Emokykla.lt
D.U.K.
2016-02-08 Kaip reglamentuojama privačių būrelių veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigose? Ar gali privatus asmuo, dirbantis su verslo liudijimu, išsinuomoti darželio patalpas ir teikti paslaugas vaikams?
Ikimokyklinis ugdymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, o priešmokyklinis ugdymas – valstybės priskirtoji funkcija, todėl steigėjas ir savininkas (savivaldybės taryba), vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymo jam suteiktais įgaliojimais ir kitais savivaldybės tarybos patvirtintais teisiniais dokumentais. Vadovaujantis LR švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais, savininkas atsako už ikimokyklinio ugdymo įstaigų optimalaus tinklo sudarymą, tokių įstaigų darbą, ugdymo organizavimą, jo kokybę ir pan.
 
Už ugdymo įstaigos veiklą tiesiogiai atsako jos vadovas, kuris, norėdamas kuo geriau tenkinti šeimų poreikius, gali savo vadovaujamoje įstaigoje sudaryti sąlygas įvairioms papildomoms veikloms vykti. Kiekviena savivaldybė nusistato tam tikras tvarkas ar kitus teisinius dokumentus dėl ugdymo įstaigų papildomų veiklų vykdymo, patalpų naudojimo, pasibaigus patvirtintam ikimokyklinio ugdymo įstaigos pagrindiniam darbo laikui.
 
Dėl papildomos veiklos (sporto, užsienio kalbos, meno, muzikos ir kt.) vykdymo, už kurią papildomai moka tėvai, turi būti tariamasi su savininku, teikiant motyvuotos prašymus / siūlymus dėl tokios veiklos vykdymo galimybių (nes bus sudaromos sutartys su papildomų veiklų teikėjais dėl patalpų nuomos ar panaudos ir kt.).
 
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) nėra patvirtinusi jokio teisinio dokumento dėl papildomų veiklų vykdymo. Ugdymo įstaiga (pritarus savininkui) turėtų pasirašyti sutartį dėl patalpų nuomos (po įstaigos darbo valandų), o papildomos veiklos teikėjas (VšĮ, UAB, laisvasis mokytojas ar kt.) turėtų pasirašyti sutartį su tėvais dėl tam tikros veiklos vykdymo ir sutartyje aptarti vaikų ugdymo turinio, sveikatos saugos, laiko trukmės, paslaugų kainos ir kt. klausimus.
 
Svarbu pažymėti, kad papildomos veiklos gali būti vykdomos tik pasibaigus ištisiniam ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas procesui (pvz., jei įstaigos grupė dirba nuo 8 val. iki 18 val., tai papildoma veikla galima iki 8 val. arba po 18 val.).
 
Kvalifikacinių reikalavimų tokių papildomų veiklų vykdytojams, kurie dirba su vaikais nuo gimimo iki 6 m. imtinai, nėra. Viskas priklauso nuo to, ar tėvus ir vaikus tenkina jų teikiamos paslaugos, ar jie pasitiki jais ir pan. Taigi, tėvai kartu su papildomų veiklų vykdytojais prisiima atsakomybę už vaikus ir visa tai aptaria pasirašydami sutartis (iki sutarties pasirašymo jie turi išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus ir teirautis vykdytojo apie tai, kokį išsilavinimą jis turi, kokius metodus taikys, kokias priemones naudos ir kt.).
 
Kadangi tokios veikos yra komercinės paslaugos, dėl kurių tariasi tėvai ir paslaugų teikėjai, tad tėvai ir priima sprendimą, ar reikalauti iš papildomos veiklos vykdytojo kokio nors sveikatos pažymėjimo, ar ne. Taigi, už vaikų saugą ir sveikatą atsakingi tėvai kartu su papildomų veiklų vykdytojais (atsakomybės pasiskirstymas gali būti užfiksuotas jų dvišalėse sutartyse). Taip pat sutartyse turi būti užfiksuota ir tai, kas prisiima atsakomybę vaiką atvesti, priimti, išleisti, išvesti ir pan.
 
Jei papildomą veiklą vykdo įstaigos darbuotojas, tai, kaip ir visi kiti papildomų veiklų vykdytojai, jis turi turėti tai veiklai vykdyti išduotą verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą ar kt. mokesčių inspekcijos patvirtinantį dokumentą. Taip pat su įstaigos darbuotojų turi būti sudaryta dar viena (atskira) darbo sutartis dėl papildomos veiklos.
 
ŠMM teisės skyriaus specialistų komentaras: „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (toliau – ŠĮ) numato, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga, be teikiamų švietimo paslaugų, gali teikti ir papildomas paslaugas (ŠĮ 43 str. 10 d. 4 p.). Paprastai teikiamos papildomos paslaugos yra numatomos mokyklos veiklą reglamentuojančiame dokumente, t. y. nuostatuose, įstatuose. ŠĮ 70 str. 7 d. numato, kad atlyginimo dydį už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas). Galimai papildomai teikiamų paslaugų sąrašas nėra baigtinis, tai gali būti pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kt. (ŠĮ 70 str. 7 d.). Nei ŠĮ, nei poįstatyminiai teisės aktai nenumato, kokiu laiku turi būti vykdomos šios papildomos paslaugos. Pabrėžtina, kad bet koks privačios/komercinės veiklos vykdymas ikimokyklinėje įstaigoje negali trukdyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programos vykdymui, ugdymo procesui (pvz., ugdymo procesui būtina patalpa negali būti tuo metu išnuomojama privačiai veiklai). Be to, manome, kad bet kokia papildoma veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti suderinta su ištisiniu ugdymo procesu ir nepažeisti mokinio krepšelio naudojimo principų, nustatytų Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, 12 punkte, t. y. užmokestis už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, negali būti apmokamas mokinio krepšelio lėšomis.“
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje