Adresas: 
Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė
Tel.: 425-57008

El. paštas: 
buratinas@akmene.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.mokykla-darzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Akmenės r. sav.
Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal mokyklos-darželio „Buratinas“ ikimokyklinio ugdymo programą „Besišypsanti vaikystė“.

Ikimokyklinio ugdymo programos „Besišypsanti vaikystė“ principai:

Humaniškumas:

 • Gerbti vaiką kaip asmenybę.
 • Garantuoti vaikui teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę paskirtį.

Aukštieji standartai:

 • Įžvelgti kiekvieno vaiko maksimalių galimybių bei gebėjimų ribas ir garantuoti tolimesnę sėkmingą jų plėtotę.
 • Aukštas pedagogų profesionalumas ir ugdymo kokybė.

Kūrybinis malonumas ir džiaugsmas:

 • Sudaryti sąlygas ir galimybes kiekvieno vaiko meninei raiškai, kūrybiniam malonumui ir džiaugsmui.
 • Lankstumas.
 • Organizuoti ugdymo procesą, remiantis vaiko poreikiais.

Bendravimas ir bendradarbiavimas:

 • Skatinti vaiko socialinę raidą sąveikaujant su aplinkiniais.
 • Padėti vaikui tapti savarankiškais ir atsakingais bendruomenės nariais.

Integralumas:

 • Ugdyti fizinę, dvasinę ir socialinę vaiko gerovę.

 

Programos tikslas:

 • Bendradarbiaujant su šeima, ugdyti vaiko fizines ir dvasines galias, tenkinant  jo prigimtinius, socialinius ir pažintinius poreikius.

 

Programos uždaviniai:

 • Suteikti mažyliams visapusišką globą, priežiūrą ir kokybišką ugdymą.
 • Ugdyti elementarius savitarnos įgūdžius.
 • Tenkinti emocinius, pažinimo, judėjimo poreikius.
 • Ugdyti pasitikėjimą savimi, suvokiant save ir supantį pasaulį.
 • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, skatinant sveiką ir saugią gyvenseną.
 • Sudaryti vaikui optimalias sąlygas perimti tautos ir regiono kultūros pagrindus.
 • Sudaryti sąlygas meniniam veiklumui, skatinant išgyventi kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą.
 • Abipusiai bendradarbiauti su šeima ir vietos bendruomene.

 

Ugdymo turinys:

 • Užtikrinti ugdymo šeimoje tęstinumą.
 • Ugdyti pirmuosius vaikų gebėjimus.
 • Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, didinant organizmo atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams, gerinant organizmo sistemų funkcinę veiklą, ugdant fizines savybes, plėtojant psichines ir fizines vaiko galias.
 • Ugdyti teigiamą fizinės veiklos motyvaciją, optimistišką požiūrį į gyvenimą.
 • Kurti mikroklimatą  palankų vaiko sveikatai, jo fiziniam ir psichiniam vystymuisi, suteikiant žinių apie save, asmens higieną, maistą ir mitybą, dienos ritmą, grūdinimąsi, aplinką, saugumą.
 • Skatinti aktyviai domėtis artimiausia aplinka, suvokti gamtos – žmogaus – jo veiklos ryšį.
 • Mokyti su pasitikėjimu žvelgti į supantį pasaulį ir ieškoti jame gėrio.
 • Puoselėti šeimos, mokyklos - darželio, vietos bendruomenės tradicijas ir papročius, tėviškės pajautą.
 • Kaupti ir plėtoti įvairios meninės veiklos ( muzikos, dailės, teatro, šokio) bei įvairių meno priemonių, medžiagų ir technikų panaudojimo patirtį, žadinant teigiamą nuostatą meninei veiklai ir gebėjimą per meninę veiklą išreikšti savo išgyvenimus.
 • Pedagogai ir tėvai – ugdymo proceso partneriai. Padėti vieni kitiems priimti teisingus sprendimus ir pagalbą, lemiančią vaiko ugdymo(si) sėkmę, atliepiančią vaikų ir tėvų lūkesčius.

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa, Priešmokyklinio ugdymo standartu.

Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja programa (2003m.) ir atnaujinta Bendrąja programa (2008 m.)

 

Vykdoma neformaliojo ugdymo veikla: šokių, saugaus eismo, gamtos, krepšinio, literatų, dainavimo. Meninis ugdymas vykdomas muzikos salėje.