Straipsnių rinkinyje publikuojami lietuvių vaikų literatūros tyrimai.
Laikomasi chronologinio principo: medžiaga išdėstyta pradedant XIX a. lietuvių vaikų literatūrą analizuojančiais straipsniais (čia aptariama Simono Daukanto, Antano Tatarės, Motiejaus Valančiaus, Lauryno Ivinskio ir kitų autorių kūryba), toliau pateikiami XX a. lietuvių vaikų literatūros klasikų palikimą nagrinėjantys tekstai (Prano Mašioto, Jono Biliūno, Petro Cvirkos, Bronės Buivydaitės, Aldonos Liobytės, Janinos Degutytės, Vytautės Žilinskaitės, Kazio Sajos kūrybos analizė), chronologinę seką užbaigia XXI a. pirmojo dešimtmečio lietuvių vaikų prozos kritinės apžvalgos.
Ketvirtasis skyrius „Vaikų literatūros paraštėse“ skirtas mažiau analizuojamam vaikų literatūros reiškiniui – pažintinei (fakto, negrožinei) literatūrai – apžvelgti.  Straipsniai yra skirtingo pobūdžio: vieni pateikia visuminę rašytojo kūrybos (ar jos dalies) analizę, kiti – angažuojasi detaliai ištirti klasikinio kūrinio semantiką ir poetiką, treti – kritiniu apžvalginiu būdu pristato lietuvių vaikų prozos panoramą, norint išryškinti ryškiausias šiandienos tendencijas.
Svarbi viso straipsnių rinkinio apie lietuvių vaikų literatūrą tema – įvairialypis, daugiareikšmis vaikystės, vaiko vaizdavimas skirtingų laikotarpių skirtingų autorių tekstuose.  Vaikų literatūra mąstoma kaip specifinis diskursas, turintis ir estetinių, ir didaktinių intencijų.