Atsisiųsti video (pdf 1,55 MB)
Atsiųsti knygą (pdf 1,56 MB)
Nuo 2012 m. pradžios vykdomas nacionalinis ESF „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projektas“, kurio vienas iš uždavinių – užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
 
Viena iš projekto numatomų veiklų – teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Siekiant kokybiškesnio Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos atnaujinimo, buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio programų dermę.
 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo būtinumas kilo dėl keleto priežasčių:
Atliekant tyrimą buvo išanalizuoti su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programomis susiję Lietuvoje galiojantys teisiniai dokumentai, taip pat apžvelgta trijų užsienio šalių geroji praktika. Buvo nustatytos strateginių dokumentų reglamentuojamos ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo turinio dermės kryptys ir problemos.
 
Kokybiniam ugdymo programų dermės vertinimui buvo parengti vertinimo kriterijai. Atliekant tyrimą buvo išanalizuota ne mažiau kaip 10 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, taikomų įvairiose  Lietuvos teritorijose, skirtingose pagal dydį ugdymo įstaigose ir atspindinčias kitus aktualius kriterijus.
Tyrimo duomenys ir išvados bus panaudotos kuriant metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programoms rengti ir atnaujinant priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 
Tyrimą atliko Lietuvos edukologijos universiteto tyrėjų komanda, vadovaujama Tomo Raimundo Jovaišos. Tyrėjų komandą sudarė Vitolda Sofija Glebuvienė, Aldona Mazolevskienė, Ona Monkevičienė, Sigita Montvilaitė, Kristina Stankevičienė, Aušra Žemgulienė.
 
Tyrimo rezultatai birželio 13 d. buvo pristatyti švietimo bendruomenei Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje.