Emokykla.lt
D.U.K.
2014-10-13 Ar yra teisiškai reglamentuota darželio vadovo kadencija? Kaip tėvams inicijuoti direktorės pakeitimą, nuo ko pradėti ir kur kreiptis?
Ar Lietuvoje yra teisiškai reglamentuota darželio vadovo kadencija, pavyzdžiui, kaip yra universitetų lektorių – 5 metams? Ar darželio direktoriams tai negalioja? Mūsų darželio direktorė jau pensininkė ir savo pareigas „eina“ apie 20 metų. Kaip tėveliams inicijuoti direktorės pakeitimą, nuo ko pradėti ir kur kreiptis?
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis LR darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalimi, neleidžiama sudaryti terminuotosios darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. Šalies įstatymuose nėra numatyta, kad su ikimokyklinės įstaigos vadovu gali būti sudaryta terminuota sutartis, t. y. nėra reglamentuotos įstaigos vadovo kadencijos. 
 
Pagal LR švietimo įstatymo 59 straipsnį, valstybinės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, vadovą konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo. Savivaldybės švietimo įstaigos vadovo pareigybės aprašymas tvirtinamas, vadovas konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams ir konkurso šių įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.
 
Remiantis Darbo kodekso 129 straipsniu, darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį Darbo kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.
 
Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių, taip pat tais atvejais, kai priežastis nustato Darbo kodeksas ir kiti įstatymai. Amžius negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. 
 
Vadinasi, atleisti švietimo įstaigos vadovą galima, jei jis pažeidžia darbo drausmę arba nebeatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. 
 
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą savo 2011 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. V-1194 yra patvirtinęs švietimo ir mokslo ministras. 
 
Remiantis Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų (toliau kartu vadinama vadovai) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1521, 4.1 punkte nustatyta, kad vadovų atestacijos tikslas yra įsivertinti ir įvertinti vadybinę kompetenciją, veiklos rezultatus, suteikti tinkamą kvalifikacinę kategoriją ir numatyti vadybinės veiklos tobulinimo kryptis.
 
Pagal šių nuostatų 13.2 punktą, vadovų atestaciją vykdo savivaldybių mokyklų – biudžetinių įstaigų, tarp jų ir ikimokyklinių įstaigų, savivaldybių vykdomųjų institucijų sudarytos atestacijos komisijos. Remiantis 39.4 punktu, atestacijos komisija gali pripažinti, kad vadovas netinka eiti pareigų, ir siūlyti atitinkamai mokyklos steigėjui, savivaldybės vykdomojai institucijai ar viešosios įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui įstatymų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl jo tolesnio darbo einant šias pareigas.
 
Vadovaujantis nuostatų  27 punktu, mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos vadovo atestaciją gali inicijuoti atitinkamai: mokyklos steigėjas, savivaldybės vykdomoji institucija ar viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas.
 
Vadinasi, ikimokyklinės įstaigos vaikų tėvai, suabejoję įstaigos vadovo veiklos atitikimu kvalifikaciniams reikalavimams ir surinkę šią abejonę pagrindžiančią faktinę medžiagą (vadovo sprendimus ir įsakymus, neatitinkančius teisės aktų, tėvų ar įstaigos darbuotojų liudijimus dėl vadovo elgesio, neatitinkančio vadovui keliamų reikalavimų ir kt.), turėtų raštu kreiptis į savivaldybės tarybą, merą ar administraciją, kad šios institucijos svarstytų galimybę inicijuoti įstaigos vadovo atestaciją. Jei tėvai abejoja atestacijos proceso objektyvumu, galima prašyti ar net reikalauti, kad tėvų atstovai galėtų atestacijos procese dalyvauti stebėtojų teisėmis. 
 
Nuorodos: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje