Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Baigėsi programos „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ mokymai

2013-03-22
Susijusios temos: Projektai Kompleksinė pagalba
Baigėsi programos „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ mokymai
Programa „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ buvo siekta plėtoti ir tobulinti specialistų kompetencijas, susijusias su ankstyvosios intervencijos vaikystėje bei vaiko ir šeimos specialiųjų / individualiųjų poreikių vertinimu, tenkinimu, individualiosios pagalbos projekto rengimu ir įgyvendinimu.
Mokymai savivaldybių specialistų komandoms
 
Vykdydamas projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ Švietimo aprūpinimo centras nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki 2013 m. kovo 15 d. vykdė mokymus apie ankstyvąją intervenciją vaikystėje specialistų komandoms: socialiniams pedagogams / darbuotojams, psichologams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, specialiesiems pedagogams, logopedams, kineziterapeutams, gydytojams vaikų neurologams.
 
Specialistų komandoms buvo surengti dviejų dienų mokymai, kuriuos organizavo leidyklos UAB „Šviesa“ mokymo centras. Iš viso įvyko 10 mokymų, kuriuose dalyvavo 176 specialistai iš 55 savivaldybių. 
 
Dėmesys teorinių žinių dermei su praktika
 
Mokymų  programa buvo grindžiama reflektyviosios praktikos modeliu, kurio esmė ta, kad dėmesys teikiamas teorinių žinių dermei su praktika, t. y. praktiniam įgytų žinių pritaikymui, sumodeliuotų ir realių situacijų sprendimui, taip pat asmeninių kompetencijų, tokių kaip: tolerantiškumas, empatija, pozityvumas, pagarba kitoniškumui ir individualumui, reflektyvumas ir pan., tobulinimui.
Programos apimtis – 16 val., iš kurių 7 val. buvo skiriamos teorijai, o 9 val. – pratyboms.
 
Mokymų turinį sudarė 7 temos:
  1. Ankstyvosios psichologinės pagalbos vaikui ir jo šeimai modeliai.
  2. Vaiko raidos ir poreikių pažinimas ir vertinimas artimiausioje aplinkoje. 
  3. Ekologinis sisteminis vertinimo ir pagalbos modelis. 
  4. Socialinė rizika ir atskirtis. Ankstyvasis vaiko ugdymas, pagalba ir socializacija namų aplinkoje.
  5. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialinė situacija ir jos išgyvenimo strategijos.
  6. Bendradarbiavimo su šeima modelio kūrimas.
  7. Individualios pagalbos vaikui ir jo šeimai projekto parengimas, remiantis įgalinimo bei ekologinio sisteminio modelių nuostatomis ir realaus atvejo analizė.
Mokymų programos lektorės buvo profesorė, socialinių m. dr., logopedė ekspertė Stefanija Ališauskienė; docentė, socialinių m. dr., specialioji pedagogė ekspertė Violeta Gevorgianienė ir fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė, turinti neįgalaus vaiko auginimo patirties.
 
Siekta plėtoti ir tobulinti specialistų kompetencijas
 
Programa „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ buvo siekta plėtoti ir tobulinti specialistų kompetencijas, susijusias su ankstyvosios intervencijos vaikystėje bei vaiko ir šeimos specialiųjų / individualiųjų poreikių vertinimu, tenkinimu, individualiosios pagalbos projekto rengimu ir įgyvendinimu.
 
Mokymų metu dalyviai analizavo ankstyvosios psichologinės intervencijos vaikystėje organizavimo modelius; tobulino gebėjimus pažinti ir vertinti ankstyvojo amžiaus vaiko raidą ir tėvų, išgyvenančių dėl neįgalaus vaiko, psichosocialinę situaciją; gilinosi į bendradarbiavimo su šeima esminius principus; tobulino gebėjimus modeliuoti šeimos išgyvenimo strategijas, pritaikyti psichologinio bei ekologinio sisteminio modelio elementus, parengti individualios pagalbos vaikui ir jo šeimai projektą.
 
Specialistai taip pat tobulino savo profesines kompetencijas, įgydami žinių ir išmanymo apie ankstyvąją vaiko raidą, vaiko pažinimo būdus, ankstyvosios pagalbos modelius, esminius bendradarbiavimo kūrimo principus.
 
Mokymų dalyviai buvo skatinami suvokti kitoniškumo ir individualumo toleravimo svarbą; pripažinti pozityvaus komunikavimo su vaiku ir jo tėvais bei bendradarbiavimo svarbą; taip pat tobulino gebėjimus kurti pagarba ir pasitikėjimu bei pozityviu vertinimu grįstus bendradarbiavimo santykius; aktualizavo profesinių etikos normų laikymosi būtinumą.
 
