Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Stažuočių Londone įspūdžiai

Stažuočių Londone įspūdžiai

2013-12-18
Stažuočių Londone įspūdžiai
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio specialistė
Stažuočių vykdymui pasirinktas Londonas (Anglija). Miestas, turintis didžiules ekonomines galimybes, kuriame yra vykdoma daugybė programų, diegiamos įvairios iniciatyvos, siekiant gerinti mažų vaikų ugdymą ir priežiūrą. Kita vertus, tai miestas, kuriame, 2012 m. statistiniais duomenimis, 25 proc. vaikų gyveno skurdo sąlygomis ir tai yra didžiausias vaikų skurdo lygis Didžiojoje Britanijoje.
Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) š. m. spalio ir lapkričio mėnesiais buvo organizuotos dvi stažuotės ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis Anglijoje teikiant švietimo ir kitas paslaugas vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ir jų tėvams (globėjams)“ ir ,,Geroji Anglijos patirtis ugdant socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančius 0–5 metų vaikus“.
 
Stažuočių vykdymui pasirinktas Londonas (Anglija). Miestas, turintis didžiules ekonomines galimybes, kuriame yra vykdoma daugybė programų, diegiamos įvairios iniciatyvos, siekiant gerinti mažų vaikų ugdymą ir priežiūrą. Kita vertus, tai miestas, kuriame, 2012 m. statistiniais duomenimis, 25 proc. vaikų gyveno skurdo sąlygomis ir tai yra didžiausias vaikų skurdo lygis Didžiojoje Britanijoje.
 
Pirmosios stažuotės metu kompleksiškai teikiamų paslaugų savivaldybėse koordinatoriai, kompleksinę pagalbą teikiantys specialistai ir nacionalinio bei regioninio lygmens atsakingi darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Anglijoje veikiančia ugdymo sistema ir teikiama įvairia kompleksine pagalba vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, taip pat ir jų tėvams (globėjams) nacionaliniu, regioniniu, įstaigos ir pavienio atvejo lygmenimis.
 
Stažuotės dalyviai stebėjo ir analizavo švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų sistemų bendro veikimo principus, aptarė tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelius, pasitaikančias problemas ir sėmėsi gerosios vaikų ugdymo patirties. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su veiksniais, kurie lemia institucijų, teikiančių paslaugas vaikams ir šeimoms, veiklos specifika, kokybės užtikrinimo sistema.
 
Stažuotės metu daug dėmesio buvo skirta nevyriausybinių, visuomeninių, labdaros, tėvų ir kt. organizacijų veiklai ir indėliui, bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, taip pat nagrinėtos darbo su tėvais formos ir galimybės. Kolegiškai bendraujant su įvairių sričių ir lygmenų institucijų atstovais buvo aptarti kompleksiškai teikiamų paslaugų planavimo, koordinavimo ir organizavimo svarbiausi akcentai ir ypatumai, diskutuojama apie komandinio darbo svarbą, buvo modeliuojamos galimos paslaugų teikimo Lietuvoje veiksmų schemos, aptartos duodančios geriausius rezultatus socialinės partnerystės su tėvais ir kitomis organizacijomis, dirbančiomis su vaikais ir vaikams, galimybės.
Stažuotės dalyviai
 Abbey vaikų centre 
   
 St. Catherines-Barnet mokykloje
   
 Darželyje „Moksliukas"
 
Antrosios stažuotės metu įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo ir socialiniai pedagogai susipažino su Anglijos švietimo sistema (detaliau – su ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistema), socialiniais, ekonominiais, kultūriniais ir kt. veiksniais, lemiančiais vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios ugdymo ypatumus, tendencijas, ir šalies švietimo vizija.
 
Stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su nacionalinio, regioninio ir įstaigos lygmens institucijų funkcijomis, atsakomybe, iniciatyvomis, kuriomis siekiama gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę. Daug dėmesio buvo skirta ugdomajai praktikai – įvairaus pavaldumo, skirtingas ugdymo programas vykdančiose įstaigose įvairaus amžiaus, kultūrinio tapatumo, įvairių poreikių turinčių vaikų praktinei veiklai stebėti ir aptarti, taip pat diskusijoms, darbo su tėvais formoms, būdams, ugdymo organizavimo ypatumams pažinti. Be to, stažuotės dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti Londono muziejų edukacinėse programose, kuriose jie galėjo susipažinti su vaikų ugdymo jose savitumais ir metodais ir įgytą patirtį panaudoti praktiškai dirbdami su vaikais.
 
Stažuočių metu vyko praktinės veiklos stebėjimai, aptarimai, diskusijos apie stebėtų veiklų, jų modelių galimą taikymą Lietuvoje.
Stažuotės dalyviai
Modernaus meno muziejuje „Tate Modern“
Darželyje „Moksliukas"
Švietimo departamente Whitefieldo mokykloje
 
Stažuotes organizavo UAB „Projekona“.
 
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720