Adresas: 
Vaidoto g. 26A, Kaunas
Tel.: 37-345877

El. paštas: 
panemunes28@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.panemunesld.kaunas.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Apie mus
Kauno Panemunės lopšelis - darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos kodas 291635680
Adresas: Vaidoto g. 26a, LT-45388 Kaunas
Telefonai: (8-37) 345877, (8-37) 345862
Faksas (8-37) 345862
El.paštas: panemunes28@gmail.com
Įstaigos tipas: lopšelis - darželis
Mokomoji kalba - lietuvių

Vizija
Lopšelis - darželis - bendrosios paskirties, vykdantis specialiųjų poreikių ir sutrikimų neturinčių vaikų globos, ugdymo ir korekcijos funkcijas. Įstaiga teikia paslaugas Kauno miesto Panemunės seniūnijos sutrikimų neturintiems vaikams ir Kauno specialiųjų poreikių ir rizikos grupės šeimų vaikams. Įstaiga, kaip Vaiko socialinės raidos metodinis - konsultacinis centras, turintis profesionalią specialistų komandą, teikiantis konsultacijas miesto pedagogams ir tėvams.

Misija
Europinius standartus atitinkanti bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga padedanti specialiųjų poreikių ir sutrikimų neturinčiam vaikui pažadinti jo kūrybines galias, orientuotis į bendražmogiškas vertybes, siekti, kad jis taptų socialiai aktyvia, pilietiška, dora, fiziškai ir dvasiškai stipria, intelektualia, laisva asmenybe. šioje įstaigoje veikiantis ikimokyklinio amžiaus Vaiko socialinės raidos metodinis - konsultacinis centras, atviras visuomenei, sprendžiantis vaiko socialines problemas ir taikantis prevencines priemones, teikiantis konsultacinę pagalbą rizikos grupių šeimoms, tobulinantis miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojų socialinę - psichologinę kompetenciją.

Prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai

Lopšelio - darželio tikslai:
 1. teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ikimokyklinį ugdymą;
 2. siekiant priešmokyklinio ugdymo tikslų - laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
Lopšelio - darželio uždaviniai:
 1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
 2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
 4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
 5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
 6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
 7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
 8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
 9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio - darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;
 10. sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(si) sąlygas, sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį; įvairiomis formomis organizuoti specialųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažinti jų gebėjimus ir potencines galias ir teikti jiems specialiąją pagalbą.

Trumpa įstaigos istorija
Lopšelis - darželis Nr. 28 įsteigtas 1970-09-01 d.Juridinis pagrindas: 1970-07-01 Nr. 25 Kauno miesto liaudies švietimo skyrius. Nuo 1994-01-13 dienos Kauno miesto mero potvarkius Nr. 24 pavadintas Panemunės lopšeliu - darželiu.
Panemunės lopšelyje - darželyje yra įsteigtas Vaiko socialinės raidos metodinis - konsultacinis centras.