Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE
 

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE

2021-03-15

Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Rynkevičienė

Logopedė J. BolutAnotacija. Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika.

Raktažodžiai: nuotolinis ugdymas, organizavimas, kuravimas; nuotolinio ugdymo(si) priemonės, pedagogų telkimas, bendradarbiavimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Pandemijos metu daugelis ugdymo įstaigų perėjo prie nuotolinio darbo. Nuotolinis darbas buvo organizuojamas, naudojant IKT technologijas.

IKT naudojimo problemos darbe su ikimokyklinio amžiaus vaikais yra aprašytos moksliniuose tyrimuose. Psichologiniai, pedagoginiai, didaktiniai ir metodiniai požiūriai į kompiuterio mokymosi technologijų naudojimą atskleidžiami A. Krisūnienės, N. Antipovo, A. Eršovos ir kituose moksliniuose darbuose. IKT diegimas ugdymo procese buvo svarstomas D. Rutkauskenės, A. Lauraičio, D. Gudonienės, A. Lukosijaus, G. Alshausko darbuose, taip pat daugelyje užsienio mokslininkų darbų Sh. Akhrarovo, B.Geršunskio, V. Gorbenko, L. Dolinerio, V.Žuravlevo, E. Mashbitso, A. Borko, M. Lesperance-Labelle, T. Sakamoto ir kt. Tačiau ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumas – tai ugdymo(si) įgyvendinimas be tiesioginio mokytojo kontakto ir vaikas.

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Berželis“ yra naudojamos skirtingos nuotolinio bendravimo su vaikais ir jų tėvais priemonės. Nuotolinio mokymo priemonių pasirinkimą daugiausia lėmė vaikų amžiaus grupės specifika, darbo su vaikais turinio ypatybės: dirbant su jaunesnio ikimokyklinio amžiaus vaikais, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą K. Nikitinienė nuotolinio ugdymo proceso organizavime naudojo kompiuterinę programą „PowerPoint“. Ši programa leidžia vizualiai pristatyti ugdomąją medžiagą jaunesnės grupės ugdytiniams ir pasidalinti ja su tėvais. Dėka plačių programos techninių galimybių spektro mokytojas turi galimybę demonstruoti mokomuosius vaizdo įrašus, įvairias kūrybines užduotis, įvairius didaktinius žaidimus, loginio mąstymo užduotis, kalbos ugdymo užduotis (pvz.: pasakas ir eilėraščius). Ugdomoji medžiaga buvo parenkama pagal idėjas (temas) ir savaitinį planą. Tai leido ugdymo procesą padaryti originalų kiekvieną savaitę.

Nuotolinio ugdymo (si) veiklų su vyresnio amžiaus grupės vaikais organizavimui mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą A. Mongialo ir B. Novoslavskaja pasirinko PADLET platformą, nes ja lengva naudotis ir efektyvu bendradarbiauti. Šios elektroninės platformos pagalba mokytojai galėjo organizuoti bendrą dviejų ir daugiau dalyvių veiklą, kurioje vyksta ugdymasis ir grįžtamasis ryšys tam, kad būtų pasiekti bendri tikslai ir uždaviniai. Mokytojų manymu, PADLET platformos privalumai - vienoje vietoje galima pateikti visą reikalingą medžiagą konkrečia veiklos idėja (tema); įterpti įvairiose programose (pvz. Word, PDF, Power Point, Video, Audio) paruoštą ugdomąją medžiagą, taip pat gauti grįžtamąjį ryšį iš grupės ugdytinių tėvų: jų komentarus apie vaikų veiklos pažangą ir rezultatus, kas vaikams patiko ir kas ne.

„ZOOM“ platforma, kuri suteikė tiesioginį vaizdo kontaktą su vaikais ir jų tėvais, taip pat buvo efektyviai naudojama su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Mokytojų teigimu, norint organizuoti veiklą „ZOOM“ platformoje būtina sudaryti patogų tvarkaraštį, kuris leis vienu metu suburti vaikus ir jų tėvus. Tėvai padeda vaikams prisijungti prie vaizdo konferencijos, vėliau vaikai patys sugeba prisijungti. Ugdymo(si) procesas vaizdo konferencijos režimu suteikė galimybę gauti grįžtamąjį ryšį ir pasiekti geresnių darbo rezultatų.

Logopedė, specialioji pedagogė, meninio ugdymo ir fizinio lavinimo mokytojai nuotolinį darbą organizavo sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai naudojo VIBER, FB Messenger vaizdo platformas ir Wordwall, PADLET elektronines platformas, taip pat siuntė ugdomąją medžiagą elektroniniu paštu pedagogams ir tėvams. Logopedė sukūrė internetinį puslapį Facebook platformoje (Logopedija „Smile“), kurioje talpino įvairias kalbines užduotis tam tikro ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Meninio ugdymo ir fizinio lavinimo mokytojai dalijosi filmuota medžiaga Youtube internetinėje platformoje ir darželio svetainėje www.berzelis.lt.

Direktorės pavaduotojos ugdymui Erikos Rynkevičienės teigimu, nuotolinio darbo proceso organizavimas priklauso nuo efektyvaus, pastovaus bendravimo, kuravimo, pedagogų telkimo, pagalbos ir darbo specifikos išmanymo. Sėkmingas administracijos, grupės mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas suteikia galimybę pasiekti geresnių nuotolinio ugdymo(si) rezultatų.

Literatūra

 1. Каранина, И. Ю. Освоение новых информационных технологий в дошкольном учреждении // ТехноОбраз 2001 / И. Ю. Каранина. – Гродно, 2001. – Ч. 2. – С. 269–271.

 2. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. –128 с.

 3. Мультимедийная презентация – одна из форм использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе педагога ДОУ / авт.-сост. Т. В. Пекшева. – Рассказово : Инфор. Метод. центр, 2014. – 20 с.

 4. Никитина, Т. А. Компьютерные занятия в детском саду / Т. А. Никитина // Информатика и образование. – 2003. – № 4. – С. 89–95.

 5. https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams

 6. https://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinis-ugdymas-isbandymas-ir-nauji-issukiai/

 7. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nuotolinis-mokymas-nera-mokymasis-namuose-kiek-tevams-reikia-isitraukti-i-pamokas-233–1300350

 8. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=276659

 9. file:///C:/Users/nn/AppData/Local/Temp/64972915.pdf

 10. file:///C:/Users/nn/AppData/Local/Temp/1937444–1.pdf

 11. https://core.ac.uk/download/pdf/75821395.pdf

 12. 92_d217f77a3a369db40169a78a7f6da426.pdf (esinvesticijos.lt)

 13. Kompiuteriai (ir kt technologijos) darželyje - apie pusiausvyros paieškas. | Vaikystės sodas - emocinis intelektas, XXI a. kompetencijos, pozityvi disciplina, kontekstinis ugdymas (vaikystes-sodas.lt)