Programos dalyviai įvertino mokymus
 
Mokymų dalyviai, užpildydami vertinimo anketas, įvairiais aspektais vertino renginio organizavimą, įgytų žinių pritaikomumą darbe, nurodė aktualiausius klausimus, reikalingiausias užduotis.
Tiek mokymų organizatoriai, tiek lektorės susilaukė šiltų dalyvių vertinimų ir padėkų. Pateikiame kai kuriuos dalyvių atsiliepimus, įspūdžius.
  • Kaip vertinate įvykusį renginį?
Programa puiki tiek žinių, tiek emocine prasme.“
„Daug praktinių užsiėmimų.“
„Programa atitiko lūkesčius, buvo galimybė įgyti praktinių įgūdžių.“
„Seminaro atmosfera maloni ir jauki. Ačiū!“
„Labiausiai patiko profesorės S. Ališauskienės paskaitos, dalijimasis patirtimi. Mokymosi užduotys buvo labai įdomios ir naujoviškos.“
„Daug praktinių užsiėmimų, naudingos, intensyvios užduotys. Malonus, nuoširdus dėstymas.“
„Gavau labai daug naudingos informacijos.“
„Puikus praktikos ir teorijos balansas, gerai organizuotas laikas.“
  • Kurie mokymuose kelti klausimai / užduotys buvo reikalingiausi?
„Naudingiausia buvo nagrinėti realias situacijas, ieškoti sprendimo būdų.“
„Pirmą kartą dalyvavau tokio pobūdžio mokymuose, visa informacija buvo labai naudinga. Svarbu buvo išgirsti Aušros (Stančikienės) refleksiją. Manau, tai padės geriau suprasti tėvus, auginančius neįgalų vaiką. Susimąstyti privertė parodyti filmukai. Mokymai padėjo suprasti bendradarbiavimo svarbą. Dabar labiau suprasiu, ko nori tėvai ir kaip jiems padėti.“
„Naudinga buvo išgirsti apie pagalbos šeimai strategijas. Gerai, kad atkreiptas dėmesys į vartojamas sąvokas, kaip jos „koduoja” tolesnį elgesį, mūsų pačių reakcijas, šeimoms perduodamą informaciją ir kt.“
„Labai naudingas ekologinio sisteminio vertinimo ir pagalbos modelio pristatymas.“
„Susimąsčiau apie šeimos, auginančios neįgalų vaiką,  išgyvenimus.“
„Seminaro programa suteikė galimybę susisteminti turimas žinias. Įgijau naujų kompetencijų, kurias pritaikysiu bendraudama su šeimomis.“
„Sužinojau, kaip kalbėtis su tėvais, kartu siekti bendro tikslo, padedant vaikui.“
„Pravers žinios apie komandinio darbo kultūrą.“
„Ekologinis žemėlapis labai reikalingas. Taip pat buvo puikiai atskleistos įstatymų spragos, tarpžinybinio bendradarbiavimo netobulumai.“
  • Kokias žinias / įgūdžius  pritaikysite savo darbe?
„Daugiau pasidomėsiu siūlytomis teorijomis. Manau, tai suteiks daugiau pasitikėjimo, kai kils neaiškumų.“
„Rinksiu informaciją apie įstaigas, kad būtų galima geriau patarti tėvams.“
„Šie mokymai privertė mane kitaip pasižiūrėti į tėvus, auginančius neįgalų vaiką. „Šia linkme noriu ieškoti ir įgyti daugiau žinių ir dirbti.“
„Suformuota vizija, kaip organizuoti darbą.“
„Pritaikysiu suvokimą, kad vaikas nėra atskiras asmuo, jis turi savo aplinką, kurią taip pat reikia įvertinti, teikiant konsultacijas, pagalbą.“
„Stengsiuosi labiau bendradarbiauti su tėvais, kitais specialistais. Supratau, kad tėvai daugeliu atvejų ieškodami pagalbos vaikui, ieško jos ir sau. Gautos žinios padės tą pagalbą teikti. Ačiū.“
„Dar kartą peržvelgsime šeimos ir bendruomenės resursus. Susimąstėme, kad svarbu nenumesti problemos kitiems, o stengtis įgalinti aplinkinius.“
„Nevengsiu „išeiti“ už savo kompetencijos ribų. Darydavau tą ir anksčiau, bet jausdavausi kalta.“
„Ekologinis žemėlapis padės išsiaiškinti šeimos situaciją, daugiau dėmesio skirsiu socialinės rizikos, atskirties veiksniams ankstyvajame amžiuje.“
 
Daugiau projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ veiklų rezultatų galite rasti čia.
Šaltiniai:
Informaciją parengė:
Daiva Dočkienė
(8 5) 264 9445
daiva.dockiene[@]sac.smm.lt