Atsiųsti knygą (pdf 1,40 MB)
Metodinėje medžiagoje pateikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams) modeliavimas, kurio paskirtis – pateikti galimus kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo ir koordinavimo modelius savivaldybėse, kompleksinės pagalbos organizavimo prioritetus ir gaires, siekiant padėti tarpinstitucinėms komandoms tikslingai ir kryptingai organizuoti, teikti ir koordinuoti kompleksinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams).
 
Metodinė medžiaga skirta savivaldybių administracijos darbuotojams, savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams, tarpinstitucinių komandos koordinatoriams ir tarpinstitucinių komandų specialistams.
 
Metodinę medžiagą sudaro 2 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiami galimi kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo ir koordinavimo modeliai, kurie savivaldybėse gali būti įgyvendinami priklausomai nuo to, koks yra kompleksinės pagalbos ir / ar kompleksiškai teikiamų paslaugų  poreikis bei kokie turimi žmonių ir materialiniai ištekliai. Metodinėje medžiagoje pateikiama vienoda, būdinga visiems galimiems kompleksinės pagalbos teikimo modeliams, paslaugų organizavimo ir koordinavimo struktūra:
  • Kompleksinės pagalbos poreikio identifikavimas ir skyrimas. Šioje dalyje aktualizuojami šeimų ir vaikų, kuriems reikalinga socialinės paramos, sveikatos priežiūros bei švietimo pagalba, paslaugų poreikio įvertinimo ir atrankos kriterijai bei turimų savivaldybėje resursų identifikavimas;
  • Kompleksinės pagalbos teikimo kriterijai ir komandinio darbo principai. Šioje dalyje pateikiami tarpinstitucinės komandos sudarymo ir kompleksinės pagalbos teikimo kriterijai, komandinio darbo veiklos principai bei vaikui ir tėvams skirtų planų, kuriuose nurodoma, kokia pagalba reikalinga, kokie specialistai ją teiks, kokie turėtų būti tolesni specialistų veiksmai pagalbai pasibaigus, rengimo principai;
  • Kompleksinių paslaugų teikimo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimo ir įsivertinimo metodika. Šioje dalyje nurodomas kompleksinės pagalbos ir kompleksiškai teikiamų paslaugų įvertinimo ir įsivertinimo tikslas, aptariami esminiai vertinimo aspektai, kriterijai bei rodikliai, pateikiamaskompleksinių paslaugų teikimo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimo ir įsivertinimo instrumentas.
Pirmajame skyriuje taip pat  pateikiami trys kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo, koordinavimo atvejų konkretūs aprašai, kurie yra išdėstyti pagal aukščiau aprašytą kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo ir koordinavimo struktūrą. Atvejų aprašuose išsamiai pristatoma kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo, koordinavimo seka - kas pastebi rizikos atvejus, kam yra perduodama informacija, kas skiria ir kas organizuoja, koordinuoja ir teikia pagalbą bei tai, kaip teikiama pagalba yra įvertinama ir įsivertinama.
 
Antrajame metodinės medžiagos skyriuje aptariami monitoringo duomenų rinkimo būdai, analizės principai, informacijos šaltinių bei sistemų panaudojimo galimybės, teikiant pagalbą vaikui nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios  ir jo tėvams (globėjams) savivaldybės teritorijoje; taip pat sistemingo keitimosi informacija tarp valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, atsakingų už paramos ir pagalbos šeimai teikimą, būdai ir galimybės.
 
Metodinėje medžiagoje pateikiami 4 pavyzdžiai formų, kurios parengtos, remiantis Ikimokyklinio ugdymo paslaugų planavimo savivaldybėse metodika ir Pavyzdžiais teisės aktų, skirtų Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašui savivaldybėse įgyvendinti: 1 forma Duomenų apie vaiką ir jo tėvus (globėjus), kompleksinės pagalbos poreikio, savivaldybės teritorijoje esančių resursų identifikavimas ir kompleksinės pagalbos skyrimas; 2 forma Individualus kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai planas; 3 forma Kompleksinės pagalbos kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimas ir įsivertinimas;4 forma Informacija apie nepalankias vaiko gyvenimo sąlygas. Taip pat metodinėje medžiagoje yra 5 lentelės, 9 paveikslai.
 
Prieduose pateikiami užpildyti rekomenduojamų formų pavyzdžiai.