Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo modelio įgyvendinimas Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje

2013-12-12
Susijusios temos: Projektai Specialieji poreikiai
Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo modelio įgyvendinimas Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje
Milda KAULAVIČIENĖ,
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla užtikrina sėkmingą inovatyvaus modelio įgyvendinimą ir visavertį socialinės atskirties šeimose augančių vaikų ugdymą. 
Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ organizuotas „Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos“ konkursas Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos bendruomenę paskatino ieškoti įvairesnių, lankstesnių ir kūrybiškesnių ugdymo organizavimo būdų. Konkursui parengėme ugdymo organizavimo modelį „Socializacijos paslaugų teikimas socialinės atskirties šeimose augantiems vaikams“ (toliau – modelis), gavome finansavimą ir dabar sėkmingai jį įgyvendiname.  
 
Kas gi lėmė sėkmingą dalyvavimą konkurse?
 
Pirmiausia ėmėmės tirti menko vaikų dalyvavimo ikimokykliniame ugdyme priežastis. Nustatėme, kad net 85 proc. Zarasų kaimiškoje seniūnijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų nelanko vaikų lopšelio-darželio dėl sunkios finansinės padėties ir šeimai neprieinamo susisiekimo su ugdymo įstaiga, o tėvai stokoja socialinių įgūdžių bei žinių apie ikimokyklinio ugdymo svarbą.
 
Atlikome ikimokyklinio ugdymo poreikių analizę. Taikant apklausos, apsilankymų šeimose, pokalbių, įtikinimų, atvirų veiklų demonstravimo ugdymo įstaigoje metodus, keitėsi tėvų (globėjų) supratimas apie socializacijos paslaugų reikšmę ikimokyklinio amžiaus vaikui. Formavosi poreikis pasinaudoti Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriuje siūlomomis paslaugomis. Šis skyrius įsikūręs vos už kelių kilometrų nuo rajono centro, gamtos prieglobstyje, renovuotose, erdviose, meniškai dekoruotose, teigiamoms vaikų emocijoms formuotis tinkamose patalpose. Ikimokyklinukus ugdo kvalifikuoti pedagogai ir vaikui pagalbą teikiantys specialistai.
 
Palanki įstaigos ugdymo aplinka atitiko galimo modelio paskirtį: sudaryti sąlygas socializacijos paslaugų teikimui socialinės atskirties aplinkoje augantiems vaikams ir skatinti jų prieinamumą. Tačiau, siekiant kokybiškesnio ir inovatyviomis idėjomis pagrįsto ugdymo, buvo reikalingas papildomas finansavimas. Gavę finansinę paramą modelių atrankos konkurse, pradėjome jį  įgyvendinti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. (visa modelio įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių). Mūsų sukurto ugdymo organizavimo modelio grupę lanko 15 socialinės atskirties šeimose augančių, pedagogiškai apleistų ir iki šiol ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankiusių 2–6 metų vaikų, stokojančių socialinių įgūdžių, turinčių ugdymosi, raidos, kalbos, bendravimo ir elgesio sutrikimų, nesaugumo ir menkavertiškumo jausmą, emocinę priklausomybę nuo kitų žmonių ir kitų socialinių psichologinių sunkumų.
 
Vaikai ugdomi pagal 2013 m. atnaujintą įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą, stengiantis kuo tinkamiau į ją integruoti socialinių įgūdžių formavimo ir socialinės atskirties mažinimo priemones. Kiekvienam vaikui sudaryta 20 val. per savaitę trukmės individuali socializacijos įgūdžių formavimo programa, atitinkanti jo poreikius ir galimybes.
 
Siekti modelio tikslų padeda visa komanda: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ir jos padėjėja, socialinė pedagogė, logopedė, muzikos vadovė, specialioji pedagogė, ugdymo procese tiesiogiai nedalyvaujantis vairuotojas, atvežantis į ugdymo įstaigą atokiau gyvenančių šeimų, kurios neįstengia vaikų pačios vežioti, ugdytinius.
 
Pirmieji pasiekimai
 
Baigiantis ketvirtajam modelio įgyvendinimo mėnesiui ryškėja pirmieji pasiekimai. Pagerėjo ugdytinių higienos įgūdžiai ir supratimas apie sveiką gyvenseną. Fizinis aktyvumas skatinamas netradiciniais būdais, todėl vaikai tapo stipresni, veiklesni. Kalbos sutrikimai (skurdus žodynas, netiksli artikuliacija) šalinami ir koreguojami specialių pratybų metu, todėl lavėja vaikų komunikavimo gebėjimai, jie labiau bendrauja su suaugusiaisiais ir bendraamžiais. Meno terapijos metodo taikymas formuoja teigiamas emocijas ir jausmus.
 
Plėtojant bendras tėvų ir vaikų veiklas grupėje ir organizuojant lavinamuosius žaidimus formuojasi vaikų pasitikėjimas savimi, gerėja santykiai su šeimos nariais ir bendraamžiais. Savivoką ir aplinkos pažinimą skatina pažintinės išvykos (taip pat ir bendros su tėvais). Taikant individualaus darbo metodus su vaikais ir jų tėvais, pastarieji įgijo daugiau pedagoginių ir psichologinių žinių.
           
Tėvų apklausų suvestinėse pažymima, kad šis modelis daugeliu aspektų keičia šeimos vertybes. Formuojasi kitokia, iki šiol buvusi nežinoma, kasdienybės ir švenčių atmosfera namuose. Suvokiama kokybiško pasirengimo bendrajam ugdymui mokykloje reikšmė. Tėvai pasitiki pedagogais, atsižvelgia į jų patarimus, tiki grupėje organizuojamų veiklų naudingumu, stengiasi, kad vaikai jų nepraleistų. Kaip ypač patrauklūs nurodyti šie renginiai: „Rudenėlio šventė“, projektas „Pas močiutę į seklyčią“ ir kiti.
 
Pasinaudoję gauta finansine parama įsigijome specializuotam ugdymo procesui ypač reikalingų lavinamųjų žaidimų, reikmenų rankdarbiams, knygų, aplinkos pažinimo priemonių, kanceliarinių prekių. Sąmatoje taip pat numatytos lėšos transporto, telefono ir interneto išlaidoms.
          
Modelis plėtoja savivaldybės ikimokyklinio ugdymo sistemos įvairovę, atkreipia visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į socialinės atskirties šeimose augančio vaiko problemas ir skatina rūpintis jo ateitimi.
 
Įstaigos bendruomenėje formuojasi netradicinis požiūris į specializuoto ugdymo galimybes ir vaiko iš socialinės atskirties aplinkos rengimą visaverčiam gyvenimui. Socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys tėvai skatinami atsakingiau rūpintis vaikų rengimu gyvenimui, naudotis siūlomomis inovatyviomis ugdymo galimybėmis. Įstaigos pedagogai motyvuojami tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti specialiųjų kompetencijų individualizuojant vaikų ugdymą. Administracijos atstovai kaupia informaciją apie ikimokyklinio ugdymo inovatyvių modelių įgyvendinimą. Organizuota ikimokyklinukų vežiojimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą paslauga.
 
Tenkindama tėvų poreikius bei spręsdama bendruomenės problemas, pritaikydama įstaigos aplinką, veiksmingai panaudodama pedagogų ir pagalbą vaikui teikiančių specialistų kompetencijas, atnaujindama ugdymo ir ūkio veiklos organizavimą, racionaliai naudodama gautą finansavimą modelio įgyvendinimui, Zarasų „Lakštingalos“ mokykla užtikrina sėkmingą inovatyvaus modelio įgyvendinimą ir  visavertį socialinės atskirties šeimose augančių vaikų ugdymą.  
 
Akimirkos iš renginio „Lino kelias"
 
Daugiau apie Zarasų „Lakštingalos" mokyklą: