Emokykla.lt
D.U.K.
2015-08-21 Kaip paskirstyti darbo valandas auklėtojoms?
Visų pirma, reikėtų pažymėti, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse nėra vartojama sąvoka „etatas“, tačiau kodekso 144 straipsnis reglamentuoja leistiną darbo laiko trukmę. Remiantis šio kodekso nuostatomis, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Kasdienė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.
 
Šios nuostatos išimtys įtvirtinamos 145 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodoma, kad Vyriausybė nustato darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtinta  Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka.
 
Auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose,bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socialinės globos įstaigose, nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė, išskyrus švietimo ir mokslo ministro nustatytus išimties atvejus, kai gali būti viršijama ši trukmė. Taigi, auklėtojo darbą ikimokyklinio ugdymo įstaigose galima dirbti ne daugiau nei 36 valandas per savaitę.
 
Remiantis LR darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi, kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdienio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais – profesine sąjunga arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. (Pvz., kolektyvinėje sutartyje galima numatyti, kad auklėtojai dirba daugiau nei 8 valandas per dieną ir bus taikoma suminė darbo laiko apsakaita).
 
Paprastai darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Darbo grafikai turi būti skelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai skelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.
 
Taip pat galima sudaryti darbo grafiką, kad liktų laisvų dienų, tačiau tokia tai turi būti numatyta kolektyvinėje sutartyje. Svarbu išlaikyti Darbo kodekso reikalavimus: maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų (DK 144 str. 3 d.) ir kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės (DK 160 str. 1 d.). 
 
Jei grafikas suderintas su darbuotojų atstovais – profesine sąjunga ir tenkina visus darbuotojus, jie privalo dirbti pagal patvirtintą grafiką. Jei dirbama vienaip, o fiksuojama kitaip, tai yra dokumentų klastojimas ir administracijai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
 
Pagal Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę. Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę – netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai). Jei auklėtojas dirba 0,5 etato, jam proporcingai privalo būti skiriamos 1,5 valandos netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai). Jei pedagogui šios valandos nesuteikiamos, vadinasi, pažeidžiamas ministro įsakymas ir pedagogo teisės. 
 
Jei darželyje nėra sąlygų dirbti nekontaktines valandas, galima susitarti (pavyzdžiui, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse), kad papildomas (nekontaktines) valandas, t. y. laiką, skirtą netiesioginiam darbui su vaikais, auklėtojai tvarko savo nuožiūra ir gali dirbti jiems priimtinoje vietoje – bibliotekoje, interneto kavinėje, namuose ar kitur.
 
Remiantis  LR Darbo kodekso 158 straipsnio 1 dalimi, darbuotojams turi būti suteikiama ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Tačiau ugdymo įstaigoje sudaryti darbo grafiką taip, kad vaikai neliktų be priežiūros, labai sudėtinga, todėl reiktų vadovautis kita šio straipsnio dalimi: tuose darbuose, kur dėl gamybos sąlygų negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, darbuotojui turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. Šią nuostatą reiktų įteisinti įstaigos kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse. Gali būti tokia nuostata: auklėtojams, jų padėjėjams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, t.y., vaikų miego metu.
 
Remiantis LR Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 patvirtintu Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašu, dieną, kai darbuotojas nedirba, reikėtų žymėti raide P arba palikti žiniaraštyje tuščią vietą. Be to, vadovaudamosi šio Aprašo 9 punktu, įmonės, įstaigos ir organizacijos, valstybės institucijos pavyzdinę darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą gali papildyti kitais rodikliais. Pavyzdžiui, galima papildyti rodikliu PP – papildoma poilsio diena. Patartina įteisinti tokį žymėjimą darbo tvarkos taisyklėse arba kolektyvinėje sutartyje. 
 
Nuorodos:
Rekomenduojame darbo teisės klausimais konsultuotis su  LR valstybine darbo inspekcija: tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną). 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje