Atsiųsti knygą (pdf 1,56 MB)
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.
 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos elektroninė versija yra čia.