Emokykla.lt

Kvietimas įgyti pedagoginę ar papildomo dalyko kvalifikaciją Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose

2018-05-28
Susijusios temos: Pedagogika
Kvietimas įgyti pedagoginę ar papildomo dalyko kvalifikaciją Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas) numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Kandidatai į tikslines (pagal dalykus, pedagoginę specializaciją) programas bus atrenkami, atsižvelgiant į regioninius poreikius.
 
Kviečiame dalyvauti atrankoje tuos pareiškėjus, kurie norėtų įgyti pedagoginę ar papildomo dalyko kvalifikaciją Kauno technologijos universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete.
 
Atranka į studijas bus vykdoma 2019 m. ir 2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.
 
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir suinteresuotus asmenis teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje.
 
Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:
 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose ar įgyti pedagoginę kvalifikaciją).
Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją:
 • pareiškėjas yra baigęs ar bebaigiąs „Renkuosi mokyti“ programą ir dirba mokykloje;
 • pareiškėjas turi gamtos, tiksliųjų mokslų sričių, inžinerinį išsilavinimą ir dirba arba ketina dirbti mokykloje;
 • pareiškėjas yra dirbantis ar baigęs tarnybą krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemose, ketinantis dirbti švietimo įstaigoje;
 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, tačiau neturi pedagogo kvalifikacijos. Pirmumas bus teikiamas kandidatams, dirbantiems valstybinėje ugdymo įstaigoje.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.
Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją:
 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
  • gamtos mokslų (fizika, chemija);
  • tiksliųjų mokslų (matematika, informatika);
  • ikimokyklinio ugdymo;
  • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją;
 • pirmumas bus teikiamas dirbantiesiems pagal vieną iš pirmiau išvardytų kvalifikacijų ir dirbantiems valstybinėje ugdymo įstaigoje.
Dokumentų pateikimas
 • Užpildyta paraiškos forma (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo).
 • Darbdavio rekomendacija (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Paraiškas pateikti iki2018 m.birželio 8 d. imtinai elektroniniu paštu TeskStudijos@upc.smm.lt.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Rezultatų paskelbimas
 • Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras ir projekto partneriai (Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas). Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos atrinktus dalyvius elektroniniu paštu (nurodytu registracijos formoje).
 • Ugdymo plėtotės centras, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.
 • Paraiška, pateikta po Ugdymo plėtotės centro nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta.
 • Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.
Detalesnę informaciją ir paraiškos formą rasite čia.
Šaltiniai: