Emokykla.lt

Skaitvardžiai darželinukų kalboje

2013-05-27
Skaitvardžiai darželinukų kalboje
Doc. dr. Aldona Mazolevskienė,
Vilniaus pedagoginis universitetas, Vaikystės studijų katedra
Straipsnyje kalbama apie skaitvardžius darželinukų kalboje, apie tai, kaip mažieji supranta skaičius ir juos vartoja įvairiose bendravimo situacijose. Atkreipiamas suaugusiųjų dėmesys į taisyklingą jų kirčiavimą, kurio laikytis padės specialus skaičių žodynėlis. Tekste pateikiami trumpi tekstukai, kūrybinės užduotėlės  padės vaikams sąmoningiau ir įdomiau perprasti kiekinių ir kelintinių skaitvardžių reikšmę, vartoseną šnekamojoje kalboje.
- „Viens, du ir vėl du, penki“, – pasišokinėdama tai ant vienos, tai ant kitos kojytės „skaičiuoja“ dar pustrečių metukų neturinti Barborytė. Skaičių pavadinimus ji išmoko iš savo broliuko, kuris jau lanko pirmą klasę. Mergytei visai nė į galvą netopteli, kad skaičiai turi savo eilę, be to, ji dar ne visus juos ir prisimena.
 
Mūsų mažyliai iš tiesų pasižymi gera mechanine atmintimi: jie gali įsiminti ir pasakyti skaitvardžius iš eilės net iki 100, nesuprasdami skaičių reikšmės. Vaikai nuo pat mažens supranta, kad ženklai turi prasmę, kurią jie suvokia intuityviai. Vaikai yra smalsūs. O šį smalsumą žadina juos supanti aplinka, suaugusių žmonių, vyresnių broliukų ar sesučių veikla. Vaikas daug mato, todėl daug kuo domisi ir, jei tik turi progą, nuolat klausinėja.
 
Su skaitmenimis vaikai gali susipažinti naudodami pinigus, nagrinėdami pašto ženklus, žiūrėdami į gatvių, troleibusų autobusų numerius, kalbėdami telefonu, vartydami knygutes, žaisdami įvairius stalo žaidimus ir t. t. Pastebėta, kad maži vaikai kasdieninėje veikloje dažnai vartoja skaitvardžius: atpažindami namo, buto numerius, laikrodžio skaitmenis, noriai skaičiuoja – išvardija skaičius iš eilės arba kai kuriuos iš jų praleisdami.
 
Kalbiniu požiūriu skaitvardžių vartojimo įgūdžiai susiformuoja tik apie penktuosius gyvenimo metus. Apibendrinamasis žodis kiekis vaikų kalboje atsiranda tik ikimokyklinio amžiaus pabaigoje.
 
Bet kokiu atveju, įvairiose bendravimo situacijose mes turime atkreipti vaikų dėmesį į tinkamą skaitvardžių vartojimą šnekamojoje kalboje, o pirmiausia – į taisyklingą jų kirčiavimą. Dar ikimokykliniame amžiuje įsitvirtinusios ir netaisomos skaitvardžių kirčiavimo klaidos gali likti žmogaus kalboje visą gyvenimą. Todėl mums, suaugusiems, pravartu ir patiems turėti skaičių žodynėlį. Remdamiesi juo, išvengsime skaitvardžių kirčiavimo klaidų, o kartu to mokysime ir savo vaikus.
 
SKAIČIŲ ŽODYNĖLIS
 
   Víenas, vienà          Vienas žodis ne šneka, vienas vyras ne talka.
 
   Dù, dvì                     Dvi geldelės, dvi pliauskelės, dvi valgomos, dvi žemėn metamos (Riešutas).
   Trỹs                          Trys, trys, trys kiaušinėliai
                                    Vidury pašiekšt!
 
   Keturì, kéturios         Arklys ir keturiomis kojomis suklumpa.
 
   Penkì, peñkios           Penki vyrai vieną mazgą riša (Pirštai).
 
   Šešì, šẽšios                Šešios žąsys su šešiais žąsiukais.
 
   Septynì, septỹnios     Septynios tetulės vienoj lovoj guli (Savaitė).
 
  Aštuonì, aštúonios     Kiekvienas laivelis aštuoniais kampeliais (Liaudies daina).
 
   Devynì, devỹnios      Devynis kartus atmatuok, dešimtą pjauk (pradedant dirbti, reikia viską gerai
                                      apgalvoti).
 
   Dẽšimt                       Dešimt drugelių ore lakioja, dešimt paršelių žemę rausioja – visi raginiais
                                      pakaušiais (Rankų ir kojų pirštai).
 
