Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-02-08 Bendrojo ugdymo grupėje ugdomas vaikas, turintis kompleksinių raidos sutrikimų. Kokia pagalba jam reikalinga?
Dirbu auklėtoja bendro lavinimo ikimokyklinėje įstaigoje. Mano grupę (3 - 4 metų vaikai) lanko 21 vaikas, tarp jų yra vienas vaikas su mišriu raidos atsilikimu (jam šiuo metu yra pusketvirtų metų, o pažymoje iš raidos centro jam nustatyta kalbos raiška ir jo fizinė, psichinė būklė kaip pusantrų metų vaiko ). Su vaiku daug laiko reikia dirbti individualiai, nors be jo dar yra grupėje 20 vaikų. Darželio direktorė liepė man sudaryti tam vaikui individualią programą, tačiau aš neturiu tokių kompetencijų kaip dirbti su mišraus sutrikimo vaiku, jam reikalinga kineziterapija ir pan. Gal galite man patarti kokias teises aš turiu? Ar privalau pati dirbti su tokiu vaiku? Kokia pagalba jam reikalinga?
 
2012-02-08 
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus (nuo 3 iki 6–7 metų) vaikai gali būti ugdomi ikimokyklinių įstaigų bendrosiose arba specialiosiose grupėse, specialiosiose ikimokyklinio ugdymo ir kitose specialiojo ugdymo įstaigose. Siekiama, kad specialusis ugdymas būtų kuo labiau integruotas, todėl pedagogai turėtų parinkti specialiojo ugdymo formą, mažinančią vaiko atskirtį, siekiant juos kuo labiau integruoti į visuomenę.
 
Įstaigose, kuriose ugdomi specialiųjų poreikių turintįs vaikai, turi būti teikiama specialioji pedagoginė pagalba, kurios tikslas - didinti specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymosi veiksmingumą. Ja siekiama nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Įstaigose, kuriose yra mažas specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičius, pagalbos teikimą koordinuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys, pedagoginė psichologinė tarnyba.
 
Pagalba teikiama, kai ją skiria ikimokyklinės įstaigos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymosi poreikius. Pagalba teikiama mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose.
 
Specialiąsias programas specialiųjų poreikių vaikų sutrikusioms funkcijoms lavinti rengia pedagogai. Specialiųjų poreikių vaikams, turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turi buti rengiamos individualios programos. Su programomis supažindinami tėvai (globėjai). Jos aprobuojamos švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos posėdyje ir tvirtinamos direktoriaus.
 
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma) nustato, kad ikimokyklinio ugdymo grupės turi būti formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus. Atkreiptinas Jūsų dėmesys į tai, kad remiantis minėta Higienos norma, grupėse, kurias lanko vaikai nuo 3 iki 7 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
 
Taip pat, atkreiptinas Jūsų dėmesys į tai, kad remiantis Higienos norma, vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų, neįgalus vaikas, integruotai ugdomas įstaigos grupėje, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje yra ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai turi būti mažinamas ir aukščiau nustatytas grupės vaikų skaičius, tai reiškia, kad tokioje, grupėje, kurioje yra bent vienas minėtų sutrikimų turintis vaikas, gali būti ugdoma ne daugiau kaip 19 vaikų.
 
Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, todėl ugdymo įstaigos, kurioje Jūs dirbate, direktorė pažeidžia Higienos normoje nustatytus vaikų grupių formavimo reikalavimus.