Atsiųsti knygą (pdf 853,65 kB)
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu  Nr. 1509 patvirtintą Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą, parengtas metodinės medžiagos paketas (toliau Paketas) savivaldybių administracijoms. 
 
Paketą sudaro trys dalys:
1. „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų planavimo savivaldybėse metodika“
2. Pavyzdžiai teisės aktų, skirtų „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašui“ savivaldybėse įgyvendinti
3. „Metodinė medžiaga kompleksinės pagalbos teikimui“.
 
Šios Metodikos tikslas – didinti ugdymo, švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams prieinamumą savivaldybėse, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugų kokybę ir lygias mokymosi starto galimybes.
 
Metodika skirta savivaldybių ir seniūnijų administracijų vadovams ir kitiems specialistams, atsakingiems už vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų šeimų poreikių tenkinimą bei galimybių dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme didinimą.
Metodiką sudaro tokios dalys:
 
I. Informacijos  ir duomenų apie vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jiems teikiamas paslaugas savivaldybėje   surinkimas ir analizė.
Šioje dalyje pateikiama informacijos ir duomenų apie vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jiems teikiamą ugdymą, švietimo pagalbą ir kitas paslaugas šaltinių apžvalga,  taip pat informacijos ir duomenų apie vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios analizės principai, atskleidžiamos informacijos ir duomenų analizės panaudojimo galimybės, modeliuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams) plėtrą.
 
II. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams) poreikio nustatymas savivaldybėje.
Antrojoje Metodikos dalyje pateikiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams) poreikio nustatymo būdai bei nustatyto poreikio ir esamo savivaldybėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams) palyginimas. Taip pat šioje dalyje pateikiami lėšų, reikalingų esamam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, kompleksiškai teikiamoms paslaugoms vaikui ir jo tėvams (globėjams) finansuoti apskaičiavimo savivaldybėje principai bei lėšų, reikalingų nustatymas paslaugų poreikiui savivaldybėje patenkinti apskaičiavimo būdai.
 
III. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams) modeliavimas.
Šioje dalyje pateikiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams) modeliavimo principai bei galimi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams) plėtros modeliai ir jų finansinis pagrįstumas.
 
Metodikoje vartojamos sąvokos: