Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Bitutės kelionė“

Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Bitutės kelionė“

2022-11-10
Susijusios temos: Edukacija
Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Bitutės kelionė“
 
Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Bitutės kelionė“
 
Kvietimas dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų edukacinių kilimėlių, skirtų darbui su bitute-robotuku,
virtualioje parodoje ,,Bitutės kelionė“
 
Virtuali paroda vyks 2022 m. lapkričio 21-30 d. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ interneto svetainėje https://www.verinelis.lt skyrelyje ,,Galerija“
Skaitmeninę edukacinės bitutės kilimėlio nuotrauką ir dalyvio anketą su metodinės priemonės aprašu (1 priedas) siųsti iki 2022 m. lapkričio 15 d. el.paštu vaidotiene.kristina@gmail.com
 
Parodos nuostatai
PATVIRTINTA:
Kauno lopšelio- darželio „Vėrinėlis“
Direktoriaus įsakymu Nr. V-123
 
 
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VĖRINĖLIS“
KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRAS
 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PARENGTŲ EDUKACINIŲ KILIMĖLIŲ, SKIRTŲ
DARBUI SU BITUTE-ROBOTUKU, VIRTUALIOS PARODOS
„BITUTĖS KELIONĖ“
 
NUOSTATAI
 
 
Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo įstaigose. Ikimokyklinio  ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015) šiuolaikiniai  vaikai  apibūdinami kaip  „interneto  amžiaus,” skaitmeninių technologijų vaikai ir kt. Ugdydami vaikus, turėtumėme atsižvelgti į vaikų ypatumus tam, kad geriau pritaikytume ugdymo  turinį  vaikų  poreikiams  ir mokymosi stiliui.  Šiuolaikinį  vaiką  domina ne tik tradiciniai, įprasti, bet ir nauji žaislai, kurių gamyba pagrįsta naujomis elektroninėmis technologijomis ir naujomis žaidimo su jais galimybėmis. Turime sudaryti sąlygas žaisti su šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkančiais  žaislais,  kurti  vaikų  ugdymosi situacijas,  kupinas  žaismės,  nuotykių,  atradimų,  kurios skatintų  vaikus  spręsti problemas,  tyrinėti ir kritiškai  mąstyti.  Šiuolaikiškai,  patraukliai  ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus padeda interaktyvios mokymo priemonės. Tam puikiai tinka edukacinės bitutės, kurias galima naudoti individualiam darbui, veikloms porose arba grupėse. Šie robotukai  moko  programavimo  pagrindų,  atlikti veiksmus  pagal  tam  tikrą seką,  planuoti  veiksmus  į priekį, tartis, diskutuoti, bendrauti.
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.  Respublikos ikimokyklinio,  priešmokyklinio  ugdymo  mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų parengtų edukacinių kilimėlių, skirtų darbui su edukacine bitute-robotuku, ,,Bitutės kelionė“virtualios parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, parodos organizatorius ir dalyvius, parodos organizavimą tvarką, baigiamąsias nuostatas.
2. Parodos nuostatai skelbiami Kauno Švietimo ir inovacijų centro ir Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ interneto svetainėje.
 
II. SKYRIUS
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Parodos tikslas - skatinti skleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  mokytojų ir  švietimo  pagalbos  specialistų darbo  patirtį,  rengiant  edukacinius  kilimėlius,  kurie padėtų  ugdyti įvairias vaikų  kompetencijas, panaudojant edukacinę bitutę.
     4. Parodos uždaviniai:
4.1. Ugdyti vaikų technologijų ir programavimo gebėjimus bei įgūdžius, pasitelkiant edukacines bitutes-robotus „Bee-bot“ arba kitokius edukacinius robotus.
               4.2. Sudaryti sąlygas įvairių kompetencijų ugdymui vaikams patraukliais būdais ir formomis.  
4.3. Skatinti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.
 
III. SKYRIUS
PARODOS ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI
5. Parodą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno lopšelio - darželio „Vėrinėlis“ direktorė Dalia Šandrikienė,  direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Danguolė Simanauskienė,  mokytojos Kristina Vaidotienė, Lina Černienė, logopedė Germa Astrauskienė.
6.  Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Dalyvių skaičius ir pateikiamų priemonių skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.
IV. SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMAS
7. Virtuali  paroda  vyks  2022  m.  lapkričio  21-30  d.  Kauno  lopšelio-darželio  ,,Vėrinėlis“ interneto svetainėje https://www.verinelis.lt/ skyrelyje ,,Galerija“.
8. Edukacinį kilimėlį galima kurti A1 popieriaus lape arba pasinaudoti gamykliniu skaidriuoju kilimėliu  su  kišenėmis,  į  kurias  galima  įdėti  edukacinės bitutės  veiklai  sukurtas  korteles.  Svarbu nepamiršti,  kad  edukacinio  robotuko  žingsnis yra 15x15  cm.  Kilimėlis  gali būti skirtas priemonės autoriaus pasirinktų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymui.
   9. Kilimėlis nufotografuojamas ir išsaugomas JPG formatu. Užpildoma kortelė (1 priedas) Times New Roman 12 šriftu. Skaitmeninęedukacinės bitutės kilimėlio nuotraukąir dalyvio anketą su metodinės priemonės aprašu (1 priedas) siųsti iki 2022 m. lapkričio 15 d. el.paštu  vaidotiene.kristina@gmail.com
              10. Informacija teikiama tel. 8 69 948 598, el. paštu  vaidotiene.kristina@gmail.com
 
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    11. 2022 m. gruodžio mėn. parodos dalyviams bus išsiųstos Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis” pažymos.
              12. Parodos darbų katalogą ir dalyvių sąrašą rasite adresu https://www.kpkc.lt/parodos/
    13. Parodos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami dalyvių sąrašui parengti, yra susipažinę su parodos nuostatais, sutinka su juose minėtomis sąlygomis.
 
Registracija:
 
Dalyvio (ių) vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, ugdymo įstaiga
Edukacinio kilimėlio pavadinimas
Trumpas metodinės priemonės aprašymas
(nurodomas tikslas, paskirtis)