Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Tėvų švietimo ir informavimo tobulinimas vaikų darželyje
 

Tėvų švietimo ir informavimo tobulinimas vaikų darželyje

2016-01-08
Tėvų švietimo ir informavimo tobulinimas vaikų darželyje
Erika NOVOSELSKIENĖ
Žaneta BENEVIČIENĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė“
Siekiant skatinti tėvų dalyvavimą ugdymo įstaigos gyvenime, svarbu, kad tėvai jaustųsi laukiami ir svarbūs. 
Šiuolaikinėje visuomenėje informacija įgauna ypatinga vaidmenį – jos turėjimas ir valdymas žmogų daro laisvą, nes suteikia galimybes rinktis. Kokybiška informavimo sistema pripažįstama kaip svarbi paramos šeimai sistemos dalis, padedanti auginti sveikus ir išsilavinusius vaikus bei užtikrinanti švietimo plėtotę didinant prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą (Verbilienė J., 2012).
 
Niekam nekyla abejonių, kad pirmieji įtakingiausi vaiko mokytojai yra tėvai. Veikla kartu su vaiku (žaidimai, išvykos, aplinkos stebėjimas, emocinis klimatas šeimoje ir pan.) daro tiesioginę įtaką visai vaiko ugdymosi ir išsimokslinimo kokybei. Keitimasis informacija skatina tėvų ir pedagogų partnerystės ryšius, siekiant bendro tikslo – kokybiškesnės vaikystės.
 
Vienu svarbiausių sėkmės faktorių yra laikomas pozityvus tėvų požiūris į ugdymo instituciją. Kita vertus, mokyklai svarbu žinoti šeimos specifiką ir visus galimus pagalbos šeimai būdus. Todėl šiame kontekste ypatingą vaidmenį įgauna tėvų informavimo ir švietimo sistema, kuri padeda apspręsti galimą bendradarbiavimo formą ir turinį.
 
Komunikacijos tarp ugdymo institucijos ir šeimos turinys dažniausiai apima dvi pagrindines sritis: kai keičiamasi informacija apie ugdymosi instituciją (tikslai, misija, vizija, lūkesčiai, programos, renginiai ir įvykiai, pasiekimai, svarstomoms problemos ir pan.) ir informacija apie ugdytinį (priežiūra, ugdymas, pasiekimai, raida, būsena, individualios problemos ir pan.). Kaip žinia, komunikacija nevyksta, jei informacija tik pasiunčiama arba jei tik gaunama. Todėl ugdymo institucijos turi dėti pastangas, kad sužinotų geriausius susisiekimo su šeima būdus ir, jais remdamasi, sukurtų komunikacinius kelius, apimančius ir grįžtamąjį ryšį. Tai padės išsiaiškinti ir tai, kokio turinio informacija aktuali tėvams.
 
Efektinga ir jau patikrinta tėvų informavimo priemonė Vilniaus lopšelyje-darželyje „Karuselė“ yra jų įtraukimas į atitinkamą veiklą (sportinės ir rudeninės pramogos ar pan.)
 
Kita patikrinta priemonė, kuria keičiamasi informacija, yra grupių elektroninis paštas. Ši priemonė yra efektyvi, nes suteikia galimybę teikti individualią informaciją, kuri yra dažnai papildoma ar atnaujinama įvairiu turiniu (vaiko ugdymo(si) pažanga, vaiko būsena, jo elgesys, arba įvairūs psichologiniai pedagoginiai straipsniai). Svarbūs faktoriai, lemiantys šios priemonės patogumą, yra lengvas prieinamumas, informacijos šaltinio patikimumas, pedagogo tolerancija ir korektiškumas.
 
Siekiant skatinti tėvų dalyvavimą ugdymo įstaigos gyvenime, svarbu, kad tėvai jaustųsi laukiami ir svarbūs. Todėl tėvų ir pedagogų susitikimai ima funkcionuoti kaip būdas pasikeisti informacija, o ne tik ją išgirsti kuriai nors vienai pusei. Keitimasis informacija gali vykti naudojant įprastines formas, pavyzdžiui atviros durų dienos, tėvų ir ugdytojų konferencijos ar neformalūs grupių susitikimai. Mūsų darželis pradėjo organizuoti neformalius tėvų susitikimus, kuriuose, naudodami multimediją, parodome vaikų pažangą ir jų ugdymosi tęstinumą, aptariame galimus siekius tolimesniam tobulėjimui.
 
Apibendrinant galima teigti, kad tėvai ugdymą sieja su kokybės gerinimo siekiais ir mato visapusišką informacijos reikšmingumą ir naudą. Tai rodo, kad tėvai domisi įvairia profesionalia informacija. Todėl labai svarbu, kad informacijos svarbos rodikliai (forma, turinys, kokybė, svarumas) skatintų bendradarbiauti tėvus ir pedagogus, siekiant vaikų kokybiško ugdymo(si).
Šaltiniai:
  1.  Verbilienė J. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų pedagoginio švietimo organizavimo kryptingumas. Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Edukologijos katedra. Švietimo kokybės vadyba. Vilnius 2012. Prieiga internetu: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120813_113942-05294/DS.005.0.01.ETD