Atsiųsti knygą (pdf 562,41 kB)
Ankstyvoji vaikystė – ypatingas laikotarpis, kai ugdymas labiausiai veikia vaiko raidą, turi įtakos sėkmingam mokymuisi visą gyvenimą ir socialinei integracijai. Europoje ankstyvasis vaikų, ypač iš socialinės rizikos ir atskirties šeimų, ugdymas laikomas prioritetine švietimo sritimi. Įgyvendindamos programą „Švietimas 2020“, Europos šalys siekia, kad bent 95 proc. vaikų nuo 4 metų iki privalomo mokytis amžiaus dalyvautų ankstyvajame ugdyme. Dauguma Europos šalių įsipareigojo užtikrinti ugdymo vietas visiems vaikams arba teisiškai nustatyti, kad ugdymas būtų privalomas bent paskutiniais ikimokyklinio ugdymo metais.
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtotė, siekiant, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gauti kokybiškas ankstyvojo ugdymo paslaugas, numatyta ir pagrindiniuose strateginiuose Lietuvos dokumentuose – Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos programoje (2012). 
 
Gerinant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, šalyje daug dėmesio skiriama vaiko ugdymui paskutiniais metais prieš pradedant lankyti mokyklą. Nuo 2003 m. įgyvendinamas visuotinis priešmokyklinis ugdymas – vienerių metų trukmės programa, kurioje daugiausia dėmesio skiriama vaiko pasirengimui mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas įgyvendinamas tėvams paliekant teisę spręsti, ar savo vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar išleisti jį į pirmą klasę nedalyvavusį tokioje programoje. Nors ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprėptis šalyje pastaraisiais metais didėja, tačiau priešmokyklinio ugdymo visuotinumas dar nepasiektas, todėl nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. siūloma įteisinti privalomąjį priešmokyklinį ugdymą. 
 
Šioje 2014 m. lapkričio mėn. analizėje aptariama dabartinė priešmokyklinio ugdymo padėtis Lietuvoje, svarstoma, kodėl būtų naudinga priešmokyklinį ugdymą padaryti privalomą ir kaip tai įgyvendinti. 
 
Pagrindiniai klausimai:
  • Kas yra priešmokyklinis ug­dymas ir ko juo siekiama?
  • Kiek vaikų dalyvauja prieš­mokykliniame ugdyme?
  • Kodėl siekiama padaryti jį privalomą?
  • Nuo kada ugdymas privalo­mas kitose Europos šalyse?
  • Kokie privalomojo prieš­mokyklinio ugdymo įgyven­dinimo sunkumai ir galimi sprendimai?