Emokykla.lt
D.U.K.
2015-12-11 Ar gali vaikai, turintys didelių specialiųjų poreikių, lankyti bendrojo ugdymo grupę?
Švietimo įstatymo 34 str. nustato, kad  mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, jeigu jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba bet kurioje valstybinėje, savivaldybės (regiono) mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokyklą vaikui rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba.
 
Specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus (nuo 3 iki 6–7 metų) vaikai gali būti ugdomi ikimokyklinių įstaigų bendrosiose arba specialiosiose grupėse, specialiosiose ikimokyklinio ugdymo ir kitose specialiojo ugdymo įstaigose.
 
Mokinių, turinčių specialiųjų  ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas nustato vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo/mokymo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Jame  nustatyta, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.
 
Taip pat mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos apraše nustatyta:
 • Mokiniui arčiau jo gyvenamosios vietos esančią ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą, atsižvelgdamos į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes užtikrinti ugdymo kokybę, rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba.
 • Mokyklos, atsižvelgdamos į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, užtikrina ugdymąsi pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis mokykloje. 
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jo tėvams (globėjams) gali būti kompleksiškai teikiamos švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 • Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje, veiklose gali dalyvauti du mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas  numato, kad mokyklose, kuriose nėra pagalbą teikiančio specialisto, pagalbos teikimą užtikrina savivaldybės administracijos švietimo padalinys ar (ir) Tarnyba.
 
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas numato, kad mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, gali būti teikiamos mokytojo padėjėjo paslaugos.
 
Higienos norma nustato, kad vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų, neįgalus vaikas, integruotai ugdomas įstaigos grupėje, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas nustatytas grupės vaikų skaičius. Tai reiškia, kad grupėje, kurioje yra bent vienas minėtų sutrikimų turintis vaikas, gali būti ugdoma ne daugiau kaip 19 vaikų.
 
Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės  paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą.
 
Išsamią informaciją, kaip reglamentuojama kompleksiškai teikiama pagalba vaikui ir šeimai, rasite čia:
Specialiojo ugdymo grupėse turi būti ugdomi sudėtingiausi atvejai, o vaikai, kurie gali būti integruojami, turi rasti vietą įprastinėje ugdymo įstaigoje. Neįgalūs vaikai yra tarp mūsų ir turi pilną teisę būti ugdomi ir lankyti ugdymo įstaigą.
 
Į kokią ugdymo įstaigą leisti vaiką, rekomenduoja PPT specialistai, įvertinę vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. Jei intelektas yra vidutinis ir aukštesnis reiškia, kad vaikas gali būti integruotas. Jei pedagoginės psichologinės tarnybos vertinimo išvadoje yra nurodyta, kad vaikui turi būti teikiama individuali programa, paprastai jam rekomenduojama specialioji ugdymo įstaiga ar grupė. Specializuotoje ugdymo įstaigoje jis gautų jam reikalingą ir tinkamą ugdymą. Jei vaikas buvo priimtas į darželį, galbūt pedagoginė psichologinė tarnyba rekomendavo, ar tėvai nusprendė ugdyti vaiką įprastinėje aplinkoje.
 
Kiekviename darželyje veikia vaiko gerovės komisija, kurioje turi būti ieškoma būdų,  kaip užtikrinti ugdymo prieinamumą kitokiam vaikui, kad nenukentėtų ir kitų vaikų ugdymo procesas. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 
Tėvai taip pat gali suteikti pedagogams daug naudingos informacijos, padėsiančios efektyviau dirbti. Švietimo įstatymo 47 str. įpareigoja tėvus bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas. 
 
Atsakymas į panašaus pobūdžio klausimą: 
 
Nuorodos:
 1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408134&p_query=&p_tr2=
 2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408141&p_query=&p_tr2=
 3. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403927&p_query=&p_tr2=
 4. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=317A2017-452E-4E92-BD82-EE3AFE320A27
 5. Švietimo įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453304
 6. Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės  paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašashttp://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_ikimokyklinis/ISAKYMAS-Del%20klompleksiskai%20teikiamos%20pagalbos-2011-11-04.pdf
 7. Vaiko teisių konvencija: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2=
 8. Higienos norma HN 75:2010 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2=
 9. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396543&p_query=&p_tr2=
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais  galite kreiptis į  į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje