Emokykla.lt
D.U.K.
2013-04-26 Kas įeina į ikimokyklinės įstaigos pedagogo ugdomosios aplinkos kūrimo funkciją?
Norėčiau, kad išsamiau aptartumėte ikimokyklinės įstaigos pedagogo ugdomosios aplinkos kūrimo funkciją. Kas įeina į šią funkciją, kur ji prasideda ir kur baigiasi? Ar auklėtoja privalo daryti remontus, pirkti dažus, derinti spalvus, organizuoti remonto darbus, rinkti iš tėvelių tam tikslui rinkliavas? Ar yra kur nors reglamentuota, kokios spalvos turi būti vaikų grupėje, kokie baldai, kokios apdailos ir grindų medžiagos naudojamos? Ar yra atlikti kokie tyrimai, vertinimai, analizės, parengtos rekomendacijos, kuriomis galima būtų vadovautis? Pagaliau, kas atsako, jei atėjusiam švietimo skyriaus tikrintojui nepatinka sienų spalvos, apmušalai, apdaila ir t.t.? Pasikeitus tikrintojui, pasikeičia ir vertinimai bei reikalavimai. O kalta lieka auklėtoja. Bet juk auklėtoja turėtų rūpintis tik tuo, kas susiję su ugdymu: eksponuoti darbelius, išdėlioti priemones ir pan., laikytis higienos normų reikalavimų. Ji neturi būti "kasininke", "iždininke", remonto darbų organizatore ir t.t. Tam yra įstaigų vadovai, kurie atsako, kad pedagogas dirbtų jo darbui pritaikytoje ir aprūpintoje priemonėmis darbo vietoje. 
Šis klausimas labai aktualaus ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes jau kyla konfliktai. Pedagogai nenori, kad jiems būtų primetamos funkcijos, kurių nėra net pareiginiame apraše, o aiškinimai, kad "po šia funkcija daug kas palenda" nieko nepaaiškina. 
 
2013-04-26
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas Andrius Šiaudinis
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249 ,,Dėl pavyzdinės auklėtojo pareigybės aprašymo”  (toliau – aprašas) reglamentuoja auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą.
 
Remiantis šiuo aprašu viena iš auklėtojo funkcijų yra organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Šią auklėtojo vykdomą funkciją apima auklėtojo pareigos:
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 
Šių pareigų turinio patvirtintas aprašas nedetalizuoja, taip pat pažymėtina, kad tai yra tik pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas, kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga vadovaujasi įstaigos steigėjo patvirtintais nuostatais, kurie detaliai apibūdina auklėtojo pareigas.
 
Užtikrinti, jog ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinka būtų tinkama vykdyti ugdymo funkciją privalo ikimokyklinės ugdymo įstaigos administracija. Už visą ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklą atsako įstaigos direktorius, taip pat ir už sveiką bei saugią aplinką. Darželio ūkinę veiklą vykdo, pastatų bei įrengimų priežiūrą ir remontą organizuoja pavaduotojas ūkio reikalams, ši funkcija negali būti priskirta įstaigoje dirbantiems pedagogams. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimu privalo rūpintis jų steigėjas, todėl papildomos rinkliavos, kurių reikalaujama iš tėvų neturi teisinio pagrindo.
  
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Sanitarijos ir higienos priemonių įsigijimu, švara, tvarka, patalpose turėtų rūpintis įstaigos administracija.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje