Adresas: 
Likiškėlių g. 14, Alytus
Tel.: 315-76620

El. paštas: 
ldboruzele@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.boruzele-alytus.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Alytaus miesto plėtros iki 2015 m. strateginiu planu, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, miesto savivaldybės švietimo veiklos programa ir lopšelio-darželio "Boružėlė" nuostatais.

Ugdymo programos

Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:
Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" ikimokyklinio ugdymo programa "Boružėlės takeliu" ;
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa;
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
J. Bakūnaitės humanistinio ugdymo programa "Auginu gyvybės medį";
Etninio ugdymo gairės "Po Tėviškės dangum";
M. Montesori pedagogikos Lietuvoje samprata.


Pasiekimų vertinimas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai vertina vaikų pasiekimus mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.). Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi "Vaikų brandumo mokyklai" rodikliais bei "Priešmokyklinio ugdymo standartu"

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.