Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Specialistams Kad pagalba būtų arčiau vaiko

Kad pagalba būtų arčiau vaiko

2014-12-01
Kad pagalba būtų arčiau vaiko
Simona VIZBARIENĖ, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Panevėžio miesto savivaldybė
Plėtojant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams (globėjams) ir siekiant ją teikti kuo palankesnėmis sąlygomis Panevėžio mieste 2014 m. rugsėjį dviejuose darželiuose pradėjo veikti kompleksinės pagalbos kabinetai.
Panevėžio „Draugystės“ ir Kastyčio Ramanausko lopšeliuose-darželiuose įsteigti kompleksinės pagalbos kabinetai šių įstaigų vaikams, kuriems Pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP) ir rekomendavo teikti pagalbą. Įstaigose teikiama kompleksinė pagalba bendradarbiaujant įvairių sričių specialistams – logopedui, specialiajam pedagogui, socialiniam pedagogui, psichologui ir kineziterapeutui.
 
Specialistų veikla finansuojama mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšomis, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, tikslingai planuojant pagalbos poreikį ir specialistų darbo valandas. Papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto šių specialistų etatams įsteigti nebuvo skirta. Tikslingai planuojant darbo valandas, nustatant specialistų poreikį buvo ieškoma galimybių sutaupyti lėšų reikalingų specialistų etatams įsteigti.
 
Specialistų komanda įvertina vaikų ugdymo(si) poreikius, numato ugdymo(si) perspektyvas, teikia pagalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus, ugdančius SUP turinčius vaikus. Kompleksinės pagalbos kabinetuose dirbantys specialistai padeda spręsti SUP turinčių vaikų ugdymo klausimus, teikia praktinių patarimų tėvams ir ugdytojams. 
 
Kompleksinę pagalbą teikiantys specialistai pažymi, kad bendradarbiaujant ir dirbant komandoje lengviau  spręsti iškilusias individualias kiekvieno vaiko problemas ir rasti sprendimą, pagalba tampa tikslingesnė ir veiksmingesnė. Kompleksinės pagalbos kabinetas įsteigtas įgyvendinant įstaigos strateginį 2014–2016 m. planą, kuriame numatyta tobulinti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui ir jo šeimai, diegti naujus darbo būdus ir formas.
 
Panevėžio miesto savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Simona Vizbarienė teigia, kad siekiant teikti kokybišką kompleksiškai teikiamą pagalbą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) svarbu ikimokyklinio ugdymo įstaigoms stiprinti bendradarbiavimą su šeima ir atliepti vaikų ir jų tėvų (globėjų) poreikius. Kuo daugiau tokių kabinetų atsiras mieste, tuo kokybiškiau bus teikiama įvairių specialistų pagalba ne tik vaikams, bet ir jų tėvams (globėjams), stiprės tėvystės ir socialiniai įgūdžiai, bus skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
 
Panevėžio miesto vyriausioji švietimo specialistė Zita Satkauskienė pabrėžia, kad svarbu yra ne tik tėvų supažindinimas su specialiąja kompleksine pagalba, bet ir kiti aktualūs švietimo klausimai, be to, būtina kartu su tėvais aptarti vaiko ugdymo sėkmes ir nesėkmes. Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose kuriamos sąlygos tėvų ir pedagogų konsultavimui. 2013 m. įkurti metodiniai konsultaciniai kabinetai tose Panevėžio ikimokyklinėse įstaigose, kuriose yra laisvų patalpų, kaip antai: lopšeliuose-darželiuose „Vaivorykštė“, „Voveraitė“. Šių kabinetų tikslas – tobulinti ir garantuoti tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo sistemos veiksmingumą.  Mokyklose, kuriose trūksta patalpų, naudojamos kitos erdvės tėvų konsultavimui, reguliariai organizuojami tėvų sambūriai.
 
„Modernizuotuose lopšeliuose-darželiuose „Žilvitis“ ir „Riešutėlis“ 2013 m. įsteigti modernūs metodiniai kabinetai, kurie aprūpinti naujais baldais, šiuolaikiška įranga. 2014 m. pabaigoje bus modernizuotas kabinetas lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“, kuriame bus sudarytos itin palankios sąlygos mokytojų metodinei veiklai organizuoti. Tai puiki galimybė susitikti mokyklos pedagogams metodinei veiklai aptarti ir reflektuoti. Kitos įstaigos konsultavimo erdves įsteigia savo, tėvų, rėmėjų lėšomis, nes įstaigų, kuriose patalpų labai trūksta konsultacijoms ar mokytojų metodinei veiklai, šios veiklos organizuojamos konstruktyviai derinant veiklų tvarkaraščius,“ – apie pagalbos vaikams ir tėvams galimybes mieste pasakoja Z. Satkauskienė.
Įvairių institucijų, specialistų tarpusavio bendradarbiavimas, tėvų dalyvavimas ugdymo procese sustiprina ugdytojų ryšius, skatina gerus tarpusavio santykius, leidžia darniau spręsti iškilusias problemas, pagalba tikslingiau pasiekia jos gavėją.
 
Susiję su tema:
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0