Vaizdinė mokymo(si) priemonė, sudaryta iš demonstracinio raidyno, raidyno ir raidžių junginių plakato bei raidyno ir raidžių junginių lipdukų plakato. Ji skirta mokomajai veiklai organizuoti vykdant Specialiojo pradinio, Specialiojo pagrindinio, Priešmokyklinio, Pradinio ugdymo programas. Šiuo vaizdinių mokymo priemonių komplektu gali naudotis mokytojai, specialieji pedagogai, logopedai formuodami ir tikslindami sąvokas „žodis“, „skiemuo“, „garsas“, supažindinami mokinius su lietuvių kalbos raidyno raidėmis ir kai kuriais raidžių junginiais, perteikdami žinias apie lietuvių kalbos balsius, dvibalsius, priebalsius.
 
Mokytojui skirtą komplekto dalį sudaro:
  1. Demonstracinis raidynas ir raidžių junginiai. Raidyną sudaro 41 kortelė. Kiekvienoje jų – didžiosios ir mažosios spausdintinės ir rašytinės raidės. Skirtingų spalvų kortelių rėmeliai žymi balsius, priebalsius ir dvibalsius. Rėmelio spalva atspindi ir dusliuosius bei skardžiuosius priebalsius, trumpuosius bei ilguosius balsius.
  2. Raidyno ir raidžių junginių plakatas.
  3. Raidynas ir raidžių junginių lipdukų plakatas (į jį klijuojamos klasėje išmoktos raidės ir raidžių junginiai).