   Vienúolika                 Dešimt ir vienas.
 
   Dvìdešimt                  Du kartus po dešimt.
 
   Šimtas                        Šimtas lapų, šimtas polapių, pats ant vienos kojos (Kopūstas).
 
   Nùlis                          Ženklas, rodantis kiekio nebuvimą.
 
   Daũg                          Ko nors didelis kiekis.
                                     Daug norėsi, maža turėsi.
 
Kalbantis su vaikais apie skaičius, rekomenduotina pasinaudoti tautosakine medžiaga. Pavyzdžiui, vaikui užminti mįslę „Keturios kojos, du ragai, septinta uodega“ (Karvė). Ji įdomi ne tik tuo, kad suteikia žinių apie gyvūną, bet ir gali pagelbėti mokantis suprasti skaičius. Jau minėta, kad darželinukai negali galvoti apie skaičių, atskirtą nuo konkretaus objekto. Paprastai net ir įvairūs loto žaidimai sudaryti taip, kad vaikai turi, pavyzdžiui, penkias vyšnias pridengti penkiomis vyšniomis, keturis obuolius – keturiais obuoliais, taigi, skaičių jiems sudaro ne įvairūs vienetai, o tos pačios rūšies objektai. Tuo pačiu metu vaikas pamažu pradeda suprasti šalia skaitvardžio esančio daiktavardžio skaičiaus kategoriją. Žinoma, prieš tai mažylį išmokome skirti daiktų kiekį, pavyzdžiui – vienas ir daug, vienas ir keli – taip pat atpažinti daiktų dydį, spalvą.
 
Norėčiau priminti keletą įdomesnių vaikų skaitvardinės kalbos mokymo(si) būdų. Kiekvienas vaikas jau nuo pat mažų dienų nori žaisti. Mažiesiems žaisti padeda tėvai, auklėtojai, o didesni žaidžia su savo broliais ar sesėmis, draugais. Dažniausiai atsitinka taip, kad visi nori lakstyti ar slėptis, bet nė vienas – gaudyti ar ieškoti. Kad nekiltų ginčų, kad kuris nors draugas nebūtų nuskriaustas, į pagalbą pasitelkiamos skaičiuotės.
 
Skaičiuotės yra trumpi, dažniausiai keturių eilučių, kūrinėliai. Vieni jų mus pasiekia iš gilios senovės, o kitus patys vaikai kuria žaidimo metu arba šiam reikalui pritaiko jau anksčiau susikurtus posmus. Vaikų kūryba dažniausiai pasireiškia prie skaičių prijungiant įvairius erzinimus, mėgstama skaičius iškraipyti, žodžius „papuošti“ keistomis galūnėmis, įterpiant jas iš svetimų kalbų ir t. t. Tai savotiškas žodžių žaismas, vaikų kūrybos protrūkis, kurį turime tik skatinti, pavyzdžiui:
 
      Vaikai nori pabėgioti                              Vienas, dujai                           Per vien, per du
 
   Vaikai nori pabėgioti,                           Vienas, dujai, triku, traku,            Per vien, per du,
   Bet nežino, kaip skaičiuoti,                  Gaidys gieda, višta kasa,            Per trykum trakum,
   Viens, du, trys,                                     Kuku jaku, stirna stukt.               Šešku mešku avarėle,
   Eina traukinys,                                                                                         Alium balium pliaukšt.
   Višta ir gaidys.
 
Nepatingėkime vaikams sugalvoti ir pasiūlyti įvairių užduotėlių, susijusių su kiekiniais ir kelintiniais skaitvardžiais.
 
1. Užduotėlė. Drauge su vaikais prisiminkite mįslių, patarlių, priežodžių, gamtos garsų pamėgdžiojimų, žaidinimų, skaičiuočių, kuriose būtų pavartoti skaitvardžiai, tik nepamiškite jų patys taisyklingai sukirčiuoti:
  
Greitakalbė
Šešios žąsys su šešiais žąsiukais.
                   * * *
Gamtos garsų pamėgdžiojimas
Trys, trys, trys kiaušinėliai.
Vidury girios pašiekšt.
                   * * *
Mįslės
Vieną paslėpiau,
Tūkstantį radau (Aguona).
                   * * *
Penki tvartai,
Vieni vartai (Pirštinės).
 
Skaičiuotė
Sėdi senis ant kelmuko,
Skaito dešimt pagaliukų.
Viens, du, trys...
 
Žaidinimas
Kyku kyku Dominyką,
Pilni laukai darbininkų.
Šimtas arė, akėjo,
Šimto pupų nepasėjo.
 
