Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Su kuo val­go­ma ben­dra­dar­bia­vi­mo drus­ka

2015-09-19
Su kuo val­go­ma ben­dra­dar­bia­vi­mo drus­ka
Te­re­sa Aidukienė,
LR ŠMM Ben­dro­jo ug­dy­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo de­par­ta­men­to
Iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė
„Pri­va­lo­me da­ly­tis ne tik tuo, ką tu­ri­me, bet ir tuo, kas esa­me.“
De­sy­ras Jo­ze­fas Mers­jė (De­si­re-Jo­seph Mer­cier, 1851–1926)
Apie ben­dra­dar­bia­vi­mo svar­bą, ku­riant at­vi­rą, drau­giš­ką, sau­gią, įvai­rių ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čius mo­ki­nius pri­iman­čią, t. y. juos iš tik­rų­jų ger­bian­čią ir my­lin­čią, mo­kyk­lą, ra­šo­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos ir UNES­CO, Lie­tu­vos stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se. Švie­ti­mo sis­te­ma pa­grįs­ta žmo­gaus tei­sių ir de­mok­ra­ti­nių ver­ty­bių prin­ci­pais ir skir­ta vi­siems mo­ki­niams, o mo­kyk­los, veik­lą grin­džian­čios in­kliu­zi­nio (įtrau­kio­jo) ug­dy­mo fi­lo­so­fi­ja, yra veiks­min­giau­sios prie­mo­nės, pa­de­dan­čios ko­vo­ti su „ki­to­kių“ dis­kri­mi­na­ci­ja ir at­skir­ti­mi... (Re­ko­men­da­ci­jos dėl in­kliu­zi­nio švie­ti­mo plėt­ros, UNES­CO, 2008).
 
Švie­ti­mo sis­te­mos mo­de­lia­vi­mo kryp­tis stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­brėž­ta – įvai­rių ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai ug­do­si ir mo­ko­si drau­ge. Tik tam tik­rais at­ve­jais jų ug­dy­mas ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas spe­cia­lios pa­skir­ties kla­sė­se ar gru­pė­se.
 
LR švie­ti­mo įsta­ty­mas (2011) spe­cia­liuo­sius ug­dy­mo­si po­rei­kius api­brė­žė la­bai pla­čiai. Tu­rin­tys spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių dėl iš­skir­ti­nių ga­bu­mų, įgim­tų ar įgy­tų su­tri­ki­mų, ne­pa­lan­kių ap­lin­kos veiks­nių vai­kai ir jau­nuo­liai Lie­tu­vo­je ga­li ug­dy­tis ir mo­ky­tis drau­ge su ben­dra­am­žiais įpras­to­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se, ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se, ku­rio­se ug­dy­mo ir mo­ky­mo pro­gra­mos tu­ri bū­ti pri­tai­ko­mos, at­si­žvel­giant į vie­no ar ki­to mo­ki­nio po­rei­kius.
 
Taip pat esa­ma mo­kyk­lų, skir­tų mo­ki­niams, tu­rin­tiems di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ne­pa­lan­kios socialinės ap­lin­kos, bei mo­kyk­lų – tu­rin­tiesiems iš­skir­ti­nių ga­bu­mų. Juk pui­ku, kad esa­ma pa­si­rin­ki­mo lais­vės. Svarbu, kad laisvė rinktis virstų kiekvieno vaiko ir jaunuolio sėkme mokykloje ir gyvenime.
 
Pagalbos bus daugiau
 
Mo­kyk­lų įvai­ro­vė, jų funk­ci­jų, pa­gal­bos pa­slau­gų ap­rėp­tis kas­met ple­čia­si. Įgy­ven­din­da­mos ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Me­to­di­nių cen­trų stei­gi­mas“ ke­tu­rios spe­cia­lio­sios mo­kyk­los (Gel­gau­diš­kio, Švėkš­nos, Plun­gės ir Pa­ne­vė­žio), ku­rio­se ug­do­mi itin su­dė­tin­gų rai­dos su­tri­ki­mų, el­ge­sio ir emo­ci­jų pro­ble­mų tu­rin­tys vai­kai (dau­ge­liui nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mas), nuo 2014 m. pra­dės veik­ti kaip spe­cia­lio­jo ug­dy­mo me­to­di­niai cen­trai.
 
Juo­se vyks ne tik ugdymas, bet ir veiks kon­sul­ta­vi­mo sky­riai, o jų spe­cia­lis­tai ki­tų įstai­gų pe­da­go­gams, vai­kų tė­vams (glo­bė­jams / rū­pin­to­jams) teiks kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą, rengs me­to­di­nę me­džia­gą ir pan. Taip bus už­pil­dy­ta spra­ga, nes vai­kų, tu­rin­čių au­tiz­mo sin­dro­mą, kom­plek­si­nių ne­ga­lių, el­ge­sio ir emo­ci­jų su­tri­ki­mų, dau­gė­ja, o spe­cia­li­zuo­tą me­to­di­nę pa­gal­bą tei­kian­čių­jų tik­rai ma­žo­ka. Kas ki­ta – su­tri­ku­sios klau­sos ar re­gos mo­ki­nių ug­dy­mo at­ve­ju – esa­ma ir cen­trų, ir kon­sul­ta­vi­mo tra­di­ci­jų.
 
Ben­dra­dar­bia­vi­mas – ne­iš­ven­gia­mas
 
Šių me­tų ge­gu­žę te­ko da­ly­vau­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir ŠMM fi­nan­suo­ja­mo na­cio­na­li­nio pro­jek­to „Pra­di­nio ug­dy­mo to­bu­li­ni­mas“ (įgy­ven­di­na Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras) edu­ka­ci­nė­je ke­lio­nė­je į Suo­mi­ją – lan­ky­tis ke­lio­se ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Vi­so­se be iš­im­ties bu­vo kal­ba­ma apie pe­da­go­gų, tė­vų, pa­gal­bą mo­ki­niui ir mo­ky­to­jui tei­kian­čių spe­cia­lis­tų ben­dra­dar­bia­vi­mą.
 
Mo­kyk­lo­se vei­kia mo­ky­to­jų ir pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ko­man­dos, ku­rių funk­ci­jos pri­me­na mū­sų mokyk­lo­se vei­kian­čių vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jų funk­ci­jas. Joms rū­pi kiek­vie­no mo­ki­nio sa­vi­jau­ta, ug­dy­mo­si pažanga, mo­ky­mo­si sun­ku­mai ir ug­dy­mo pro­ce­so individualizavimo bū­dai, pa­nau­do­jant mo­kyk­los ar­ba kitus (pvz., kon­sul­ta­vi­mo ir ki­tų pa­slau­gų) iš­tek­lius. Pa­ma­niau, kad žo­dis „ben­dra­dar­bia­vi­mas“, ko ge­ro, vie­nas daž­niau­siai var­to­ja­mų suo­mių kal­bo­je žo­džių, kaip ir žo­dis „ge­rai“. 
 
Kai di­dė­ja mo­kyk­lų, jų funk­ci­jų, įvai­rias pa­slau­gas tei­kian­čių spe­cia­lis­tų ir mo­ki­nių ug­dy­mo­si po­rei­kių įvai­ro­vė bei po­rei­kis pri­tai­ky­ti ug­dy­mą ir mokymą kiek­vie­no asmens individualiems po­rei­kiams, ben­dra­dar­bia­vi­mas tam­pa ne­iš­ven­gia­mas. ES vals­ty­bių duo­me­ni­mis, mo­ki­nių ug­dy­mo­si po­rei­kių įvai­ro­vė per pas­ta­ruo­sius ke­lis de­šimt­me­čius stip­riai iš­si­plė­tė.
 
Eu­ro­pos spe­cia­lio­jo ug­dy­mo plėtros agen­tū­ros ša­lių na­rių (ŠMM šios agen­tū­ros veik­lo­je na­rės tei­sė­mis da­ly­vau­ja nuo 2004 m., at­sto­vė – Re­gi­na La­bi­nie­nė) de­le­guo­ti 55 eks­per­tai iš 25 ša­lių da­ly­va­vo šios agen­tū­ros ini­ci­juo­ta­me pro­jek­te „Mo­ky­to­jų ren­gi­mas in­kliu­zi­niam švie­ti­mui Eu­ro­po­je – iš­šū­kiai ir ga­li­my­bės“ (www.european-agency.org/publications/reports/te4i-challenges-and-opportunities).
 
Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą (2009–2012 m.) bu­vo ti­ria­mas stu­di­jų me­tu įgy­tas ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sė­se dir­ban­čių mo­ky­to­jų pa­si­ren­gi­mas bū­ti „in­kliu­zi­jos ne­šė­jais“. Steng­ta­si iš­si­aiš­kin­ti, ant ko­kių ver­ty­bių pa­ma­to tu­ri sto­vė­ti mo­ky­to­jas, ko­kių kom­pe­ten­ci­jų jis tu­ri bū­ti įgi­jęs.
 
Mi­nė­to pro­jek­to pro­duk­tas – 2012 m. lei­di­nys „In­kliu­zi­nio švie­ti­mo mo­ky­to­jo pro­fi­lis“ (www.european-agency.org/publications/reports/te4i-profile-of-inclusive-teachers), ku­ria­me tei­gia­ma, kad mo­ky­to­jams bū­ti­na no­rė­ti (no­ras, ži­no­ma, su­si­jęs su ver­ty­bė­mis) ir ge­bė­ti (tu­rė­ti ir ži­nių, ir įgū­džių) ben­drau­ti ir ben­dra­dar­biau­ti tar­pu­sa­vy­je, su mo­kyk­lo­je dir­ban­čiais pa­gal­bos spe­cia­lis­tais, va­do­vais, mo­ki­nių tė­vais, su ins­ti­tu­ci­jo­mis už mo­kyk­los ri­bų.
 
Lei­di­ny­je, ku­rį pa­ren­gė tarp­tau­ti­nė švie­ti­mo eks­per­tų ko­man­da, pa­žy­mi­ma, kad „ben­dra­dar­bia­vi­mas ir dar­bas ko­man­do­je yra pa­grin­di­niai vi­sų mo­ky­to­jų veik­los bū­dai“. Iš­šū­kis at­ei­čiai, ir ne tik mū­sų ša­liai, – pa­reng­ti to­kias stu­di­jų ir profesinio to­bu­li­ni­mosi pro­gra­mas, ku­rias baig­ę mo­ky­to­jai su­vo­ktų mo­ki­nių įvai­ro­vę kaip nor­ma­lų reiš­ki­nį, mo­kėtų drau­ge ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į kas­dien ky­lan­čius klau­si­mus, no­rėtų mo­ky­tis ir ben­dra­dar­biau­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Kad ir ko­kia sū­ri bū­tų ši­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo drus­ka, kai jos trūks­ta, blo­gai jau­čia­ma­si ir akys pra­ran­da spin­de­sį.
 
Tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas
 
2011 m. LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­tas tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ty­ri­mas. Jo re­zul­ta­tų ana­li­zė pa­ro­dė, kad tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas Lie­tu­vo­je yra ne­iš­plė­to­tas, o veiks­min­gas tar­pins­ti­tu­ci­nių / tarp­sek­to­ri­nių klau­si­mų ko­or­di­na­vi­mas ke­lia ne­ma­žai klau­si­mų ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­nio ša­ly­se.
 
Ta­čiau ben­dra­dar­bia­vi­mas jau ski­na­si ke­lią. Štai 2011 m., pri­ėmus nau­ją LR švie­ti­mo įsta­ty­mą, po ak­ty­vių de­ba­tų gi­mė įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­ma­sis tei­sės ak­tas – „Kom­plek­siš­kai tei­kia­mos švie­ti­mo pa­gal­bos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ir jų tė­vams (glo­bė­jams) tvar­kos ap­ra­šas“, ku­rį pa­si­ra­šė trys mi­nist­rai: švie­ti­mo ir moks­lo, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei svei­ka­tos ap­sau­gos).
 
Ja­me pa­tvir­tin­ta, kad „kom­plek­siš­kai tei­kia­ma pa­gal­ba – ko­or­di­nuo­tas švie­ti­mo pa­gal­bos, so­cia­li­nės pa­ra­mos, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mas vai­kams ir jų tė­vams (glo­bė­jams), gy­ve­nan­tiems sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“. Pa­aiš­kin­tas ir kom­plek­siš­kai tei­kia­mos pa­gal­bos tiks­las – už­tik­rin­ti veiks­min­gą vai­kų ug­dy­mą­si pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir (ar) prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas ir pa­dė­ti tė­vams (glo­bė­jams) stip­rin­ti tė­vys­tės ir so­cia­li­nius įgū­džius.
 
Tai­gi sa­vi­val­dy­bės pa­si­tvir­ti­no Kom­plek­siš­kai tei­kia­mos pa­gal­bos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­tiems vai­kams ir jų tė­vams (glo­bė­jams) tvar­kas, ku­rio­se nu­ma­tė, kad rei­kia ben­dra­dar­biau­ti švie­ti­mo, svei­ka­tos, so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­čių spe­cia­lis­tams, ko­or­di­nuo­jant sa­vo ge­rus dar­bus kon­kre­taus vai­ko ir jo tė­vų (glo­bė­jų) la­bui. Taip pat sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­si­ren­gė sa­vi­val­dy­bės tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­man­dos veik­los reg­la­men­tą. Ko­man­da tu­ri nuo­lat ana­li­zuo­ti kom­plek­siš­kai tei­kia­mos pa­gal­bos veiks­min­gu­mą ir teik­ti in­for­ma­ci­ją tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­riui bei sa­vi­val­dy­bės vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jai.
 
Šiuo me­tu tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­riaus eta­tai įsteig­ti  Kau­no, Vil­niaus, Tra­kų, Vil­ka­viš­kio, Za­ra­sų, Kai­šia­do­rių, Tel­šių, Vi­sa­gi­no, Šven­čio­nių, Jo­na­vos, Jo­niš­kio, Kre­tin­gos, Pa­ne­vė­žio, Laz­di­jų, Uk­mer­gės rajonų, Ra­sei­nių, Anykš­čių, Ku­piš­kio, Šiau­lių, Ig­na­li­nos, Pa­ne­vė­žio, Kau­no miestų sa­vi­val­dy­bė­se. Dar anks­ti kal­bė­ti apie šio tei­sės ak­to prak­ti­nio įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tus. Ta­čiau ga­li­ma ma­ny­ti, kad tik­ro­vė­je de­rin­ti skir­tin­gų ži­ny­bų spe­cia­lis­tų veiks­mus su­dė­tin­giau, nei apie tai pa­ra­šy­ti.
 
Be­je, ge­gu­žės pra­džio­je Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tre, įgy­ven­di­nan­čia­me  na­cio­na­li­nį pro­jek­tą „Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo plėt­ra“, vy­ko sa­vi­val­dy­bių tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­rių ap­skri­tojo sta­lo dis­ku­si­ja. Jo­je da­ly­va­vo ŠMM Iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Gra­ži­na Šei­bo­kie­nė, Kau­no Pra­no Dau­nio ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių, Lie­tu­vos kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų ug­dy­mo cen­trų bei Lie­tu­vos su­tri­ku­sios klau­sos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo cen­tro spe­cia­lis­tai. Dis­ku­si­jos tem­pe­ra­tū­ra bu­vo aukš­ta, klau­si­mų – tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­tir­ties sto­kos simp­to­mų – ki­lo pa­čių įvai­riau­sių, no­rai ge­rai jaus­tis šį dar­bą dir­bant – pa­tys kil­niau­si. Su­si­tar­ta to­kias dis­ku­si­jas reng­ti daž­niau. Ben­dra­dar­biau­jant.
 
Be­je, šis na­cio­na­li­nis pro­jek­tas su­tei­kė pro­gą dau­ge­liui spe­cia­lis­tų mo­ky­tis ben­dra­dar­biau­ti tie­sio­gi­ne šio žo­džio pras­me. 2012 m. sa­vi­val­dy­bių de­le­guo­tos ko­man­dos (iš vi­so 531 as­muo) da­ly­va­vo 48 va­lan­dų kur­suo­se „Tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas ir plėt­ra, sie­kiant už­tik­rin­ti veiks­min­gą pa­gal­bą vai­kams ir jų tė­vams“, o 16 val. kur­suo­se „Anks­ty­vo­ji in­ter­ven­ci­jos vai­kys­tė­je“ da­ly­va­vo 175 spe­cia­lis­tai.
 
Kur­suo­se da­ly­va­vo tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­riai, švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas įgy­ven­di­nan­čių mo­kyk­lų pe­da­go­gai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų spe­cia­lis­tai. Anot da­ly­vių: „tu­rė­jo­me ga­li­my­bę prak­tiš­kai mo­ky­tis reng­ti kom­plek­siš­kai tei­kia­mos pa­gal­bos pla­ną“, „iš­mo­ko­me ko­man­dos kū­ri­mo abė­cė­lę“, „už­mez­gė­me ry­šių, ku­rie pa­dės ben­dra­dar­biau­ti at­ei­ty­je“ ir kt.
 
Šiais me­tais nu­ma­ty­tos edu­ka­ci­nės ke­lio­nės į už­sie­nį – per 80 dalyvių ga­lės iš ar­ti pa­žvelg­ti į ge­rą­ją tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­tir­tį, pa­si­mo­ky­ti dar­bo su so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ty­ru­siais vai­kais bū­dų. O ap­skri­tai, pa­sak vie­no da­ly­vio, „mo­ky­tis teks tol, kol dirb­si­me ir bū­si­me rei­ka­lin­gi“.
 
Susiję:
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti specialistai mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K.
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.
Šaltiniai:
 
2013 m. birželis, Nr. 6 (328), priedas „Mes esame“ Nr. 14