Emokykla.lt

Vaiko brandumo mokytis įvertinimas

2011-03-09
Susijusios temos: Vaiko raida Teisinė informacija
Vaiko brandumo mokytis įvertinimas
Irina Lemežytė,
UAB „Peritus sprendimai“ ekspertė advokatė
Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų prašymu tuomet, kai jie pageidauja pagal amžių per mažą vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba leisti jį į pradinio ugdymo pirmąją klasę. 
Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai (Švietimo įstatymo 8 str, 2 d.). Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
 
Kiekvienas vaikas yra unikalus, skiriasi jo gyvenamoji aplinka, asmeninės savybės, todėl ir vystymasis yra individualus. Vienas vaikas, būdamas šešerių, jau yra pasiekęs septynmečio brandą ir gali būti lavinamas pagal pradinio ugdymo programą, o kitam vaikui tikslinga dar metus palaukti.
 
Tėveliai, rūpindamiesi ir didžiuodamiesi savo vaikučiais, neretai negali objektyviai įvertinti tikrųjų vaiko gebėjimų ir jo brandumo lygio. Be to, trūksta ir specialių žinių, kad galėtų priimti sprendimą, ar vaikas jau yra pasirengęs būti ugdomas pagal pirmiau nurodytas programas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui gali būti padaryta didesnė žala nei nauda, išleidus jį į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pradinio ugdymo klasę, kai jis nėra pakankamai subrendęs. Ir priešingai, jei vaikas, kurio brandumo lygis yra pakankamas, laiku nepradeda lankyti priešmokyklinio ugdymo grupės ar klasės, jam per vienerius metus laiko gali dingti noras mokytis.
 
Valstybė, siekdama padėti tėvams apsispręsti dėl vaiko ugdymo ir užtikrinti, kad pakankamai nesubrendę vaikai nepradėtų anksčiau mokytis, teisės norminiais aktais įtvirtina nuostatą, kad, jei tėvai nori, jog vaikas būtų ugdomas anksčiau nei numato įstatymai, jam turi būti atliktas brandos įvertinimas.
 
Tėveliai turi mažai informacijos apie šį įvertinimą, nežino, kas yra tikrinama jo metu, kokia gali būti įtaka tolimesniam vaiko ugdymui, esant neigiamam įvertinimui, todėl vaiko brandumo įvertinimas dažnai juos gąsdina, kelia nerimą. Šiame straipsnyje bus mėginama atsakyti į tėvams rūpimus klausimus.
 
Kada reikalingas vaiko brandumo įvertinimas?
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.
 
Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:
1)      tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai, bet ne anksčiau nei 5 metai;
2)      tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.
 
Jeigu tėveliai nori, kad vaikas būtų ugdomas priešmokyklinėje grupėje, o tais kalendoriniais metais, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., jam sueis 6 metai, vaiko brandumo įvertinimas nebūtinas. Jei vaikui sueina 6 metai tik kitais metais, t. y. nuo sausio 1 d., ir tėvai ketina jį leisti į priešmokyklinę grupę, privaloma atlikti vaiko brandumo įvertinimą. Atitinkamai ir dėl vaiko leidimo į pradinio ugdymo pirmąją klasę.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui, lankiusiam priešmokyklinio ugdymo grupę, nors jam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, brandumo įvertinimas neatliekamas. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.
 
Taigi, vaiko brandumo įvertinimas reikalingas tik tais atvejais, kai tėveliai, atsižvelgdami į vaiko gebėjimus, mano, kad vaikas turėtų būti ugdomas pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas anksčiau nei tai numato švietimo įstatymas. Kitais atvejais vaiko brandumo įvertinimas nėra privalomas.
 
Kas atlieka vaiko brandumo įvertinimą?
 
Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo įstaigų psichologai. Tėveliai turėtų pasidomėti, ar jų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigoje yra kompetentingas psichologas, kuris galėtų atlikti vaiko brandumo mokytis įvertinimą. Jei tokio specialisto nėra, tėvai gali kreiptis į pedagogines psichologines tarnybas, kurios yra kiekvienoje miesto ar rajono savivaldybėje.
 
Čia pateikiami visų pedagoginių psichologinių tarnybų kontaktiniai duomenys http://www.sppc.lt/index.php?1220196422. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
Norint, kad vaikui būtų atliktas brandumo įvertinimas, privalu iš anksto užsiregistruoti. Psichologinės pedagoginės tarnybos to reikalauja. Tam tikrų savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose eilėje gali tekti laukti iki vieno mėnesio, todėl tėveliai, norintys, kad vaikas būtų ugdomas pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas anksčiau nei numatyta įstatyme, turėtų vaiko brandos įvertinimu susirūpinti ne paskutinę vasaros savaitę. Be to, reikėtų nepamiršti, kad dar keletą dienų gali tekti palaukti, kol bus parengta brandumo mokytis įvertinimo išvada-rekomendacija.
 
Ir psichologinėse pedagoginėse tarnybose, ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaiko brandumo įvertinimą atlieka kompetentingas psichologas.
 
Tėveliai turi pateikti prašymą vaiko brandumui atlikti (formą galima gauti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje) bei vaiko gimimo liudijimo kopiją. Taip pat, jei yra, reikėtų pateikti kitų specialistų pažymas. Kai kurios pedagoginės psichologinės tarnybos gali pareikalauti medicininių dokumentų (pvz., išrašo iš medicininės kortelės).
 
Kiekviena vaiko brandumo vertinimą atliekanti įstaiga yra nustačiusi savą reikalaujamų dokumentų sąrašą, todėl tėvams rekomenduotina iš anksto pasiteirauti institucijoje, kurioje bus atliekamas įvertinimas, kokius konkrečiai dokumentus reikia pateikti.
 
Vaiko brandumo įvertinimas yra nemokamas.
 
Kokios vaiko savybės yra vertinamos?
 
Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Šie rodikliai yra:
 • socialinis-emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba, elementari savikontrolė, susivaldymas, gebėjimas gyventi greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė);
 • intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas vaizdams, garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimo brandumas), geri darbinės atminties įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
 • nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą, domėjimasis knygomis, pasirengimas rašymui, elementarūs matematiniai vaizdiniai.
Be to, tikrinama ir fizinė branda: vaiko fizinė ir psichinė sveikata, išlavėję judesiai, gera pirštų ir riešo motorika, gera akies ir rankos koordinacija.
 
Mokyklai ar priešmokyklinei klasei brandus yra tas vaikas, kurio savivoka, savęs vertinimas, emocijų savikontrolė, pažinimo ir kiti procesai pasiekę šešiamečiui ar septynmečiui būdingą susiformavimo lygį, o pasiekimai – mokymosi pradžiai reikalingų žinių, mokėjimų, gebėjimų apimtį bei kokybę. Brandumo tyrimas atskleidžia stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses.
 
Svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai, yra šie:
 
