Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-05-12 Noriu atestuotis vyresniosios auklėtojos kategorijai. Ar man reikia išklausyti papildomus kursus?
Noriu atestuotis vyresniosios auklėtojos kategorijai. Ar man reikia išklausyti papildomus kursus, kurie aprašyti mokytojų atestacijos nuostatuose, jei baigiau Vilniaus kolegiją 2014 m. ir įgijau ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir auklėtojos profesinė kvalifikaciją? Be to, ar galėsiu dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagoge?
 
 
2014-05-12
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Remiantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK- 3216, 15 punktu, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pirmą kartą rengdamasis atestacijai privalo išklausyti:
15.1. valstybinės kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (šis reikalavimas netaikomas lietuvių kalbos mokytojams). Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties nei 22 valandų kursą studijų metu, jis įskaitomas, asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą;
15.2. kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties nei 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi, asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas informacinių technologijų mokytojams);
15.3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams, neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties nei 60 valandų kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi, asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams ir akompaniatoriams);
15.4. kompleksinius socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, turi išklausyti socialiniai pedagogai (asmenys, nurodyti Nuostatų 7 ir 8 punktuose), neturintys socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų.
16. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, baigusiam edukologijos ar su mokomuoju dalyku (pareigybe) susijusias magistro studijas, taip pat turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) mokslo laipsnį, rengiantis atestacijai nereikia išklausyti kursų, nurodytų Nuostatų 15.1 ir 15.2 punktuose.
 
Vadinasi, jums reikia atestacijos komisijai pateikti diplomo priedą, kuriame nurodyta, kokius kursus esate išklausiusi studijų metu. Jei studijų metu esate išklausiusi minėtus kursus, tai papildomų kursų lankyti nereikės.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams buvo nustatyti 2005 metais. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. 506 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo“. Apraše numatyta, kad dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką atitinkančias programas.
 
Priešmokyklinio ugdymo specialistu laikomas asmuo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pedagogams skirtus kursus ir esantis ikimokyklinio ugdymo specialistu.
 
Vadinasi, norint dirbti priešmokyklinio ugdymo specialiste, jums reiktų išklausyti atitinkamus kursus.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje