Emokykla.lt
D.U.K.
2013-06-24 Ar yra numatyta parama, steigiant lietuvių emigrantų ikimokyklinio ugdymo įstaigą užsienyje?
Ar įmanoma sulaukti paramos iš LR steigiant lietuvių emigrantų ikimokyklinio ugdymo įstaigą užsienyje? Jei taip, kokie yra reikalavimai gauti tokios įstaigos rėmimą?
Plačiau: Tie, kurie atvyksta i svetimus kraštus kaip ekonomines gerovės ieškotojai, lengviau ir nutautėja, nes jiems nėra toks svarbus tautiškumo išlaikymas. Vaikams pasisavinimas svetimos kalbos paprastai baigiasi ir nutautimu. Dar viena labai svarbi priežastis, kad emigrantų vaikai yra vadinami "gyvų tėvų našlaičiai". Bet ar galime kaltinti dėl to tik tėvus? Tiesiog kartais svetimoje šalyje nėra sąlygų vienu metu auginti vaikus ir dirbti dėl daugelio priežasčių. Todėl ir kyla tokia mintis įsteigti lietuvių emigrantų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Būsiu labai dėkinga už patarimus kaip tai padaryti ir visokeriopą pagalba.
 
2013-06-24
 
Atsako teisinkas-ekspertas A. Šiaudinis, UAB "Peritus sprendimai"
 
Kiekvienoje užsienio valstybėje lietuvių kaip tautinės mažumos, švietimą reglamentuoja tarptautiniai dokumentai, prie kurių šalys yra prisijungusios, tarpvalstybinės sutartys, kuriose reglamentuojamos tautinių mažumų teisės ir pareigos.
 
Lituanistinis švietimas – vienas svarbiausių veiksnių saugant ir puoselėjant lietuvybę. Viena iš lituanistinio švietimo krypčių yra lituanistinio ugdymo rėmimas naujai užsienio šalyse įsikūrusiose lituanistinėse mokyklose. Užsienio lietuviai skatinami steigti lietuvių švietimo įstaigas siekiant sutvirtinti Lietuvos ir tautiečių ryšius, sudaryti geresnes sąlygas puoselėti tautinę savimonę, lietuvišką kultūrą, palaikyti tautinį tapatumą. Siekiant šių tikslų įgyvendinamos šios paramos užsienio lietuvių organizacijoms, neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigoms kryptys:
 • finansuojamas Lietuvos mokytojų, kultūros ir meno darbuotojų, siunčiamų į užsienio valstybių lietuvių neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigas bei lietuvių bendruomenes, darbas;
 • finansuojami užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektai. Lituanistinio švietimo plėtra – prioritetinė projektinės veiklos kryptis. Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarką. 
Užsienio lietuvių organizacijos, ugdymo ir kultūros įstaigos kviečiamos teikti projektus, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per šeštadieninių ir sekmadieninių mokyklų veiklą, puoselėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Tokiu būdu yra paskirstoma valstybės parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir lituanistinio švietimo įstaigų veiklai;
 • organizuojami užsienio lietuvių neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigose dirbančių mokytojų, kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai;
 • užsienio lietuvių švietimo įstaigų reikmėms prenumeruojami lietuviški leidiniai. Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgiant į konkrečius poreikius jos aprūpinamos reikiama literatūra, didaktinėmis techninėmis priemonėmis, enciklopedijomis, žinynais, žodynais ir kt. 
Vadovaudamasi ryšių su užsienio lietuviais prioritetais, Užsienio reikalų ministerija parengė ir pradėjo įgyvendinti „Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo“ programą (toliau - Programa), kuria siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti ryšius su užsienio lietuviais ir išeiviais iš Lietuvos. Šių tikslų pagrindiniai uždaviniai: padėti lietuvių bendruomenėms saugoti gimtąją kalbą, kultūrą, tapatumą, prisidedant prie lietuvių bendruomenių, organizacijų bei lituanistinių savaitgalinių mokyklų rėmimo programų rengimo ir įgyvendinimo; padėti parinkti specialistus ir teikti metodinę paramą užsienio lietuvių organizacijoms ir švietimo įstaigoms. Taigi vienas iš svarbiausių šios Programos uždavinių yra remti lituanistinį švietimą užsienio šalyse.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje