Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Specialistams Socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas

Socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas

2014-04-09
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas
Sigita ŽEMAITYTĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“
Žaislai kimočiai padeda kalbėtis apie jausmus. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti.
Kas yra emocinio intelekto programa „Kimočis“?
 
Bandomasis projektas „Kimočis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“) Vilniaus lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“ pradėtas vykdyti 2011 m. lapkričio 21 d. Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.
 
Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Lipšniakojė, Katė ir Balandė Meilė. Kiekvienas kimotis (personažas) „slepia kokį nors jausmą“. „Jausmai“ – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška. Taip pat yra jausmų knygelės. Visi kimočiai turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę ir jausmų knygelę.
 
Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems? Kad lengviau būtų dirbti, žaisti, bendrauti geranoriškai, su meile. Kuo labiau ir artimiau bendraujame, tuo daugiau konfliktų, nes, esant arti, labai padidėja EGO ir mes imame pykti, užgauti kito jausmus, kyla nesusipratimų.
 
Šie žaislai ir yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti.
 
Ko buvo tikimasi iš bandomojo projekto „Kimočis“?
 
Prieš pradedant projektą buvo tikimasi, kad ugdytiniai išmoks įvairiose situacijose vartoti teigiamus žodžius ir veiksmus, drąsiai kalbės apie savo jausmus ir savijautą, išklausys bendraamžius, juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertins.
 
Taip pat siekta sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir mokytis geranoriškai spręsti žaidžiant su kimočiais
 
Bendraujame Kimočių rato metu
 
Kiekvieno Kimočių rato metu aptariame naują jausmą, kad pasiektume užsibrėžtus tikslus. Pateikiu vaikams žodžių ir metodų, kaip jie gali valdyti savo mintis, jausmus ir elgesį. Žaidimai leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.
 
Bendravimo Kimočių rato metu tikslas yra išmokyti vaikus tinkamai pasirinkti ir kontroliuoti savo balsą, kūno kalbą, žodžius ir veiksmus, kurie emocinėse situacijose padėtų ieškoti sprendimo, o ne atsitraukti.
 
Kuriame ir treniruojamės
 
Kimočių žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai. Naudodami kimočius atkuriame realias gyvenimo situacijas ir suteikiame vaikams galimybę treniruotis, kaip elgtis, ką sakyti sudėtingose situacijose. Tokių treniruočių metu vaikai jaučiasi emociškai ramūs ir yra atviri mokymui. Savo vaidinimus kuriame šia seka:
 • Įžanga – pademonstruojame netinkamą elgesį (pavyzdžiui, supykę vaikai stumdosi).
 • Scenarijus – sukuriame realias gyvenimo situacijas iliustruodami jas pozityviais, tinkamais žodžiais ir veiksmais.
 • Vaidinimas – vaikai imituoja sukurtą situaciją, diskutuoja, kokie dar galėtų būti sprendimo būdai.
 • Išvados – aptariame, kada ir kaip vaikai galėtų treniruoti šį įgūdį, kartu įsipareigojame tai daryti.
Kaip paprašyti draugą žaisti kartu?
 
Kalbame su vaikais apie tai, kaip kartais jie nedrįsta, drovisi paprašyti draugų žaisti kartu. Kartais yra nedrąsu, nes... (vaikų pasisakymai). Paprašau, kad keli vaikai pavaizduotų, kaip žaidžia netoliese esančiu žaislu. Prieinu prie jų ir pavaizduoju kelias elgesio strategijas:
 • Patapšnoju per petį ir pakviečiu vardu tą vaiką, kuris tikriausiai leis man žaisti, ir yra draugiškiausias (prisilietimas yra labai svarbus, nes dauguma drovių vaikų taip tyliai prašo, kad niekas jų neišgirsta).
 • Nusišypsau ir sakau: „Kaip smagu, ar galiu žaisti kartu?“
 • Sakau „Ačiū“ ir įsitraukiu į žaidimą.
Paklausiu vaikų, kaip aš įsitraukiau į žaidimą (ką aš sakiau ir dariau). Pratęsiame šį žaidimą, kai skirtingi vaikai laiko kimotį Vikšrelį rankose ir naudodamiesi aprašytomis strategijomis padeda Vikšreliui paprašyti žaisti kartu.
 
Pakviečiu tris savanorius, pasakau, kad bus smagu. Susėdame visi į ratelį. Palieku Vikšrelį rato išorėje, o mes pradedame žaisti kamuoliu. Kai pagaunu kamuolį, sustabdau žaidimą, pastebiu Vikšrelį ir sakau: „Vikšreli, ar nori žaisti kartu?“ Pakeliu Vikšrelį ir linkteliu jo galvą sakydama „taip“. Perduodu Vikšrelį vienam iš savanorių.
 
