Emokykla.lt
D.U.K.
2012-02-12 Gyvenamoji vieta deklaruota rajone, o vaikus norime leisti į miesto ikimokyklinę įstaigą, tačiau savivaldybės nepasirašiusios sutarties, kurioje būtų apibrėžtas šis klausimas. Ką daryti?
Viename Jūsų straipsnių radau tokį tekstą: "Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje, atsižvelgdamas į tai, kad vaikai yra viena iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių, o jų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui visais atvejais turi būti suteikiamas prioritetas, 2009-07-01 kreipėsi į teismą dėl minėtos nuostatos teisėtumo. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009-09-28 sprendime nuostatą, kad „vaikai registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo“, pripažino neprieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 punktui, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 punktui („visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus“); 2 punktui („vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis“); 3 punktui – („kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių“) ir teisėta. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje."

Ar galimą šiuo tekstu remtis kreipiantis į savivaldybės merą su prašymu sudaryti sutartį tarp savivaldybių dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo? Ar teksto informacija yra teisinga? Norėčiau, kad pakonsultuotumėte konkrečiu atveju. Mes gyvename ir dirbame Klaipėdos mieste, bet dėl daugelio priežasčių esame deklaravę gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje, deklaruotos vietos keisti nenorime. Vaikučius norime leisti į Klaipėdos ikimokyklinę įstaigą, kol kas dar dviejuose Klaipėdos darželiuose yra vietų abiems mūsų vaikams, bet kol nėra sutarties tarp savivaldybių, to padaryti negalime. Kreipiausi į Kretingos merą su prašymu, kad sudarytų tokią sutartį ir gavau atsakymą: "Kretingos rajono savivaldybė nėra nustačiusi tvarkos, pagal kurią būtų sudaromos sutartys su kitomis savivaldybėmis dėl išlaidų už vaikų išlaikymą kitų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba grupėse". Prieš porą mėnesių skambinau į Kretingos švietimo skyrių, skyriaus specialistė informavo, kad laisvų vietų Kretingos ikimokyklinėse įstaigose nėra ir šiuo metu jų vis dar nėra. Todėl manau, kad remiantis Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009-09-28 sprendimu, galėčiau reikalauti, kad ta sutartis būtų sudaryta.
Bet to, net jei ir būtų Kretingos darželiuose vietos, mums ir mūsų vaikams būtų didelė kančia keltis 5 valandą ryto, vaikus darželyje palikti 7 valandą ryto, kad spėti į darbus, po darbų vaikus galėtume pasiimti tik 18 val., kai kiti vaikučiai tokiu metu jau būna namuose, grįžtume namo tik 19 val. ir liktų 10 val. iki kito ryto, taigi vaikai grįžę namo turėtų bėgti į lovytes, o mus matytų tik automobilyje, o kur dar išlaidos kurui. O Kretingos merui tai atrodo normalu, nes jis mums pasiūlė nuo 2011 m. rugsėjo mėn. pradėti lankyti darželį Kretingoje, nors mūsų situacija nepasikeis. Prašau padėkite iškovoti vaikams vietą po saule, nes jie jau nekantrauja ir kiekvieną dieną manęs klausia, kada eis į darželį. Ačiū už atsakymą.
 
2012-02-12 
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Svarbu pažymėti, kad priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė (jos taryba) arba kitas įstaigos steigėjas. Kai kurių savivaldybių tarybos savo sprendimu patvirtintose tvarkose (aprašuose) numatė, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo.
 
Pažymėtina, jog Jūsų minėtu Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimu nuostatą, kad „vaikai registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo“ teismas pripažino teisėta.
 
Remiantis Civilinio proceso kodekso 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tačiau, atsižvelgiant į Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą, tokia, tvarka, kada vaikai registruoti kitose savivaldybėse, į ikimokyklines ugdymo įstaigas gali būti priimami tik, jei yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo yra teisėta.
 
Remiantis nurodyta teismų praktika ir atsakant į Jūsų klausimą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kiekviena savivaldybė pirmiausia turi užtikrinti savo teritorijoje gyvenantiems vaikams ikimokyklinio ugdymo paslaugas, nes tokiu būdu gali būti geriausiai užtikrinta vaiko teisės ugdytis kuo arčiau gyvenamosios vietos. Jeigu savivaldybė negali to padaryti, tokiu atveju ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu savivaldybių tarybų susitarimu.
 
Jeigu Jūsų deklaruojama gyvenamoji vieta yra Kretingos rajone, tačiau dėl tam tikrų priežasčių norite, kad Jūsų vaikai lankytų darželį kitoje savivaldybėje (pvz. Kaipėdos), pirmiausia turėtumėte kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyrių dėl laisvų vietų šio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Jeigu šio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra laisvų vietų, tokiu atveju galima būtų teigti, jog savivaldybė nėgali užtikrinti vaikų poreikio lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaiga ir Jūs turėtumėte teisę prašyti Kretingos rajono savivaldybės sudaryti sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe, į kurios ikimokyklinio ugdymo įstaigą norite leisti savo vaikus, dėl išlaidų už vaiko išlaikymą miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoje apmokėjimo.
 
Laikantis vaikų interesų pirmumo principo, savivaldybė turėtų imtis atitinkamų administracinių priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos šioms sutartims sudaryti. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų laisvų vietų, tačiau Jūs nenorėtumėte leisti savo vaikų į darželį, priklausantį pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, rajono savivaldybė gali atsisakyti sudaryti sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe, į kurios ikimokyklinio ugdymo įstaigą norima leisti vaikus.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje