimokyklinio ugdymo įstaiga – tai vieta, kuri, kalbant verslo terminais, turi kurti pridėtinę vertę arba teikti naudą vaikui ir šeimai. Iki šiol nauda vaikui ir šeimai nebuvo itin pabrėžiama. Konkursu įstaigos buvo skatinamos svarstyti, kaip organizuoti ugdymą, analizuoti, ko nori šeimos, koks jų užimtumas, darbo judumas, kokie jų poreikiai instituciniam vaikų ugdymui, kitoms paslaugoms – vaikų maitinimui, poilsiui, papildomajam ugdymui, priežiūrai ir pan. Kvietėme darželius bandyti ieškoti naujų ugdymo organizavimo būdų – lankstaus darželio darbo dienos grafiko (pavyzdžiui, vaikams, kurių tėveliai dirba tik popietinėmis valandomis ar savaitgaliais), ugdymo procesą papildyti savanorių, šeimos narių, kitų specialistų veikla, kuri vis dažniau iš grupės perkeliama į mišką, pievas ar kitas vaikų tyrinėjimams ir eksperimentavimui patrauklias vietas. Tai tik pradžia. Manome, kad čia susirinkusiųjų vertinga patirtis paskatins ir kitus darželius imtis iniciatyvos. Jūs išdrįsote eiti bandymų keliu ir dirbti kitaip, todėl jūsų vaidmuo labai svarbus.“
 
ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė pasidžiaugė, kad aplankius daugelį naujus modelius įgyvendinusių darželių, matyti, kad siekta atsižvelgti į šeimų poreikius: „Džiugu, kad suradote šeimas ir vaikus, kurių iki šiol nepasiekė ikimokyklinis ugdymas, ir juos sudominote, radote būdų, kaip kuo didesniam vaikų skaičiui suteikti kokybišką ugdymo paslaugą.“
 
IPUP projekto proceso koordinatorė Jolanta Augustaitė pažymėjo, kad bendradarbiavimas su darželiais – projekto partneriais – buvo konstruktyvus ir abipusiai naudingas, vieni iš kitų daug ko išmoko. 
  
Darželių atstovės išvardijo jų įgyvendintų modelių teigiamąsias ypatybes:
„Įgyvendinant naują ugdymo organizavimo modelį vaikai labai pramoko lietuvių kalbos, padidėjo šeimos narių motyvacija kalbėti lietuviškai.“
„Tėvai įsitraukė į projekto įgyvendinimą, turėjo galimybę labiau pažinti vaiką darželio aplinkoje.“
„Kokybiškas ankstyvojo ugdymo paslaugas teikė kvalifikuota ugdytojų, specialistų ir savanorių komanda.“
„Kasdienėje vaikų ugdymo veikloje ir bendraudamos su tėvais pradėjome aktyviau naudotis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip „Skype“ ir elektroninis paštas.“
„Sudarytos sąlygos vaikams, augantiems socialinės atskirties šeimose, socialiniams įgūdžiams formuoti ir socialinei atskirčiai mažinti.“
„Tai buvo pirmas toks ugdymo organizavimo modelis mūsų savivaldybėje, pirma ir vienintelė tokio pobūdžio paslauga šeimoms.“
„Sukūrę modelį į ugdymo procesą įtraukėme kaimo vietovėse gyvenančius vaikus. Padidinome vaikų skaičių įstaigoje. Sudarytos sąlygos ugdytis 12 vaikų, gyvenančių toliau nei 3 km nuo lopšelio-darželio.“
 
Pedagogės atkreipė dėmesį, kad sėkmingas modelio įgyvendinimas ir pokyčiai darželiuose labai priklauso nuo savivaldybės administracijos požiūrio. Kai kurių savivaldybių atstovės pasidžiaugė, kad, pritarus savivaldybės administracijai, jų sukurto modelio veikla pasibaigus finansavimui nenutrūks, o bus tęsiama savivaldybės lėšomis.
 
Kaip vieną didžiausių sunkumų dauguma darželių atstovių nurodė žinių ir patirties stygių atliekant viešųjų pirkimų procedūras, sudėtingą dokumentų, ataskaitų, finansinių dokumentų rengimą.
Modelius įgyvendinusių darželių atstovės pažymėjo, kad naujos ugdymo organizavimo formos leido išbandyti tam tikras galimybes, kaip antai: kitų įstaigos specialistų įtraukimą į bendrą ugdymo procesą; našesnį pačios įstaigos žmogiškųjų išteklių panaudojimą; savanorių pagalbą; aktyvesnį informacinių technologijų naudojimą; savivaldybės paramą; valdžios institucijų atkreiptą dėmesį į socialinės atskirties šeimose augančius vaikus; papildomų finansavimo šaltinių paiešką ir vidinių išteklių efektyvesnį panaudojimą; vaikų vežimo klausimo sprendimą; tėvų poreikių tenkinimą lanksčiau organizuojant darželių darbo laiką; bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimą.
 
Susitikime dalyvavusios darželių atstovės patikino, kad savo sukaupta patirtimi jos mielai pasidalys su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, norinčiomis išbandyti naujas ugdymo organizavimo formas. Džiugu, kad dalis įstaigų, net ir pasibaigus finansavimo laikotarpiui, pasirinkto ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio veiklą nutarė tęsti toliau.
 
 
Darželių stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizių suvestinė (atliko Jolanta Augustaitė)
Lentelėje pateikiamos įstaigos, įgyvendinusios inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Paspaudę aktyvias nuorodas galėsite išsamiau susipažinti su įstaigų įgyvendintais modeliais ir darželių pateiktomis ataskaitomis (jų kalba neredaguota).
Darželio pavadinimas
Savivaldybė
Ataskaitos
(kalba neredaguota)
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“                              
Anykščių r.
 Ataskaita
Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis“
Anykščių r.
 Ataskaita
Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Anykščių r.
 Ataskaita
Joniškio r.
 Ataskaita
Kauno m.
 Ataskaita
Kėdainių r.
 Ataskaita
Kretingos r.
 Ataskaita
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Lazdijų r.
 Ataskaita
Marijampolės r.
 Ataskaita
Mažeikių r.
 Ataskaita
Mažeikių r.
 Ataskaita
Pakruojo r.
 Ataskaita
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis
Panevėžio m.
 Ataskaita
Panevėžio m.
 Ataskaita
Panevėžio rajono Kurganavos pagrindinė mokykla
Panevėžio r.
 Ataskaita
Pasvalio r.
 Ataskaita
Kauno r.
 
Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla
Prienų
 Ataskaita
Riešės gimnazija
Vilniaus r.
 Ataskaita
Vilniaus r.
 Ataskaita
Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
Skuodo r.
 Ataskaita
Skuodo vaikų lopšelis-darželis 
Skuodo
 Ataskaita
Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla
Šilalės r.
 
Šilutės r.
 Ataskaita
Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla
Ukmergės r.
 Ataskaita
Ukmergės r.
 
VšĮ „Bamblys“
Vilniaus m.
 Ataskaita
VšĮ „Du bambliai“
Vilniaus r.
 Ataskaita
VšĮ I. Lauciuvienės darželis-mokykla „Dūzginėlio bitutės“
Vilniaus m.
 Ataskaita
Kauno m.
 
VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“
Vilniaus m.
 
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla
Zarasų r.
Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių konkursas vyko įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
Šaltiniai:
Nuotraukos Simonos Tamošaitytės