1.   Socialinis-emocinis brandumas:
 • savo vardą, pavardę, amžių, šeimos sudėtį;
 • pats prausiasi, apsirengia, tvarko savo daiktus – stengiasi būti savarankiškas;
 • jaučiasi atsakingas už jaunesnius šeimos narius, globojamą gyvūnėlį, augalą;
 • stengiasi valdyti savo emocijas;
 • valdo savo spontaniškus norus dėl bendro žaidimo, veiklos;
 • nugali savo baimę nedrąsumą;
 • planuoja laiką, gali pakomentuoti, ką padaręs, sutvarkyti darbo vietą;
 • dažniau užduotį atlieka iki galo nei meta nepabaigtą;
 • turi draugų kieme, darželyje, susidraugauja įvairiose situacijose;
 • noriai dalyvauja vaikų grupės veikloje: pokalbiuose, žaidimuose, šventėse;
 • žaisdamas gali ir vadovauti, ir paklusti bendraamžiui;
 • bendradarbiauja su kitais vaikais: kalbasi, tariasi, aiškinasi su kitais, ką ir kaip darys.
2.   Intelektinė branda:
 • smalsauja, klausinėja, tyrinėja aplinką, žiūrinėja knygas;
 • išbando įvairias veiklas (prasimano įvairių žaidimų, bando vaidinti, groti, šokti, spalvina, piešia, mėgsta judriuosius žaidimus);
 • turi darbinės atminties įgūdžių (žino, ko reikia žaidimui, ką kur padėjo, atsimena, kas ką sakė, ko prašė, ką ir kaip darė, įsimena eilėraščius, dainelių žodžius, šokio judesius);
 • gali atrinkti vienodus daiktus pagal požymį (tos pačios spalvos, formos, medžiagos), sudėti daiktus didėjančia-mažėjančia tvarka, pasako, ką veikė ryte, numato, ką veiks vakare;
 • gali suskaičiuoti daiktus, skaitmenis susieti su daiktais, spręsti tekstinius uždavinius, kuriuose reikia sudėti ir atimti daiktus;
 • tiksliai ir aiškiai taria daugumą kalbos garsų, domisi žodžių reikšmėmis, kuria istorijas, domisi raidėmis, žodžiais;
 • gerai atpažįsta įprastus daiktus, vaizdus, juos įvardija, supranta suaugusiųjų ir vaikų šneką, atsako į klausimus, padaro, ko paprašytas;
 • moka teirautis, pasakoti, aiškinti, nupasakoti, nurodyti;
 • pradeda suvokti nuoseklumą, priežasties ir pasekmės ryšį;
 • geba įsivaizduoti, kuria įsivaizduojamą žaidimo aplinką, prisiima vaidmenis, piešia ir konstruoja ir realius, ir įsivaizduojamus dalykus;
 • bando įveikti kilusius keblumus;
 • moka susikaupti, išlaikyti dėmesį, logiškai mąstyti, įsivaizduoti, sklandžiai reikšti mintis, logiškai įsiminti.
3.   Nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu:
 • nusiteikęs eiti į mokyklą;
 • domisi knygomis (mėgsta vartyti, prašo paskaityti, domisi raidėmis);
 • ranka pasirengusi rašymui (gerai kopijuoja linijas, figūras, spalvindamas laikosi kontūrų, taisyklingai laiko pieštuką).
Atkreiptinas dėmesys, kad vaiko brandumo įvertinimo metu nevertinama, ar vaikas moka skaityti ir rašyti, nes to jis bus mokomas pradinėse klasėse. Verinama vaiko motorika: kaip sugeba atkartoti nupieštą skaičių ar raidę, nupiešti tam tikrus paveikslėlius, figūras.
 
Vertinama, kaip vaikas bendrauja su kitais vaikais, suaugusiaisiais, ar yra pakankamai savarankiškas, ar gali sutelkti dėmesį. Tėvai neturi atlikti jokių užduočių, pratimų su vaiku prieš vaiko brandumo įvertinimą, nes, jei vaiko branda yra pakankama pradėti lankyti paruošiamojo ugdymo grupę ar pradinio ugdymo klasę, jis sugebės atlikti jam pateikiamas užduotis ir be papildomo pasiruošimo.
 
Vaiko brandumo vertinimo tvarka
 
Vaiko brandumo vertinimas atliekamas, nedalyvaujant tėvams. Tai neturėtų gąsdinti tėvelių, nes jie ketina išleisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pradinio ugdymo klasę, kur vaikas bus ugdomas, jiems nedalyvaujant.
 
Vis dėlto, tėvai prieš vaiko brandumo vertinimą turėtų padrąsinti vaiką, paaiškinti, kad jis bus trumpam paliktas su kitu žmogumi, kurio turėtų klausyti, daryti, ko paprašytas, kad jis turės atlikti tam tikras užduotis, atsakyti į keletą klausimų. Jam turi būti paaiškinta, kad tai yra svarbu. Svarbiausia – nuteikti vaiką, kad tai nėra baisu ir, jei jam kas nepavyks, dėl to nebus jokių neigiamų pasekmių.
 