Paklausiu vaikų, kodėl, jų manymu, Vikšrelis nepaprašė žaisti kartu, kaip jis jautėsi (vaikams atsakius drovėjosi, įdedu jausmą drovus į Vikšrelio kišenę). Vikšrelis nieko nesakė, tai kaip mes galime suprasti, kad jis nori žaisti kartu? Iš ko galime pastebėti? Ką jis jautė, kai pakvietėme jį žaisti kartu?“ (vaikams atsakius apsidžiaugė, nustebo, įdedu jausmus laimingas ir nustebęs į kišenę).
 
Kartojame šį pratimą kitu būdu. Dabar vienas vaikas stovi rato išorėje. Kiti vaikai žaidžia su kamuoliu sustoję į ratą. Po komandos „STOP“ laikantysis kamuolį turi pastebėti naują draugą ir pakviesti jį kartu žaisti. Sukuriame savo grupės taisyklę: „Visi turi teisę būti pakviesti žaisti.“ Visi pasirašome po šia taisykle ir paspaudžiame rankas.
 
Apibendrinant galima teigti, kad labai kilnu ir geranoriška yra pakviesti draugus žaisti kartu. Kiekvienam patinka žaisti ir kiekvienas nori būti įtrauktas į žaidimą.
 
Socialinis-emocinis ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės lygis įgyvendinus bandomąjį projektą „Kimočis“ 
 
Lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“ ikimokyklinio amžiaus (3–6 metų) vaikų grupėje buvo atlikta socialinio-emocinio lygio įvertinimo analizė 2011–2013 m. Prieš pradedant projektą, 2011 m. lapkričio 21 d. buvo įvertintas grupės socialinis-emocinis lygis. Bandomojo projekto „Kimočis“ duomenys pateikti 1 ir 2 lentelėje.
 
1 lentelė. Socialinio-emocinio vaikų grupės lygio vertinimo analizė (prieš projektą)
Eil. nr.
 Vaiko poelgio pavadinimas
Poelgio
pasireiškimo
dažnis *
1
Vaikai atkreipia į save dėmesį prieš pradėdami pokalbį (patapšnoja per petį, pakviečia vardu, užmezga akių kontaktą)
2
2
Stengiasi ramiu balsu reikšti nemalonius jausmus
2
3
Stengiasi nemalonius jausmus reikšti neutralia veido išraiška ir pozityvia kūno kalba
2
4
Stengiasi ramiai žodžiais reikšti nemalonius jausmus
3
5
Užjaučia vieni kitus
4
6
Paskatinti suaugusiojo atsiprašo įžeidę draugą
5
7
Patys ištaiso žeidžiantį elgesį
3
8
Sureaguoja tinkamai, kai kiti peržengia jo / jos asmeninę erdvę
2
9
Taiko veiksmingas strategijas siekdami įsitraukti į žaidimą su draugais
3
10
Žino, kaip elgtis, kai kiti nepriima žaisti kartu
2
11
Įtraukia vieni kitus į žaidimą grupėje
3
12
Žino, kaip elgtis, kai kiti erzina
2
13
Atsiprašo ir prisiima atsakomybę už žeidžiančius žodžius ir veiksmus
2
14
Į netinkamą elgesį atsako maloniai ir pagarbiai
1
15
Stengiasi patys išspręsti problemą prieš prašydami auklėtojos pagalbos
2
16
Grįžus iš kiemo vis mažiau kyla nesutarimų
4
17
Pozityviai atsiliepia apie save
3
18
Pozityviai atsiliepia apie kitus
2
 * Sutartiniai ženklai: 1 = beveik niekada;   2 = retai;  3 = kartais;   4 = dažnai;    5 = beveik visada.
1 lentelėje pateiktų tyrimo duomenų matyti, kad vaikai retai atkreipdavo į save dėmesį prieš pradėdami pokalbį, retai ramiu balsu, neutralia veido išraiška ir pozityvia kūno kalba reikšdavo nemalonius jausmus ir tik kartais; tačiau dažnai užjausdavo vienas kitą ir beveik visada paskatinti suaugusiojo atsiprašydavo įžeidę draugą.
Prieš projektą vaikai retai atsiprašydavo už žeidžiančius žodžius ir veiksmus, retai patys spręsdavo problemas prieš prašydami auklėtojos pagalbos. Vaikai kartais įtraukdavo vieni kitus į žaidimą grupėje, retai žinojo, kaip elgtis, kai kiti erzina ir pan.
Praėjus beveik dvejiems metams nuo bandomojo projekto „Kimočis“ pradžios, buvo atliktas pakartotinis įvertinimas. Duomenys pateikti 2 lentelėje:
2 lentelė. Socialinio-emocinio vaikų grupės lygio vertinimo analizė (po projekto)
Eil.
nr.
Vaiko poelgio pavadinimas
Poelgio
pasireiškimo
dažnis *
1 Vaikai atkreipia į save dėmesį prieš pradėdami pokalbį (patapšnoja per petį, pakviečia vardu, užmezga akių kontaktą) 5
2 Stengiasi ramiu balsu reikšti nemalonius jausmus 4
3 Stengiasi nemalonius jausmus reikšti neutralia veido išraiška ir pozityvia kūno kalba 4
4 Stengiasi ramiai žodžiais reikšti nemalonius jausmus 4
5 Užjaučia vieni kitus 5
6 Paskatinti suaugusiojo atsiprašo įžeidę draugą 5
7 Patys ištaiso žeidžiantį elgesį 4
8 Sureaguoja tinkamai, kai kiti peržengia jo / jos asmeninę erdvę 4
9 Taiko veiksmingas strategijas siekdami įsitraukti į žaidimą su draugais 4
10 Žino, kaip elgtis, kai kiti nepriima žaisti kartu 5
11 Įtraukia vieni kitus į žaidimą grupėje 5
12 Žino, kaip elgtis, kai kiti erzina 4
13 Atsiprašo ir prisiima atsakomybę už žeidžiančius žodžius ir veiksmus 4
14 Į netinkamą elgesį atsako maloniai ir pagarbiai 4
15 Stengiasi patys išspręsti problemą prieš prašydami auklėtojos pagalbos 4
16 Grįžus iš kiemo vis mažiau kyla nesutarimų 5
17 Pozityviai atsiliepia apie save 5
18 Pozityviai atsiliepia apie kitus 4
* Sutartiniai ženklai: 1 = beveik niekada;   2 = retai;  3 = kartais;   4 = dažnai;    5 = beveik visada.
 
2 lentelėje pateiktų tyrimo duomenų matyti, kad vaikai beveik visada į save atkreipia dėmesį pradėdami pokalbį (patapšnoja per petį, pakviečia vardu, užmezga akių kontaktą), dažnai nemalonius jausmus išreiškia ramiu balsu, neutralia veido išraiška ir pozityvia kūno kalba, ramiai sako žodžius nemaloniems jausmams reikšti.
 
Vaikai stengiasi užjausti vieni kitus, įžeidę draugą paskatinti atsiprašo. Vaikai dažnai taiko veiksmingas strategijas siekdami įsitraukti į žaidimą su draugais: žino, kaip elgtis, kai nori kartu žaisti, kaip elgtis, kai juos erzina žodžiais ar veiksmais, į netinkamą elgesį stengiasi atsakyti maloniai ir pagarbiai, stengiasi identifikuoti ir išspręsti problemą patys ir tik blogiausiu atveju prašo auklėtojos pagalbos.
 
 
Išvados
 • Prieš pradedant ir baigus projektą 2011 m. lapkričio 21 ir 2013 m. vasario 6 d. – buvo įvertintas ikimokyklinio amžiaus (3–6 metų) vaikų grupės socialinis-emocinis lygis.
 • Po projekto paaiškėjo, kad socialinis-emocinis grupės lygis yra aukštas, nes vaikai beveik visada į save atkreipia dėmesį pradėdami pokalbį (patapšnoja per petį, pakviečia vardu, užmezga akių kontaktą), dažnai nemalonius jausmus išreiškia ramiu balsu, neutralia veido išraiška ir pozityvia kūno kalba, ramiai sako žodžius nemaloniems jausmams reikšti. Vaikai stengiasi užjausti vieni kitus, įžeidę draugą paskatinti atsiprašo.
 • Vaikai dažnai taiko veiksmingas strategijas siekdami įsitraukti į žaidimą su draugais: žino, kaip elgtis, kai nori kartu žaisti, kaip elgtis, kai juos erzina žodžiais ar veiksmais, į netinkamą elgesį stengiasi atsakyti maloniai ir pagarbiai, stengiasi identifikuoti ir išspręsti problemą patys ir tik blogiausiu atveju prašo auklėtojos pagalbos.
 • Įgyvendinant bandomąjį projektą „Kimočis“ paaiškėjo,  kad kimočiai padeda taikyti esminius emocinio ugdymo principus: pastebėti ir įvardyti vaiko jausmus, taikyti emociją gyvenimo pamokai ir galimybei tapti artimesniems, empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui nusakyti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas.
Šaltiniai:
 1. Emocinio intelekto programa „Kimočis“. Bandomasis projektas, 2011.
 2. http://zaislaivaikams.wordpress.com/tag/kimociai/
Susiję su tema:
 
 
 
 
 
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0