Skaičiaus pavadinimą įsiminti tegu padeda ir viena kita greitakalbė, eilėraštukas, dainelė, pavyzdžiui:
 
A. Matutis
Greitakalbutės
 
1. - Du!                                     2. Du dundės,                  3. Šimtametis         
Dudulis sududeno:                   Du bildės                         šilas šis,              
 - Du du du                               Du dudenti                      Šešiakė                    
Dudučiai mano.                       Dviem padės.                  ši pušis.
                                                                 
A. Matutis                                                                 V. Palčinskaitė                                                
Žemuogės                                                                Troleibusas
 
Buvo daug baltų        Sirpo, raudo                           Rieda melsvas         Vienas ūsas –
Žiedelių,                    Žemuogėlė.                           Troleibusas.             Antras ūsas –
Tartum sniego -          Žemuogėlių                           Troleibuso               Tai juokingas
Ligi kelių.                  Milijonai                                 Ilgas ūsas                 Troleibusas.
Vėjas žiedus              Dažo pagirius
Taršė, vėlė...              Raudonai.   
         
            
S. Geda                                               S. Geda                  
Aritmetika                                            Geriausias laikrodis
                                                                                                       
Kiek pirštelių tu turi?                            Kelinta valanda?   
Vienas, du, trys, keturi...                       Greitai bus jau penkta.
                                                            Kas tau pasakė?
Vienas, du... Kur trečias?                     Katė rainaakė.
Trečias? Štai, imk!                               O kur ta katė?
Ačiū.                                                    Pirštines mezgasi. Die...
                                                            Kelnes sau siuva,
Ne, čia penktas!                                   Tik kad siūlai supuvę.
Penktas lenktas, šeštas –
pirštinėj sušalęs.
 
Viens, du, trys...
Pradėk iš galo.
 
Čia alkūnė, čia pečiai...
Pirštų turime apsčiai.
 
 
Lietuvių daina
Žiūri žiūri katelė
 
Žiūri žiūri katelė -
Čia ne visi vaikeliai:
Du ant stalo,
Du po stalu,
Du ant suolo,
Du po suolu
Šmakšt ir palindo.
 
Kai vaikas išmoksta eilėraštuką atmintinai, paraginkite jį padeklamuoti savo artimiesiems, draugams.
 
2. Užduotėlė. Pasiūlykite vaikams atspėti, kokie žodžiai sudaro savaitės dienų pavadinimus. Paraginkite vaikus su tais žodžiais sugalvoti sakinukų:
 
Pirmadienis – pirma diena.
Antradienis – antra diena.
Trečiadienis – trečia diena.
Ketvirtadienis – ketvirta diena.
Penktadienis – penkta diena.
Šeštadienis – šešta diena.
Sekmadienis – septinta diena.
 
3. Užduotėlė. Savaitės dienų kalendoriuje drauge su vaiku žymėdami konkrečią dieną, nepamirškite paklausti : „Kokia šiandiena yra savaitės diena?“. Taip padėsite mažyliui greičiau įsiminti savaitės dienų pavadinimus, t. y. kelintinius skaitvardžius.  
 
4. Užduotėlė. Pažaiskite žodžiais. Šis žaidimas padės vaikui greičiau perprasti sudurtinių žodžių darybą.     
Daug metų – daugiametis.
Aštuonios kojos – aštuonkojis.
Dvylikagalvis – dvylika galvų.
Triratis – trys ratai.
Šimtakojis – šimtas kojų.
 
5. Užduotėlė. Pasiūlykite vaikams su sudurtiniais žodžiais sugalvoti sakinių. Sudurtinius žodžius pabandykite pavaizduoti piešinėliais. 
Dviratis – du ratai:  
 
6. Užduotėlė. Paprašykite vaikų pasakyti žodžių pagal pavyzdį. Ši užduotėlė padės vaikui susipažinti su skaitvardžių gimine:
 
Vienas – keli                                     Viena – kelios
Vienas obuolys – du obuoliai           Viena vyšnia – dvi vyšnios
Vienas paukštis – trys ...                    Viena pelytė – trys ...
Vienas pirštas – penki ...                   Viena knyga – šešios ...
 
7.  Užduotėlė. Užminkite vaikams mįslę apie telefoną:
Tu kalbi -                             
Ir aš kalbu.                         
Vis pasišnekam abu.   
 
Ir dabar skambu, skambu –
Atsiliepk greičiau: skubu.
Kas?    
 
Pabandykite išsiaiškinti, ar jūsų vaikas žino, kad greitosios pagalbos, policijos ir gaisrinės telefono numeris yra 112. Nepamirškite priminti vaikui, kad kviečiant greitąją pagalbą, policiją ar gaisrinę reikia pasakyti savo vardą, pavardę, adresą ir kas atsitiko.
 
8. Užduotėlė. Paskaitykite su vaikais lietuvių liaudies pasaką „Trys pūdai pupų“:
 
Vieną sykį gegutė paskolino dudučiui tris pūdus pupų. Griežlė buvo liudytoja. Gegutė paprašė dudutį atiduoti pupas, tas nenorėjo duoti trijų pūdų. Sakė pasiskolinęs tik du. Griežlė liudijo, kad tris, o dudutis gynėsi, kad du. Taip iki šiam laikui jie ginčijasi: dudutis šaukia: „du, du, du. Griežlė tvirtina – „trys, trys, trys“, o gegutė kukuoja „pupų, pupų“!
 
Perskaitę pasakėlę, nepamirškite išsiaiškinti, kaip vaikai supranta ir aiškina žodžio „pūdas“ reikšmę. (Pūdas – (rus. pud.) senovinis svorio (masės) matas = 16,3805 kg.)
 
Vyresniems vaikams padėkite išsiaiškinti, ką reiškia mato vienetai kapa, tuzinas, velniotuzinas. Šių žodžių reikšmę pirmiausiai mums patiems, suaugusiesiems, reikia žinoti, kad vėliau savais žodžiais, ne moksliškai, galėtume paaiškinti vaikui. Šie žodžiai reiškia konkrečius skaičius:
Kapa: 1. Sidabrinis sen. Lietuvos pinigas, turėjęs lazdelės ar laivelio pavidalą, dar vadintas
 ilguoju, muštiniu.
2. Skaičiavimo vienetas, turintis 60 padalų. Močiutės dar ir dabar kaimuose svogūnus
pardavinėja kapomis.
Tuzinas – (pranc. douzoine) dvylika vienodų daiktų.
Velnio tuzinas – trylika vienodų daiktų.
 
9. Užduotėlė. Vaikams skaitydami pasakas, atkreipkite dėmesį, kad jose dominuoja skaičiai 3, 9, 12 (du broliai, trys pono dukterys, žaltys ir dvi seserys) ir t. t. Skaičiai padeda atskleisti darbų, įvykių laipsniškumą nuo pirmo iki paskutinio. Tokius laipsniškus epizodus reikia skaityti greičiau, akcentuojant loginius kirčius, pauzes. Balsas taip pat turi stiprėti, pabrėžiant epizodo pabaigą, pvz.:
                                                          
Ąžuolas ir baravykas
                                 
Baravykas, po ąžuolu išdygęs, sušuko:
- Ąžuolai, eik sau!
Ąžuolas sakęs:
- Palauk nors 3 dienas.
Pirmą dieną augęs baravykas galvojo, kad ąžuolas pabūgo.
Antrą dieną – dar labiau. Trečią dieną jau ėmė baravykui kraštai linkti žemyn.
Ąžuolas ir vėl gyveno, kaip gyvenęs, po senovei.
 
10. Užduotėlė. Paraginkite vaikus sukurti savo kūrybos pasakėlių, kuriose taip pat būtų pavartoti skaitvardžiai. Pavyzdžiu galėtų būti su vaiku skaitoma trumpa pasakėlė.
 
Maža pasakėlė
 
Nutarė lapė ir vilkas eiti lenktynių, kas greičiau suskaičiuos iki dešimties.
Vilkas skaičiuoja:
„Vienas, du, trys, keturi...“.
O lapė;
„Vienas – penki, du – penki, štai ir dešimt‘“.
Taip lapė nurungė vilką.
 
Skaitvardinės kalbos vaikai turėtų mokytis deklamuodami eilėraštukus, klausydami pasakėlių, kuriose yra skaitvardžių, žaisdami, mindami mįsles, inscenizuodami, patys kurdami įvairius tekstukus ir t. t. Toks skaičių pažinimo ir skaitmenų pavadinimų mokymosi kelias vaikui nebus sausas, mechaninis ir nepatrauklus.
 
 
 
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K. 
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.
Šaltiniai:
  1. Glebuvienė V.S., Mazolevskienė A. Jums maži ir didesni. Skaitiniai vaikams. – Vilnius: Alma litera, 2010.
  2. Mazolevskienė A., Šaltytė M. Viens, du, trys...(Kalbos patarimai šeimai). - Vilnius: Senoja, 1999.
  3.  Lukoševičienė J. Didaktiniai pratimai ir žaidimai 3-5 m. vaikų elementariems matematikos vaizdiniams formuoti. - Kaunas, 1988.