Emokykla.lt

Vėl kviečia tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ 2017–2018

2017-04-05
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Vėl kviečia tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ 2017–2018
Ugdymo įstaigos 2017–2018 mokslo metais kviečiamos dalyvauti tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Programa padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, smurto, patyčių, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui ir gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. 
 
Programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 6–7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Tikima, kad vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa įgyvendinama visoje Lietuvoje lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis nuo 2000 metų.
 
Kas gali dalyvauti  programoje? Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse, globos namuose, vaikų dienos centruose ir prailgintos dienos grupėse. Programa ugdymo įstaigoje gali būti įgyvendinama tik su jos vadovo sutikimu.
 
Kaip tapti programos „Zipio draugai” dalyviu? Ugdymo įstaiga, nusprendusi įsijungti į programą, nuo 2017 m. balandžio 3 d. iki gegužės 31 d. turi pateikti užpildytą paraiškos formą VšĮ „Vaiko labui“ paštu, el. paštu arba faksu. Gavę Jūsų paraišką, Jums atsiųsime dvišales programos vykdymo sutartis ir sąskaitą faktūrą.
 
Programoje galės dalyvauti tik tos įstaigos, kurios iki 2017 m. birželio 30 d. bus:
  • sumokėjusios mokestį už pedagogo(-ų) dalyvavimą programoje / kvalifikacijos tobulinimą;
  • atsiuntusios VšĮ „Vaiko labui“ pasirašytos sutarties egzempliorių (antrasis sutarties egz. lieka ugdymo įstaigai).
Mokesčiai, nustatyti programos „Zipio draugai“ dalyviams 2017-2018 mokslo metais:
  • 36 € ankstesniais metais parengtiems pedagogams;
  • 56 € pirmą kartą dalyvaujantiems pedagogams.
Dėmesio! 
Jei pateikėte paraišką el. paštu ir negavote iš mūsų patvirtinimo, reiškia Jūsų paraiška mūsų nepasiekė.
Jei pateikėte paraišką paprastu paštu ir negavote iš mūsų laiško paprastu paštu su sutartimis ir sąskaita faktūra per 2 savaites, reiškia Jūsų paraiška mūsų nepasiekė. Būtinai susisiekite su mums!
 
Informacinius laiškus – kvietimus į seminarus ir/ar kvietimus pasiimti metodinės programos medžiagos programoje dalyvausiantiems pedagogams atsiųsime rugsėjo mėnesio pradžioje į ugdymo įstaigą.
 
Mokymų tvarka pirmą kartą į programą „Zipio draugai“ įsitraukusiems pedagogams. Pedagogai darbui programoje rengiami 16 akademinių valandų trukmės įvadiniame seminare (2 arba 3 dienų). Įvadinis seminaras organizuojamas rugsėjo arba spalio mėnesiais apskrities centre. Vėliau organizuojami 3 metodiniai konsultaciniai seminarai, kiekvienas po 4 akad. val. (iš viso 12 akad. val.).
 
Programos pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą gauna tas pedagogas, kuris yra išklausęs ne mažiau kaip 10 akad. val. įvadinio seminaro, ne mažiau kaip 8 akad. val. metodinių konsultacinių seminarų ir pravedęs visas 24 programos valandėles vaikų grupėje ar klasėje. Pedagogas, gavęs įgytą kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, vieną kartą įgijęs programos pedagogo kvalifikaciją ir gavęs tai patvirtinantį pažymėjimą,gali vėl dalyvauti programoje.
 
2017–2018 mokslo metais bus rengiami 6 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo seminarai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių pedagogams, kurie programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijo  2014–2015 arba ankstesniais mokslo metais.
 
Seminare dalyvavusiems pedagogams bus išduotas programos „Zipio draugai“ pedagogo patobulintą kvalifikaciją paliudijantis pažymėjimas. (Pastaba: ankstesniais metais parengto pedagogo – programos dalyvio mokestis yra vienodas tiek seminare dalyvausiantiems, tiek jame nedalyvausiantiems pedagogams.)
 
Metodinės priemonės. Kiekvienai į programą įsitraukusiai vaikų grupei mokslo metams duodamas vienas programos metodinės medžiagos komplektas (pedagogo knyga ir 8 plakatai), kurį privaloma grąžinti pasibaigus mokslo metams.
 
Kiekvienam programoje dalyvaujančiam pedagogui duodama programos dalomoji medžiaga, skirta vaikams ir tėvams, pagal paraiškoje įrašytą vaikų skaičių, bet ne daugiau kaip trisdešimčiai vaikų (30). (Vienam vaikui skirtą programos dalomosios medžiagos komplektą sudaro: dalyvio diplomėlis vaikui, dalyvio kortelė vaikui, išeičių kortelė vaikui ir informacinė brošiūra tėvams.) Šios medžiagos grąžinti nereikia.
 
Dėmesio!  
Jei pedagogas dirba su keliomis vaikų grupėmis ir jam nepakanka 30 programos dalomosios medžiagos komplektų, papildomą dalomąją medžiagą galima pirkti atskirai (šiuo atveju prašome susisiekti su mumis ir suderinti pirkimą).
 
Programos valandėlės vaikams pradedamos vesti rugsėjį arba spalį ir trunka iki gegužės. Kiekvienoje programoje dalyvaujančioje grupėje pedagogas praveda 24 valandėles. Vienos valandėlės trukmė – 45 minutės.
 
Išsamią informaciją apie programą „Zipio draugai“ ir dalyvavimo joje sąlygas rasite  www.vaikolabui.lt.

Kontaktai paraiškai pateikti:
VšĮ „Vaiko labui“
Šv. Ignoto g. 5, Vilnius 01144
Faksas: 8(5) 212 14 03
Telefonai pasiteiravimui: 8(5) 212 14 07 arba mob. +370 (699) 20 223 ir +370 (652) 69 608