Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ patirtis ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus

2018-07-31
Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ patirtis ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus
Edita GAIŽAUSKIENĖ
Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“
Straipsnyje pristatoma Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ ugdymo organizavimo patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Pateikiamos ugdymo ir organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo esminės nuostatos, supažindinama su įstaigos rengiamo švietimo pagalbos planais vaikui pavyzdžiu, diegiama vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, bendrųjų aplinkų panaudojimu vaikų ugdyme.
Kauno lopšelyje–darželyje „Nežiniukas“ ugdoma daugiau kaip 40 proc. vaikų, turinčių negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus. Jų specialieji ugdymosi poreikiai, kaip pagalbos ir paslaugų ugdymo proceso reikmė, atsiranda dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų ir pasireiškia atsilikimu nuo bendraamžių pažintinės, motorikos, komunikacijos, savitvarkos, socialinės, emocinės raidos srityse.Priklausomai nuo vaikų galių, specialiųjų ugdymosi poreikių lygio, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir (ar) Vaiko gerovės komisijos rekomendacijų, tėvų (globėjų) pageidavimų vaikas, turintis raidos sutrikimą, mūsų įstaigoje ugdomas integruota ugdymo forma bendrojoje grupėje arba specialiosios paskirties grupėje, skirtoje vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos, įvairiapusių raidos, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų. Vaikams teikiama kompleksinė specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, psichologo, menų, muzikos, neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra)) pagalba ir paslaugos. Kai vaikas, lankantis specialiąją grupę, daro pažangą, matomi jo pozityvūs ugdymosi rezultatai, tėvams sutikus, perkeliamas į bendrojo ugdymo grupę ir atvirkščiai.
 
Esminės švietimo pagalbos nuostatos
 
Organizuodami vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymą ir švietimo pagalbą atsižvelgiame į esmines nuostatas:
  • Pagalbos ir paslaugų vaikui, turinčiam specialiuosius ugdymosi poreikius, veiksmingumas priklauso nuo pedagogų ir tėvų (globėjų) nusiteikimo ir sutelktumo įgyvendinant vaiko stiprybėmis grįstus individualius švietimo pagalbos planus. Perspektyviniai darbo su vaiku planai turi būti aiškūs ir konkretūs.
  • Didelis dėmesys turi būti skiriamas grupės auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų partnerystei, kryptingai tėvų (globėjų) ir pedagogų komunikacijai. Tėvai (globėjai) privalo žinoti (pedagogai privalo informuoti) visas vaiko problemas, susijusias su vaiko ugdymu, ir turi dalyvauti jas sprendžiant (ypatingai tai aktualu integruota ugdymo forma ugdomiems vaikams).
  • Ugdymo procesas turi būti išplečiamas į visas grupės patalpas (rūbinė, bendroji erdvė, tualeto-prausyklos patalpa, miegamasis) ir įstaigos bendrąsias vidaus erdves, įrengiant vaikų žaidimų, eksperimentavimo, sveikatos stiprinimo ir kt. zonas, lavinančias neįgalių vaikų mąstymą, smulkiąją motoriką, teikiančias vaikams ir visai bendruomenei džiaugsmo.
  • Vienas iš veiksnių, užtikrinant raidos sutrikimus turinčių vaikų teigiamą socialinį ryšį su bendraamžiais, tolimesnę ugdymo sėkmę yra teigiamų bendruomenės nuostatų į vaikus puoselėjimas, tolerancijos ugdymas. Be to, reikalinga keisti tėvų, auginančių neįgalius vaikus, požiūrį į integruotą ugdymą, kuris dažnai naudojamas tėvų ambicijoms patenkinti.
  • Pedagogams reikia nuolat informuoti tėvus, auginančius raidos sutrikimus turinčius vaikus, apie ikimokyklinės ugdymo mokyklos veiklą (vertybes, tradicijas ir kt.) bei šias šeimas įtraukti į bendrus lopšelio-darželio renginius, projektus ir kitą veiklą.
  • Siekiant užtikrinti vaiko, turinčio didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, gerovę, ugdymo formos parinkimas (specialioji ar bendroji grupė) priklauso nuo individualių vaiko galių, gebėjimo savarankiškai ar su suaugusiojo pagalba pavalgyti ir susitvarkyti tualeto-prausyklos patalpoje. Vaiko psichologinei savijautai svarbu turėti draugą grupėje. 
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema
 
Mūsų lopšelyje-darželyje yra sukurta ir efektyviai diegiama vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje akcentuojama, kad vaikų turinčių specialiuosius ugdymosi sutrikimus vaikų ugdymas planuojamas ir vykdomas komandiniu principu. Planuodami ugdymo procesą grupės auklėtojai ir specialistai drauge atlieka ir vertinimą. Kiekvienam vaikui yra sudaromas individualus švietimo pagalbos planas, atsižvelgiant į vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlomą ugdymo(si) programą (bendrąją, pritaikytą ar individualią), amžių, realius gebėjimus ir jam keliamus ugdymo(si) uždavinius. Šiuos planus rengia visi vaiką ugdantys grupės auklėtojai, specialistai, tėvai (globėjai) supažindinami pasirašytinai.
 
Plano pavyzdys
 
PRITAIKYTA UGDYMO PROGRAMA. ŠVIETIMO PAGALBOS PLANAS ............... m. m. .......... pusm.
                                                   
Vaiko vardas, pavardė
VGK ar PPT išvada apie  specialiųjų ugdymosi poreikių grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus)
VGK ar PPT išvada apie  specialiųjų ugdymosi poreikių grupe lygį: .    
VGK ar PPT išvada dėl specialiojo ugdymo skyrimo (dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo ir kt.)
 
DARBO SU VAIKU TIKSLAI
 
Grupės auklėtojai
Socialinė
Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė
 
 
 
 
 
Logopedas
Tarties mokymas
Girdimosios klausos suvokimo lavinimas
Žodyno plėtotė
Kalbos gramatinės
sandaros formavimas
Rišliosios kalbos
lavinimas
 
 
 
 
 
 
 
A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
CH
I
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
Š
T
U
Ū
V
Ž
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garsų tarimo reikšmės: –garso netaria; NT- garsą netaisyklingai taria; I- taisyklingai taria izoliuotą garsą; NP- garsas taria gerai, bet ne visose pozicijose; T –garsas tariamas taisyklingai visose pozicijose
Specialusis pedagogas
Regimojo suvokimo lavinimas
Erdvės ir laiko suvokimo lavinimas
Pažintinių procesų lavinimas
 
Smulkiosios motorikos
Stambiosios motorikos lavinimas
 
 
 
 
 
 
 
Psichologas
Socialinis pedagogas
Mokytojo padėjėjas
 
 
 
 
 
Menų pedagogas
Kūno kultūros pedagogas
Pažintinių procesų lavinimas
Motorikos sutrikimų prevencija ir šalinimas
Lytėjimo suvokimo lavinimas
 
Gydytojo išvada, rekomendacijos
 
 
 
 
 
 
UGDYMOSI PASIEKIMŲ ANALIZĖ atliekama pasibaigus pusmečiui, pagal numatytus vertinimo kriterijus spalvomis: žalia , geltona, raudona.
ŠVIETIMO PAGALBOS EFEKTYVUMO ANALIZĖ
Vaiko galios:
Sunkumai:
Tėvų (globėjų) indelis:
Pagalba kitose ugdymo ar gydymo įstaigose (surdopedagogo ir kt.):
 
Įgyvendinant planus organizuojama vieninga pedagogų ugdomoji veikla, t. y. grupių auklėtojų ugdomos vaikų kompetencijos, lavinami gebėjimai, teikiamos žinios pritaikomos, įtvirtinamos ir plečiamos kitų specialistų užsiėmimuose. Kas pusmetį atliekama vaiko ugdymo ir švietimo pagalbos efektyvumo analizė ir numatomos vaiko tolimesnio ugdymo strategijos. Mokslo metų pabaigoje vaiko gerovės komisijoje atliekamas kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimų ir sunkumų aptarimas su tėvais (globėjais). Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas pagal žalią, geltoną ir raudonas spalvas, t. y. švietimo pagalbos plane kiekvienas pedagogas prie įrašo apie planuojamus vaiko ugdymos(si) uždavinius reikiama spalva pažymi vaiko pažangą. Žalia spalva reiškia, kad yra susiformavę, pasiekti gebėjimai („padaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas pašalintas“), geltona – besiformuojantys gebėjimai („iš dalies padaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas iš dalies pašalintas“), raudona – nesusiformavę gebėjimai („nepadaryta pažanga“, „kalbos ir kt. sutrikimas nepašalintas“). Pažangos vertinimas spalvomis leidžia vizualiai pamatyti vaiko padarytą pažangą ir parengti vaiko stiprybėmis grįstas individualias švietimo pagalbos ir ugdymo(si) programas.
 
Ypatingas dėmesys aplinkai
 
Svarbus veiksnys vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdyme yra įstaigos bendrųjų ir grupių aplinkų sutvarkymas, įrengiant vaikų žaidimų, eksperimentavimo ir sporto zonas, lavinančias vaikų pažinimo, socialumo, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir menines kompetencijas. Mūsų įstaiga yra pavadinta knygos „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“ (aut. N. Nosovas) herojaus Nežiniuko vardu, todėl nuspręsta lopšelio-darželio vidaus bendrąsias aplinkas kurti „Nežiniuko miesto“ tema. Įrengiant Nežiniuko miestą visuose koridoriuose ir laiptinėse kuriamos žaidimų, eksperimentavimo ir smulkiosios motorikos lavinimo zonos vaikams: žaismingai išpieštos sienos, ant sienų pakabintos vaikų pažintinius gebėjimus lavinančios dekoracijas ir ugdomosios manipuliacinės sienelės, imituojančios parką, pievą, miesto gatves, įrengtos erdvės vaikų kūrybinių darbų eksponavimui ir vaikų piešimui. Be to, pedagogai sukurtas erdves gali kūrybiškai panaudoti organizuojant visų vaikų ugdymo(si) procesą.   
 
Svarbu – tėvų įsitraukimas
 
Vaiko, turinčio raidos sutrikimus pagalbos efektyvumui yra svarbu tėvus įtraukti į bendrus lopšelio-darželio renginius, projektus ir kitą veiklą. Mūsų lopšelio-darželio visa ugdomoji, meninė, kūrybinė ir kita edukacinė veikla organizuojama pagal mūsų bendruomenės sukurtas mėnesio vertybes (temas). Pavyzdžiui: gegužės mėnesio tema – „Šeimą šaunią aš turiu“, birželio – „Margaspalvė mano vaikystė“ ir t.t. Kiekvieną mėnesį, pagal vertybės turinį, organizuojami renginiai bendruomenei, koridoriuose eksponuojamos foto ir vaikų kūrybinių darbelių parodėlės, vykdoma kryptinga edukacinė veikla kiekvienoje grupėje ir kt. Be to, neįgalių vaikų ugdyme yra svarbu sudaryti galimybę tėvams  matyti savo vaiko tobulėjimą kitoje socialinėje aplinkoje. Įgyvendinant šį tikslą lopšelis-darželis bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuodami sportines, kultūrines ir kitas edukacines veiklas šiems vaikams.
 
Taigi, Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ siekiamybė yra „Mokykla visiems“, kurioje pripažįstamas kiekvieno asmens individualumas, skiriamas dėmesys kiekvienam vaikui, pagalba ir paslaugos teikiamos, atsižvelgiant į vaiko individualias galias ir ugdymo(si) poreikius.
 
 
Naudota literatūra:
Bogucka, J. (2003). Neįgalus moksleivis mokykloje. Konferencijos medžiaga „Mokykla kurtiesiems“, 2003 m. lapkričio 8 d., 19-30. Vilnius: VPU leidykla.
Čiuladienė, G. ir Paurienė, L. (2012). Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link. (2012). Žiūrėta 2018-03-05, prieiga internetu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/Issukiai_mokyklai.pdf