Atsiųsti knygą (pdf 996,76 kB)
Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių (išimtiniais atvejais – dvejų) metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jei vaikas ugdomas tik namie, tėvai (globėjai) informuojami apie priešmokyklinio ugdymo naujoves, konsultuojami svarbiais vaiko ugdymo klausimais, tėvams (globėjams) pageidaujant vaikui teikiama korekcinė ar kita specialioji pagalba.
 
Pagrindinės priešmokyklinio ugdymo nuostatos išdėstytos Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. Institucinis priešmokyklinis ugdymas ypač rekomenduotinas labai užimtų tëvų, uždaresnėje, vien šeimos aplinkoje augantiems, tautinių bendrijų ir imigrantų, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams bei vaikams iš socialinės rizikos grupių šeimų.
 
Priešmokyklinės grupės veikia ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba bendrojo lavinimo mokyklose. Išimtiniais atvejais jos gali būti įkurtos kitos paskirties švietimo ar kultūros įstaigose ir privačiuose namuose.
 
Priešmokyklinėje grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja ši bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus pasiruošti vaikui mokyklai.
 
Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ar vaikų grupės ugdymosi poreikius, buvimo grupėje trukmę (visos ar pusės dienos), lanksčiai naudojasi bendrąja programa, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei metodus.
 
Programa taip pat skiriama tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.
 
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa neatsiejamai susijusi su Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Ją papildo ir sukonkretina Metodinės priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos.