Atsiųsti knygą (pdf 3,57 MB)
Šis leidinys skirtas priešmokyklinių grupių pedagogams. Pagrindinė autorių idėja – pažvelgti į priešmokyklinį ugdymą iš vaiko perspektyvos. Leidinio paskirtis – padėti pedagogams perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vadovaujantis vaiko pasiekimų standartais.

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos realizavimui yra parengtos metodinės rekomendacijos Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Jose plačiai atskleisti įvairūs programos realizavimo aspektai. Kita vertus, pedagogams trūksta praktinių pavyzdžių, kaip realizuoti rekomendacijose pateiktus patarimus. Kol kas aktualiausiu išlieka klausimas – kaip pažvelgti į kiekvieną konkretų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) aspektą iš vaiko perspektyvos, kaip organizuoti ugdymą(si), kad šis požiūris būtų optimaliai realizuojamas. „Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymopedagogams“ skirtas padėti pedagogams rasti atsakymus į šį klausimą. Jame pateikta praktinė medžiaga skirta paskatinti vaiko ugdymą(si) keisti minėta kryptimi. Kitas leidinio tikslas – pateikti šiuolaikinę inovatyvią užsienio valstybių priešmokyklinio ugdymo(si), bendradarbiavimo su šeima, mokykla ir bendruomene patirtį. Taip siekiama praturtinti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si) mūsų šalyje, pagerinti jo kokybę, priartinti prie Europos standartų.

Leidinio autorių kolektyvas yra sukaupęs didžiulę patirtį apie užsienio priešmokyklinio ugdymo sistemas, nuolat seka vaikų ugdymo kaitą, užsienio pedagogų ir tyrėjų refleksijas. Autorės yra stebėjusios vaikų ugdymą ir diskutavusios su pedagogais bei mokslininkais daugelyje Europos valstybių. Kita vertus, leidinio autorės yra surinkusios įspūdingą medžiagos kiekį apie vaikus, jų kasdienį gyvenimą, veiklą, poreikius. Ši medžiaga leidžia matyti bei iliustruoti vaiko ugdymo pokyčius per pastaruosius dešimtmečius, atskleidžia nelengvus vaikų ugdymo(si) pertvarkymo vadovaujantis nauja paradigma žingsnius.

Galime stebėti ir naują reiškinį. Leidinio autorės ir vaikystės studijas pasirinkę studentai bei „intelektinį nerimą“ jaučiantys, nuolat ieškantys pedagogai per tuos dešimtmečius tapo darnia bendruomene. Visos Lietuvos priešmokyklinių grupių pedagogai bei ugdymo įstaigų vadovai padėjo rašyti šį metodinį leidinį – atrinko į vaiką orientuoto ugdymo paradigmą atspindinčias nuotraukas, vaikų darbelius, samprotavimus. Šis procesas atskleidė nuolatines jų refleksijas bei pastangas, ieškant vaikui tinkamiausių ugdymo(si) formų, būdų, priemonių. Studentai, dėstytojų kreipiami stebėti ir matyti vaiką, išgirsti jo balsą, ne tik rinko autentišką medžiagą apie ugdymo įstaigoje vykstančius procesus, bet ir brendo kaip naujos kartos ugdytojai. Tai padėjo realizuoti siekį pažvelgti į skirtingus priešmokyklinio ugdymo(si) aspektus iš vaiko perspektyvos – tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu.

Tikimės, kad leidinys padės priešmokyklinių grupių pedagogams tobulinti savo kompetenciją, siekti profesionalumo. Jame daugiausia dėmesio skiriama tiems aspektams, kurie vis dar yra problemiški. Pavyzdžiui, daug dėmesio skiriama vaikų žaidimui, kūrybiškumui, vaiko pasiekimų įsivertinimui, ugdymo(si) turinio modeliavimui kartu su vaikais ir šeima bei kt. Šiose ir kitose srityse vis dar trūksta reikiamos kokybės. Leidinyje siekiama atskleisti praktikoje kylančias priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) dilemas ir padėti pedagogui ieškoti atsakymų.

Tikimės, kad leidinyje įdomios ir naudingos informacijos ras ugdymo įstaigų steigėjai, vadovai, dėstytojai, studentai bei visi besidomintys priešmokykliniu vaikų ugdymu.

Leidinio sudarytojos O. Monkevičienė ir V. S. Glebuvienė