Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių iniciatyvos tobulinant kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir šeimai

Savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių iniciatyvos tobulinant kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir šeimai

2013-12-19
Savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių iniciatyvos tobulinant kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir šeimai
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio specialistė
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai pabrėžė, kad motyvaciją dirbti stiprina kolegų ir vadovų palaikymas, kad tikrai būtina bent kartą per 6 mėnesius visiems susirinkus draugėn pasitarti, pasidalyti įgyta patirtimi, aptarti galimus įvairių darbo  problemų sprendimo būdus.
Savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, kurių etatams, įsteigtiems 22 savivaldybėse, 2013–2014 metais skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), jau ne pirmą kartą drauge aptaria kompleksiškai teikiamos švietimo ir kitos pagalbos vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų šeimoms galimybes, analizuoja atvejus, dalijasi praktine patirtimi. Šį kartą pasitarime dalyvavo ir kitų savivaldybių specialistai, atsakingi už kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir šeimai.
 
Susitikime, vykusiame š. m. gruodžio 11 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centre, dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. Savo pranešime G. Šeibokienė pabrėžė ugdymo ir gyvenimo kokybės ankstyvajame amžiuje įtaką vaikų mokymosi pasiekimams, aptarė sąlygas, lemiančias ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si) ir gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, tarptautinio (PIRLS) tyrimo (2011 m.) duomenimis, vienas iš veiksnių, turinčių įtaką mokinių skaitymo pasiekimamss, yra sklandus vaiko dalyvavimas ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programoje.
 
Siekiant nustatyti savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatus, buvo  apklausti 22 tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai. Jų veiklos rezultatus, remdamasi apklausos duomenimis, aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, organizuodami švietimo ir kitą pagalbą vaikui ir šeimai, daugiausia sunkumų patiria spręsdami ikimokyklinio amžiaus vaikų vežiojimo problemą (25 proc.), rinkdami duomenis apie šeimas, auginančias ikimokyklinio amžiaus vaikus (25 proc.), spręsdami atvejus, kai šeima atsisako priimti pagalbą (8,3 proc.), patirdami ne švietimo srityje dirbančių specialistų nenorą bendradarbiauti (8,3 proc.) ir kt. Išvardytos problemos ir tikslingos kompleksiškai teikiamos švietimo ir kitos pagalbos vaikams ir jų šeimoms veiklos tobulinimo kryptys aptartos susitikimo metu. T. Aidukienė pabrėžė, kad 50 proc. atsakiusiųjų į klausimus, didžiausiu savo darbo pasiekimu laiko galimybę padėti konkrečioms šeimoms ir vaikams, tarp kurių nemažai yra neįgalių, todėl itin reikalingų įvairių paslaugų ir paramos. Pavyzdžiui, pasidžiaugta, kad buvo „atrasti“ vaikai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jiems sudaryta galimybė lankyti darželį, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas, pritaikytas jų poreikiams.
 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai pabrėžė, kad motyvaciją dirbti stiprina kolegų ir vadovų palaikymas, kad tikrai būtina bent kartą per 6 mėnesius visiems susirinkus draugėn pasitarti, pasidalyti įgyta patirtimi, aptarti galimus įvairių darbo  problemų sprendimo būdus.
 
Didžiausias kliuvinys tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių veikloje – tarpžinybiniai barjerai, bendradarbiavimo patirties stygius teikiant pagalbą ikimokyklinuko tėvams ir pačiam vaikui, mito, kad vaiko nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ugdymasis mažiau svarbus nei mokymasis mokykloje, paneigimas.
 
G. Šeibokienė pabrėžė, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra sėkmingas tik rodant iniciatyvą ir kviečiant dirbti kartu (nors  iniciatyvą kol kas rodo tik švietimo sistemos darbuotojai).
 
Konkrečią savivaldybėje kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir šeimai patirtį pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo kooordinatorė Rita Viktoravičienė, kuri, sulaukusi kolegų klausimų, mielai dalijosi patirtimi.
 
Susitikime buvo diskutuojama apie kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir šeimai plėtros galimybes. Vieną iš jų – bendradarbiavimo su universaliųjų daugiafunkcių centrų specialistais – pristatė ir kartu su koordinatoriais aptarė Giedrė Tumosaitė, projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ vadovė.
 
Galime pasidžiaugti, kad susitikimo metu aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo kompleksiškai teikiant pagalbą vaikui ir šeimai tobulinimo ir plėtros priemonės jau pradedamos įgyvendinti savivaldybėse.
 
Pranešimų medžiaga:
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita MAŠČINSKAITĖ
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720