Emokykla.lt

Išmokos už vaikus – kas turi teisę jas gauti ir kokius dokumentus pateikti?

2010-12-08
Išmokos už vaikus – kas turi teisę jas gauti ir kokius dokumentus pateikti?
Teisininkas Andrius Šiaudinis
UAB „Peritus sprendimai“
Šiame straipsnyje apžvelgiami Lietuvos Respublikoje mokamų išmokų vaikams, LR vaiko išlaikymo fondo įstatymai ir pateikiamas glaustas kritinis teisinis šių teisės aktų vertinimas. Pateikiama susisteminta teisės aktų informacija, naudinga tėvams, kurie augina vaikus ir gali pretenduoti į vienkartines išmokas vaikui, išmokas vaikui iki 2 m., išmokas vaikui nuo 2 iki 18 m. (ir kt.), taip pat nurodoma, kokios išmokos nustatytos globojamiems vaikams, apibrėžtas išmokų teikimas socialinės rizikos šeimoms, įvardyta kreipimosi dėl išmokų tvarka ir jų mokėjimo terminai. Straipsnyje suprantamai paaiškinta vaiko išlaikymo fondo paskirtis – kas ir kokiu būdu gali pretenduoti gauti šio fondo lėšas.
Nuo 2010 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią sunkią ekonominę ir finansinę padėtį, laikinai buvo pakeista išmokų vaikui skyrimo ir mokėjimo tvarka. Remiantis LR Seimo priimtu laikinuoju įstatymu, iki 2011 m. gruodžio 31 d. tėvams mokamos mažesnės išmokos už vaikus. Išmokų vaikui mokėjimo tvarka buvo pakeista siekiant, kad jos nedubliuotų motinystės (tėvystės) pašalpų ir būtų labiau atsižvelgiama į šeimos gaunamas pajamas ir kitą valstybės teikiamą socialinę paramą tam tikro amžiaus vaikams.
 
Kiekvienam gimusiam vaikui, kaip ir anksčiau, yra skiriama 1430 Lt vienkartinė išmoka (11 bazinių socialinių išmokų dydžio – BSI). Tokia vienkartinė išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjui. Pažymėtina, kad ši išmoka neskiriama vaikui, išlaikomam valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.
 
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad vieną kartą jau buvo išmokėta išmoka jam gimus, skiriama tokio paties dydžio vienkartinė išmoka. Pažymėtina, kad išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.
 
Remiantis laikinąja išmokų vaikams mokėjimo tvarka, šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ar globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų amžiaus yra skiriama ir mokama 97,50 Lt (0,75 BSI) dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 525 Lt (1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio). Ankščiau 97,50 Lt išmoka buvo mokama iki vaikui sueis 3 metai, taip pat neatsižvelgiant į tai, ar vaiko tėvai (globėjai) gauna motinystės (tėvystės) pašalpą.
 
Jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 525 Lt, kiekvienam vaikui nuo 2 iki 7 metų yra mokama 52 litų dydžio išmoka.
 
Atsižvelgiant į tai, kad mokyklinio amžiaus vaikus auginančios šeimos, kurių mėnesio pajamos yra mažesnės nei 525 litų, gauna socialinę paramą (nemokamą maitinimą mokykloje, išmoką mokinio reikmenims įsigyti), laikinai vyresniems kaip 7 metų vaikams išmokos nėra skiriamos.
 
Išimtis taikoma šeimoms, kurios augina ir/ar globoja tris ir daugiau vaikų ir kurių vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 525 Lt. Vaikams, augantiems šiose šeimose, nuo 7 metų iki 18 metų bus mokama 52 Lt išmoka. Išmoka bus mokama kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei pilnamečiai šios šeimos vaikai mokysis pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuos aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos programą, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų.
 
Pažymėtina, kad išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
 
Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 520 Lt (4 BSI) išmoka per mėnesį. Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimynoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 1040 Lt (8 BSI) išmoka per mėnesį.
 
Pažymėtina, kad globos (rūpybos) išmoka neskiriama, jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
 
Socialinės rizikos šeimoms išmokos teikiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Išmokos socialinės rizikos šeimoms gali būti teikiamos vienu iš šių būdų:
1) piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrinčiai motinai ar tėvui (įmotei ar įtėviui);
2) piniginėmis lėšomisvyresniam kaip 16 metų vaikui;
3) maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitomis vaikams būtinomis prekėmis;
4) kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse;
5) talonais maitinimui;
6) paslaugomis, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu;
7) apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose;
8) apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose;
 9) kitais savivaldybių tarybų nustatytais būdais.
 
Pareiškėjai, išskyrus asmenis, besikreipiančius dėl globos (rūpybos) išmokos, dėl išmokų gali kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra registruoti arba deklaravo savo gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi – savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją. Kreipdamiesi asmenys turi pateikti visus reikiamus dokumentus:
1) prašymą skirti atitinkamą išmoką,
2) asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimusiam vaikui paskyrimo, būtina pateikti vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą dokumentą (kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas). Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, taip pat būtina pateikti teismo sprendimą.
 
Kreipiantis dėl išmokos vaikui paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina:
1) pateikti mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
2) prašyme nurodyti ištuokos datą, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
3) prašyme pažymėti duomenis apie šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį per praėjusius kalendorinius metus;
4) tokiu atveju, jeigu šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo, reikia pateikti papildomus dokumentus. T.y. praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesiųnuoteisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčiomsšeimoms irvieniemsgyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje, dydį patvirtinančius dokumentus;
5) dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
 
Dėl globos (rūpybos) išmokos reikia kreiptis į tos savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją.
 
Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:
1) dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
2) šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;
3) teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
4) duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis: pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio, pažymą iš Vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kt. Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;
5) mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje;
6) mokyklos pažymą, jeigu vyresnis nei 18 metų asmuo mokosi.
 
Vaikų išlaikymo fondas (VIF) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų).
 
Teisę kreiptis dėl šios išmokos turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.
 
Teisę gauti šią išmoką turivaikas, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, jaunesnis nei 18 metų, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.
 
Išmokai gauti reikia pateikti:
1) nustatytos formos prašymą;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR ir ES piliečiams) arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) seniūnijos arba kito savivaldybės administracijos padalinio išduotas pažymas apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintiems gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
4) antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo);
5) vaiko gimimo liudijimą;
6) papildomo dokumento reikia, jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas. Tuomet reikia pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą. Joje turi būti nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės;
7) jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas) – teismo sprendimą ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, arba savivaldybės valdybos (mero) sprendimą (potvarkį) dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).
 
Sprendimas dėl išmokos iš VIF mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.
 
Ši išmoka mokama periodiškai vieną kartą per mėnesį. Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo mokėti išmoką priėmimo dienos. Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.
 
Išmoka už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedama iki kito mėnesio 25 dienos į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.
 
Vienam vaikui per mėnesį mokama ne didesnė kaip 195 Lt (1,5 BSI) dydžio išmoka. Konkretus išmokos dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyta tvarka.
 
 
 
 
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K.