Prieš vaiko brandumo vertinimą psichologas supažindina tėvus su vertinimo tikslais, galimais rezultatais, tėvų pasirinkimo galimybėmis.
 
Vaiko brandumo vertinimas trunka apie 45 minutes.
 
Vaiko brandumo įvertinimo rezultatai
 
Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją tėvams (globėjams) dėl Vaiko brandumo bei rekomenduojamos ugdymo formos. Išvada-rekomendacija parengiama ilgiausiai per savaitę.
 
Vaiko brandumas vertinamas pagal nustatytas atitinkamam amžiui normas, nurodant, kokiam amžiui atitinka vertinamo vaiko branda. Tėvai supažindinami su vertinimo išvadomis, vaiko gebėjimais, galimais sunkumais, rekomenduojamomis ugdymo formomis. Išvada-rekomendacija atiduodama tėvams.
 
Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologui rekomendavus, vaiko specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami vadovaujantis Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608).
 
Nesutikdami su psichologo parengta išvada-rekomendacija, tėveliai turi teisę pateikti apeliaciją Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui.
 
Vis dėlto, galutinį sprendimą dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ir pradinio, adaptuoto pradinio, pradinio specialiojo ugdymo programas priima tėvai (globėjai), atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą-rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos gali priimti vaiką ir su neigiama išvada, atsižvelgdamos į tėvų pasirengimą prisiimti galinčias kilti problemas dėl vaiko pernelyg ankstyvo leidimo į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pradinio ugdymo klasę.
 
Vaiko brandumo vertinimo išvada-rekomendacija yra rekomendacinio pobūdžio, skirta tėvams, kad padėtų jiems nuspręsti, ar vaikas iš tiesų yra pasirengęs būti ugdomas pagal atitinkamas programas, ar geriau dar vienerius metus palaukti.
 
Jei tėvai visgi nusprendžia neatsižvelgti į psichologo rekomendaciją vaiko neleisti į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pradinio ugdymo klasę ir pradėti jį ugdyti pagal šias programas, vaiko brandumo vertinimo išvada-rekomendacija naudinga ir todėl, kad būsimas mokytojas žinos, su kokiomis problemomis susiduria vaikas, ir galės tinkamai pasirengti jo ugdymui, pritaikydamas programą pagal vaiko gabumus.
 
Atkreiptinas dėmesys, net jeigu psichologo parengta išvada-rekomendacija yra teigiama, tai neužtikrina, kad vaikas bus gabus ir jam lengvai seksis atlikti užduotis. Vaikas gali būti pakankamai subrendęs pagal pirmiau nurodytus rodiklius, tačiau jam gali silpniau sektis tam tikrose srityse, pvz., mokytis rašyti ar skaičiuoti ir pan.
 
Tėveliai, norintys, kad jų vaikas būtų ugdomas pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas anksčiau nei nustato teisės aktai, neturėtų baimintis dėl vaiko brandumo įvertinimo procedūros, nes jos pagrindinis tikslas yra patikrinti, ar vaikas pasirengęs būti ugdomas pagal šias programas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad įvertinimą atlieka kompetentingi specialistai, kurie yra specialiai parengti dirbti su vaikais, neturi jokio šališkumo ar išankstinio neigiamo nusistatymo vaiko atžvilgiu. Jei tėveliai susirūpinę, ar vaikas sugebės pritapti prie kitų vaikų, ar įvertinimas bus teigiamas, jie turėtų rimčiau apsvarstyti, ar iš tiesų vaikas yra pasirengęs mokytis ir ar jie patys yra pasirengę, kad jų mažylis anksčiau nei privaloma būtų ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo ar pradinio ugdymo programas.
 
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K. 
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.