Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Pasirinktas autorius: Švietimo ir mokslo ministerija
Vaikai supažindinami su pagrindinėmis saugaus elgesio taisyklėmis ir būdais, skatinami ir pratinami laikytis saugaus elgesio taisyklių, ugdomas gebėjimas numatyti ir atpažinti pavojingas situacijas (kelyje, namuose, darželyje, kieme ir kitur), pastebėti, vertinti pavojaus šaltinius, ugdyti atsakomybę už savo saugumą, pagarbą gyvybei. 
Skaityti plačiau
Knygelėje „Auginate šešiametį?..“ rasite naudingos informacijos apie priešmokyklinio ugdymo grupes šešiamečiams. 
Skaityti plačiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
Skaityti plačiau
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
Skaityti plačiau
Šioje 2014 m. lapkričio mėn. analizėje aptariama dabartinė priešmokyklinio ugdymo padėtis Lietuvoje, svarstoma, kodėl būtų naudinga priešmokyklinį ugdymą padaryti privalomą ir kaip tai įgyvendinti. 
Skaityti plačiau
Rekomendacijos skirtos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, aukštųjų mokyklų ikimokyklinio ugdymo studijų programų studentams.
Skaityti plačiau
Leidinukas skirtas tėvams. Tėvai čia ras atsakymus į klausimus: 
  • Kuo svarbus ir reikšmingas vaikui yra ikimokyklinis ugdymas?
  • Kaip „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ gali tapti tėvams puikiu pagalbininku ugdant mažylį?
  • Kaip drauge su ikimokyklinio ugdymo pedagogais tėvai gali padėti savo vaikui augti laimingam ir patirti sėkmę? 
Skaityti plačiau
Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos. Čia pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.
Skaityti plačiau
Siekdami kokybiško ugdymo tikslų įgyvendinimo, glaudesnio tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras parengė informacines priemones pedagogams ir tėvams.
Skaityti plačiau
Rekomendacijose pristatomi penkiamečio / šešiamečio kalbos raidos ypatumai, primenami priešmokyklinio amžiaus vaikams keliami kalbos ugdymo tikslai ir uždaviniai.
Skaityti plačiau
„Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“ – tai praktinio darbo rekomendacijos priešmokyklinės grupės pedagogui.
 
Skaityti plačiau
2005 metais Švietimo ir mokslo ministerija ir Pedagogų profesinės raidos centras vykdė projektą „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“, kuriame dalyvavo 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, komandos.
Skaityti plačiau
Informacinis leidinukas tėveliams apie paslaugas ir privalumus, kuriuos mažiesiems teikia darželiai Lietuvoje.

Skaityti plačiau
Informacinis lankstinukas tėvams apie vienų metų trukmės priešmokyklinį ugdymą šešiamečiams, skirtą geriau pasiruošti pirmajai klasei mokykloje. 
Skaityti plačiau
Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.
Skaityti plačiau
Šios dalies tikslas – pateikti  tris dokumentų projektus, padėsiančius savivaldybių administracijoms pasirengti dokumentus, jų teritorijoje reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams) tvarkas.
Skaityti plačiau
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa neatsiejamai susijusi su Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Ją papildo ir sukonkretina Metodinės priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos.
Skaityti plačiau
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa.
Skaityti plačiau
Metodinėje medžiagoje pateikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams) modeliavimas, kurio paskirtis – pateikti galimus kompleksinės pagalbos teikimo, organizavimo ir koordinavimo modelius savivaldybėse, kompleksinės pagalbos organizavimo prioritetus ir gaires, siekiant padėti tarpinstitucinėms komandoms tikslingai ir kryptingai organizuoti, teikti ir koordinuoti kompleksinę pagalbą vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams).
Skaityti plačiau
Šios Metodikos tikslas – didinti ugdymo, švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams prieinamumą savivaldybėse, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugų kokybę ir lygias mokymosi starto galimybes. Metodika skirta savivaldybių ir seniūnijų administracijų vadovams ir kitiems specialistams, atsakingiems už vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų šeimų poreikių tenkinimą bei galimybių dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme didinimą.
Skaityti plačiau
Apžvalgoje pateikiama ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata, įvairūs jos vertinimo ir tyrinėjimo aspektai, įvairių šalių patyrimas vertinant ikimokyklinio ugdymo kokybę,  trumpa Lietuvos situacijos analizė ir rekomendacijos.
Skaityti plačiau
Vilniaus lietuvių namuose 2014 m. rugsėjo 29-30 d. vyko konferencija „Kaip užtikrinsime kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo permąstymas“ , skirta savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą. 
Skaityti plačiau
Praktinės konferencijos savivaldybių švietimo padalinių vadovams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo permąstymas“, vykusios 2014 m. gruodžio 15-16 d., pranešimų medžiaga.
Skaityti plačiau
Patarimai pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.
Skaityti plačiau