Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
IPUP

IPUP

2015-04-02
Susijusios temos: Projektai
IPUP
Informacija apie projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)" II etapą ir jo veiklų rezultatus.
 
Projekto pavadinimas
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA
Projekto Nr.
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001
Projekto trukmė
Projektas buvo vykdomas 2012–2015 m.
Projekto vertė (skirta suma)
Projektui skirta 5 496 205,99 Eur (18 977 300 Lt) parama.
Projekto vykdytojas
Projekto trumpas apibūdinimas
Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
Projekto veiklos – ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes, ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas, metodinės pagalbos teikimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida, portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtra, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.
Projekto metu buvo
4. Atliekamos kitos veiklos, kurių naudą gaus savivaldybių teritorijose esančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios, švietimo, socialinę, ankstyvosios reabilitacijos pagalbą teikiančios įstaigos.
Projekto rezultatas
Tyrimai:
 
Leidiniai:
3. Parengtos ir paskelbtos ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos.
 
Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Suteiktos konsultacijos 11-oje savivaldybių naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams; suorganizuota 30 viešųjų konsultacijų-diskusijų savivaldybėse.
2. Vykdytas projekto tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimas:
   a) mokymuose dalyvavo 2198 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir ikimokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį;
   b) mokymuose dalyvavo 1154 priešmokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo turinį;
3. Suorganizuotos stažuotės užsienio šalyse susipažinti su gerosios patirties pavyzdžiais ir kelti kvalifikaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje
5. Suorganizuotos stažuotės užsienio šalyje susipažinti su užsienio šalies gerosios patirties pavyzdžiais teikiant kompleksinę pagalbą.
 
Kita:
2. Atrinkta 20 projektų (vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų, kompleksinės pagalbos paslaugų plėtros projektai) ir skirta 12,5 etato jiems įgyvendinti.
3. Nuolatos atnaujinamas interneto portalo www.ikimokyklinis.lt turinys.
Projekto tikslinės grupės
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
• Švietimo pagalbos specialistai;
• Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai;
• Ankstyvosios reabilitacijos specialistai;
• Mokiniai.

Projekto veiklų rezultatai
 
1.
 
Tyrimas atliktas 2012 m. sausio – birželio mėn., tyrimo duomenys ir išvados bus panaudotos kuriant metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programoms rengti ir atnaujinant priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 
2.
Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Ona Monkevičienė dalijasi įžvalgomis apie vaikų ugdymo darželyje ar grupėje naudą. 
3.
Kvalifikacijos kėlimo programa „Ankstyvoji inervencija vaikystėje"
 
4.
 
Mokymų medžiagą galite rasti čia.
Apie mokymų pradžią skaityti plačiau...
5.
 
2012 m. rugsėjo-spalio mėn. vyko konsultacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių įvairovės. Aukščiau pateikiama galutinė konsultacijų medžiagos versija.
6.
 
2012-2013 m. vyko ikimokyklinio amžiaus vaikų aprašo ir ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų projektų pristatymas savivaldybėse.
7.
 
2012-2013 m. vyko bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projekto pristatymas savivaldybėse.
8.
2012–2013 m. atlikto institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo I etapo ataskaitoje analizuojama esama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklė Lietuvos savivaldybėse.
2014 m. atlikto institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo II etapo ataskaitoje analizuojama esama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklė Lietuvos savivaldybėse ir apžvelgiamas situacijos pokytis.
 
 
9.
 
Remiantis 2012 m. vykusių konsultacijų naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir grupių steigėjams medžiaga ir konsultacijų metu surinkta informacija, 2013 m. paskelbtos atnaujintos metodinės rekomendacijos, skirtos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams, t.y. norintiems steigti naujas grupes ar darželius. Skaityti plačiau...
10.
 
2013 m. paskelbtos rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės modeliavimo ir organizavimo modelių aprašų parengimo. Rekomendacijos skirtos siekiantiems didesnės ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės Lietuvoje. Rekomendacijose supažindinama su Modelio sudedamosiomis dalimis, pateikiami ikimokyklinio ugdymo organizavimo aprašai, jų įgyvendinimo planai ir rekomendacijos. Kiekviename apraše apžvelgiama: vaikai, specialistai, trukmė ir laikas, sąnaudos, įgyvendinimo sudėtingumas, teisinės kliūtys, įgyvendinimo planas ir Modelio pritaikomumas. Skaityti plačiau...
11.
Mokymų programa ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir šeimomis
 
Mokymų medžiaga
12.
Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, kvietė svarstyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (ekspertų grupės vadovė prof. dr. Ona Monkevičienė) ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos (ekspertų grupės vadovė dr. Vitalija Gražienė) projektus. 
 
Viešas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektų svarstymas baigėsi 2014 m. sausio 20 d. Dėkojame ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, mokslininkams, pateikusiems siūlymus.
13.
Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) 2013 m. spalio ir lapkričio mėnesiais buvo organizuotos dvi stažuotės „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis Anglijoje teikiant švietimo ir kitas paslaugas vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams)“ ir „Geroji Anglijos patirtis ugdant socialinės rizikos ir socialinės atskirties salygomis gyvenančius 0-5 metų vaikus“.
 
14.
Filmas apie Lietuvos gerąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio patirtį „Darželis, kuriame gera visiems“.
15.
Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, 2014 m. gegužės mėnesį buvo organizuotos dvi stažuotės „Priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Čekijos respublikoje praktinė patirtis" ir „Įrodymais grįstas ankstyvasis vaikų ugdymas Londone".
 
Stažuočių ataskaitos:
16.
Įgyvendinant projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ veiklas, 30 savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo politiką įgyvendinančių įstaigų atstovų 2014 metų pabaigoje dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje-stažuotėje „Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje“.
17.
Bendrojo ugdymo taryba 2014 m. balandžio 23 d. pritarė Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projektui.  
18.
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos elektroninė versija yra čia.
19. Įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, 2014 m. parengtas ir išleistas leidinys „Diena vaikų darželyje“. Skaityti plačiau...
 
Leidinio „Diena vaikų darželyje“ elektroninę versiją galima rasti čia.
20.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą  rengė Utenos švietimo centro sutelkta įvairių sričių mokslininkų ir praktikų, dirbančių su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbo grupė, kuriai vadovavo prof. dr. Ona Monkevičienė.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo elektroninę versiją galima rasti:
21.
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos parengtos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas rengė Utenos švietimo centro sutelkta įvairių sričių mokslininkų ir praktikų, dirbančių su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbo grupė, kuriai vadovavo prof. dr. Ona Monkevičienė.
 
Rekomendacijų paskirtis yra pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.
 
Rekomendacijų projektą 2013–2014 metais išbandė ir tobulinti padėjo šalies ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai.
 
Rekomendacijos skirtos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, aukštųjų mokyklų ikimokyklinio ugdymo studijų programų studentams.
Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų elektroninę versiją galima rasti:
22.
23.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijos