Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Straipsniai Bendroji informacija straipsnių autoriams

Bendroji informacija straipsnių autoriams

2021-07-29
 1.     Bendroji svetainės turinio viešinimo informacija
1.1. Internetinė svetainė www.ikimokyklinis.lt vadovaujasi:
·       Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 dėl „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas“;
·       Nacionalinės švietimo agentūros interesantų aptarnavimo ir informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams taisyklėmis;
·       Nacionalinės švietimo agentūros darbo tvarkos taisyklėmis.
1.2. Skelbiama medžiaga turi būti nauja, aktuali, visais atvejais teisinga, teisiškai galiojanti, tiksli, aiškiai ir logiškai išanalizuota bei aptarta, nepažeisti autorių teisių.
1.3. Įstaigos interneto svetainė naudojama tik viešųjų interesų tikslams.
2.     Bendroji informacija straipsnių autoriams
2.1. Autorius, pateikdamas straipsnį viešam publikavimui, patvirtina, kad kiti bendraautoriai (jei tokių yra) rankraštį peržiūrėjo, sutinka publikuoti, nėra interesų konflikto.
2.2. Autoriais gali būti asmenys, sutinkantys su visa informacija, pateikiama galutinėje straipsnio versijoje ir prisiimantys visą atsakomybę už tos informacijos teisingumą.
2.3. Autoriai pateikia suredaguotą ir pilnai spaudai parengtą straipsnį.
2.4. Rankraščiuose negali būti palikti jokie trečiuosius asmenis identifikuojantys duomenys. Rankraščiai, kuriuose palikti bet kokie trečiuosius asmenis identifikuojantys duomenys – laikomi automatiškai atmestinais (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR – 2018 m.)
3.     Reikalavimai straipsniams
3.1. Bendra straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 5 spausdinto teksto puslapiai. Teksto redaktorius – MS Word, šriftas – Times New Roman, 12 dydžio šriftu, naudojamas 1,15 protarpį; dešinėje, apačioje ir viršuje paliekama 2 cm pločio paraštė, o kairėje paliekama 2,5 cm pločio paraštė.
3.2. Straipsniai turi būti tokios struktūros:
·       Straipsnio pavadinimas (pateikiamas 14 dydžio paryškintu šriftu centruojant)
·       Autoriaus vardas, pavardė (pateikiami 12 dydžio paryškintu šriftu centruojant);
·       Žemiau darbovietės pavadinimas, pareigos;
·       Straipsnio anotacija (iki 50 žodžių, parašyti 10 dydžio šriftu), jos pabaigoje ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys prasminiai žodžiai;
·       Įvadas (nurodant tikslą, temos aktualumą: kokią praktinę darželio inovaciją norite atskleisti, ką svarbaus norite pasakyti, kokia informacija pasidalinti ir pan.; kodėl manote, kad ši tema yra aktuali, su kokiomis šios temos problematikomis susiduriate);
·       Temos atskleidimas per praktiką: kokiu išbandytu metodu arba gerąja pasiteisinusia praktika (patyriminė veikla, probleminių situacijų sprendimas, refleksijos, lyderystės ir pan.) norite pasidalinti ir nuoseklus to metodo ar gerosios praktikos aprašymas (su pavyzdžiais, iliustracijomis ir pan.).
·       Patarimai ir rekomendacijos kitoms ugdymo įstaigoms aptarta tema.
·       Literatūra, informacijos šaltinių sąrašas (pagal APA reikalavimus)
3.3. Reikalavimai straipsnio iliustracijoms:
·       Visi paveikslai ir lentelės numeruojami, jiems suteikiamas pavadinimas (lentelės numeruojamos ir pavadinimas pateikiamas lentelės viršuje; paveikslų numeris ir pavadinimas pateikiamas paveikslų apačioje).
·       Jeigu iliustracija imta iš interneto ar kito šaltinio, būtina suderinti publikavimą (gauti pirminio autoriaus sutikimą) ir nurodyti šaltinį literatūros sąraše. Jeigu iliustracija paimta iš šaltinio, leidžiančio laisvą medžiagos perpublikavimą, literatūros sąraše būtina pateikti nuorodą į originalų šaltinį ir informaciją apie jo perpublikavimo galimybes.
·       Jeigu straipsnyje naudojamos nuotraukos siunčiamos atskirai, jas reikėtų pavadinti pagal jose atvaizduojamus vaizdus, pvz., jeigu nuotraukoje pavaizduotas TV bokštas, nuotrauka pavadinama „tv-bokstas.jpg“ ar analogiškai, o ne „nuotrauka 1.JPG“.
·       Jeigu nuotraukoje arba vaizdo įraše matomas mažamečio vaiko atvaizdas, būtinas abiejų tėvų (globėjų) sutikimas. Sutikimus turi saugoti straipsnio autorius.
 
3.4. Reikalavimai literatūros sąrašui:
·       Nuorodos tekste į autorius (šaltinius) turi būti pateiktos, kaip nurodyta pavyzdyje:
Nustatyta, kad savarankiškas mokymasis ugdo atsakomybę (Pavardenis, 1988).
Pavardenis (1988) nustatė savarankiško mokymosi poveikį atsakomybės jausmui.
·       Straipsnyje naudotų šaltinių sąrašas pateikiamas pagal APA reikalavimus, pavyzdžiui:

Knyga:
Beresnevičius, G. (2010). Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo edukacinės dimensijos.

Straipsnis išstraipsnių rinkinio:
Barevičiūtė, J. K. (2014). Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose. Filosofija. Sociologija, (1), 19-28.
Petrulytė, A., Beresnevičienė, D., & Samašonok, K. (2004). Mokinių kūrybiškumas ir mokymosi sėkmė. Ugdymo psichologija, (11), 53-60.

Leidinys internete:
Jautakytė, R. (2014). Kūrybiškumo samprata ir jo ugdymas darželyje: ikimokyklinio auklėjimo pedagogų pozicija. Tiltai: socialiniai mokslai, (1), 87-103. https://e-journals.ku.lt/journal/TBB/article/1938/info . Aplankyta: 2021-07-20.